Văn bản theo cơ quan ban hành: HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 số 94 /QĐ-HĐTS 26/03/2024 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
2 Số: 09/QĐ-BHP 26/03/2024 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy tắc thuyết giảng Tải tập tin
3 Số: 038 /NQ-HĐTS 15/01/2024 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ KỲ 3 KHÓA IX HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
4 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2024 CỦA GHPGVN 14/01/2024 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2024 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
5 ​​​​​​​BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 14/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
6 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ S 12/01/2024 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
7  Ngày 13 /01/2024 (03/12& 11/01/2024 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN Tải tập tin
8 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
9 PHÂN VIỆN NCPHVN TẠI HÀ NỘI NĂM 11/01/2024 BÁO CÁO CÔNG TÁC PHẬT SỰ PHÂN VIỆN NCPHVN TẠI HÀ NỘI NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 Tải tập tin
10 Số: 20-23/BC-VNCPHVN 11/01/2024 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CUỐI NĂM 2023 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM Tải tập tin
11 BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG T.Ư 11/01/2024 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG NĂM 2023 và PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024 Tải tập tin
12 BAN KIỂM SOÁT TRUNG ƯƠNG 11/01/2024 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ BAN KIỂM SOÁT TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
13 Số: 33/BC-BPCTƯ 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN PHÁP CHẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
14 Số:     /BC-PGQT 11/01/2024 BÁO CÁO PHẬT SỰ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2024 CỦA BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
15 BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
16 BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023 BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
17 Số: 098/BC-BVHTƯ 11/01/2024 BÁO CÁO CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
18 BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG 11/01/2024 BÁO CÁO CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
19 BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG 11/01/2024 BÁO CÁO PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
20     Số: 055/BC-BHDPT 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
21 BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG GHPGVN 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
22 BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN 11/01/2024 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
23 HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 – 202 01/01/2024 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 – 2027) Tải tập tin
24 Số: /QĐ-HĐTS 02/10/2023 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN QUẢN TRỊ CƠ SỞ TỰ VIỆN CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NHIỆM KỲ (2022-2027) Tải tập tin
25 Số: 795/TT-HĐTS 02/10/2023 Thông tư: Hướng dẫn thành lập Ban Quản Trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022 -2027 Tải tập tin
26 Số: 794/QĐ-HĐTS 02/10/2023 Quyết định: V/v Ban hành Quy chế Hoạt động Ban Quản trị cơ sở, tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 Tải tập tin
27 19/5/2023 17/05/2023 BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
28 19/5/2023 17/05/2023 DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023 Tải tập tin
29 19/5/2023 17/05/2023 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023 TẠI VĂN PHÒNG 2 TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
30 19/5/2023 17/05/2023 BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023 Tải tập tin
31 Số: 038/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
32 Số: 037/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
33 Số: 034/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
34 Số: 95/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
35 Số: 98/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
36 Số: 89/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
37 Số: 87/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
38 Số: 88/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
39 Số: 86/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
40 Số: 96/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
41 Số: 97/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
42 Số: 91/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
43 Số: 94/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
44 Số: 90/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
45 Số: 92 /QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
46 Số: 93/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
47 Quyết định số: 565 /QĐ-HĐTS 20/03/2023 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ VÀ TRỰC THUỘC TỈNH, NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
48 Quyết định số: 564 /QĐ-HĐTS 20/03/2023 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
49 Quyết định số: 563 /QĐ-HĐTS 20/03/2023 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
50 Số: 108/HĐTS-VP1 17/03/2023 CÔNG VĂN V/v Nội dung triển khai Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII, 2022 Tải tập tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây