QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN QUẢN TRỊ CƠ SỞ TỰ VIỆN CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NHIỆM KỲ (2022-2027)

Số kí hiệu Số: /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 02/10/2023
Thể loại Quy chế Hoạt động
Lĩnh vực QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN QUẢN TRỊ CƠ SỞ TỰ VIỆN CỦA GHPGVN
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
______________________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________________
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
BAN QUẢN TRỊ TỰ VIỆN CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NHIỆM KỲ (2022 - 2027)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-HĐTS ngày ……/…./2023
của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN)
 
                                    CHƯƠNG I
                                  QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế hoạt động của Ban Quản trị tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sau đây viết tắt là Ban Quản trị) được ban hành căn cứ theo điều 51, điều 52, điều 53, điều 54, điều 55, điều 56, điều 57, điều 58, điều 59, Chương VIII, Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII, 2022, nhằm quy định cụ thể chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Quản trị và các thành viên trong Ban Quản trị để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Tăng Ni, quản lý cơ sở tự viện; Thúc đẩy các hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Phật tử tại cơ sở tự viện; Quy định mối liên hệ giữa Ban Quản trị với các cơ quan hữu quan chính quyền các cấp.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
Phụng hành Giáo pháp, Giới luật, và tuân thủ pháp luật nhà nước. Hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.
Điều 3. Cơ sở tự viện:
Cơ sở tự viện gồm: chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm Phật đường là cơ sở tôn giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam dưới sự quản lý của các cấp Giáo hội.
Việc quản lý cơ sở tự viện, phân cấp quản lý cơ sở tự viện, các quyền và nghĩa vụ của cơ sở tự viện được thực hiện theo quy định tại các điều khoản trong chương V, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX (2022-2027).

CHƯƠNG II
CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

 Điều 4. Cơ cấu tổ chức
Ban Quản trị do Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh bổ nhiệm sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ban Trị sự cấp huyện. Ban Quản trị có từ 3 đến 5 thành viên, gồm các chức danh như sau:
- Trưởng ban;
- Phó Trưởng ban;
- Thư ký;
- Thủ quỹ;
- Kiểm soát.
Đối với các cơ sở tự viện là tổ đình, đại già lam, danh thắng, di tích Quốc gia đặc biệt, danh thắng, đại già lam, tổ đình của các sơn môn, hệ phái và đang là trụ sở của Giáo hội các cấp thì áp dụng theo Điều 58 Quy chế Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX (2022-2027) với số lượng không quá 9 thành viên.
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản trị
1. Thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước về tôn giáo tại cơ sở tự viện.
2. Tổ chức thực hiện chủ trương, đường hướng, chương trình hoạt động Phật sự tại tự viện theo sự hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp trên.
3. Xây dựng chương trình hoạt động hàng năm của tự viện theo nghị quyết, chương trình hoạt động của Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp đề ra.
4. Tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình hoạt động Phật sự toàn nhiệm kỳ, chương trình hoạt động Phật sự hàng năm, chương trình chuyên biệt và những sự kiện trọng đại tại tự viện.
5.  Quản lý và sử dụng con dấu Ban Quản trị cơ sở tự viện.
6. Mở tài khoản tự viện tại ngân hàng; Lập hệ thống sổ sách quản lý thu chi tiền công đức, tài trợ cho tự viện.
7. Kiểm tra, hướng dẫn, quản lý, điều hành các mặt công tác Phật sự của các thành viên tại tự viện. Đối với những vấn đề không xử lý được, Ban Quản trị cơ sở tự viện đệ trình lên Ban Trị sự cấp huyện hướng dẫn giải quyết.
8. Các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Quản trị cơ sở tự viện.
9. Quản lý sinh hoạt của các đạo tràng, câu lạc bộ Phật tử tại cơ sở tự viện. Báo cáo Ban Trị sự cấp huyện nơi đạo tràng, câu lạc bộ Phật tử sinh hoạt và thực hiện đăng ký, hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật.
10. Có các quyền và nghĩa vụ khác của tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của pháp luật Nhà nước và của Giáo hội.
Điều 6. Hoạt động của Ban Quản trị
1. Ban Quản trị hoạt động thông qua các kỳ họp định kỳ (tháng, quý, năm) do Trưởng ban Ban Quản trị triệu tập và chủ tọa.
2. Ban Quản trị hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, thảo luận, bàn bạc, cùng nhau xây dựng đoàn kết theo tinh thần lục hòa của đạo Phật.
3. Nội dung kỳ họp:
- Đánh giá công tác tổ chức, triển khai các hoạt động Phật sự đã thực hiện tại cơ sở tự viện;
- Xem xét, thảo luận, quyết định công việc Phật sự tại cơ sở tự viện trong thời gian sắp tới. 
- Các phiên họp phải được Trưởng ban hoặc vị Phó Trưởng ban chủ trì.
- Khi có Phật sự quan trọng cần được giải quyết kịp thời, Trưởng ban Ban Quản trị có quyền triệu tập phiên họp khi cần thiết để cùng nhau giải quyết các công việc phát sinh.
Điều 7. Khen thưởng - kỷ luật
Ban Thường trực Ban Trị sự là cơ quan quyết định khen thưởng – kỷ luật đối với Ban Quản trị và các thành viên Ban Quản trị theo Hiến chương, Quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Điều 8. Trưởng ban Ban Quản trị
1. Là người đứng đầu tổ chức tôn giáo cấp cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại diện Ban Quản trị về tư cách pháp lý, pháp nhân, và chịu trách nhiệm trước Giáo hội và pháp luật Nhà nước về mặt pháp lý trong các mối quan hệ của cơ sở tự viện.
2. Trưởng ban Ban Quản trị là Tăng Ni trụ trì của cơ sở tự viện. Đối với cơ sở tự viện có tính đặc thù truyền thống và đặc thù của Hệ phái thì có áp dụng ngoại lệ. Các Tăng Ni, hoặc Cư sĩ được bổ nhiệm làm Trưởng ban Ban Quản trị phải có uy tín, năng lực làm việc, có đạo hạnh tốt, có công đức đối với đạo pháp và dân tộc.
3. Là người chịu trách nhiệm trước Giáo hội trong việc quản lý, điều hành, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức, triển khai các hoạt động Phật sự của cơ sở tự viện tuân thủ Hiến chương, Quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
4. Là người giữ quyền phát ngôn của cơ sở tự viện.
5.Trưởng ban Ban Quản trị là người chịu trách nhiệm trước Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện về mọi hoạt động Phật sự tại cơ sở tự viện.
6. Trưởng ban Ban Quản trị là người quản lý và chịu trách nhiệm về việc sử dụng con dấu Ban Quản trị cơ sở tự viện.
7. Trưởng ban Ban Quản trị là người đứng tên chủ tài khoản của cơ sở tự viện mở tại ngân hàng.
8. Khi Trưởng ban Ban Quản trị cơ sở tự viện có duyên sự đặc biệt phải vắng mặt, sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Trưởng ban hoặc người được ủy quyền điều hành các hoạt động Phật sự của cơ sở tự viện.
Điều 9. Phó Trưởng ban Ban Quản trị
1. Phó Trưởng ban Ban Quản trị là người thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc Phật sự thường xuyên tại cơ sở tự viện.
2. Phụ trách các công việc tùy theo yêu cầu đuợc Trưởng ban phân công.
Điều 10. Thư ký
1. Điều hành các hoạt động Văn phòng Ban Quản trị;
2. Phụ trách công tác quản trị cơ sở tự viện, quản trị tài sản, và quản lý sổ sách kế toán thu chi của cơ sở tự viện.
3. Các công việc khác được Trưởng ban phân công.
Điều 11. Thủ quỹ
Phụ trách thủ quỹ, quản lý nguồn thu chi của cơ sở tự viện.
Điều 12. Kiểm soát
Là người chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của Ban Quản trị theo đúng Hiến chương, Quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật Nhà nước.

CHƯƠNG III
TÀI CHÍNH – TÀI SẢN

Điều 13. Tài sản
1. Ban Quản trị có quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.
2. Tài sản hợp pháp do tổ chức, Cư sĩ, tín đồ Phật tử, cá nhân trong nước và nước ngoài tự nguyện tặng cho, công đức, cúng dường, quyên góp cho cơ sở tự viện và Ban Quản trị là tài sản của Ban Quản trị và được Ban Quản trị quản lý, sử dụng, định đoạt đúng mục đích, phù hợp với giáo lý, quy định của Giáo hội tại Quy chế Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX (2022-2027), và theo pháp luật Nhà nước.
3. Các tài sản khác được tạo lập hợp pháp bởi Ban Quản trị, các thành viên Ban Quản trị.
4. Ban Quản trị có nghĩa vụ đóng góp tài sản cho hoạt động chung của Giáo hội theo quy định của Giáo hội là Hội đồng Trị sự.
Điều 14. Tài chính
1. Ban Quản trị phải mở tài khoản tại ngân hàng để quản lý tài chính của cơ sở tự viện.
2. Thư ký và Thủ quỹ Ban Quản trị chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính hàng năm của Ban Quản trị.
3. Báo cáo tài chính thu chi của Ban Quản trị phải thực hiện theo chế độ kế toán tài chính hiện hành của Nhà nước. Yêu cầu đảm bảo sự minh bạch và đúng với quy định của Giáo hội. 

CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM LIÊN HỆ VÀ HỘI HỌP

Điều 15. Trách nhiệm liên hệ
1. Ban Quản trị có trách nhiệm liên lạc và trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ sở tự viện, sinh hoạt của Tăng Ni theo quy định của các cấp Giáo hội.
2. Tất cả văn bản ký phát hành liên hệ với các ngành chức năng của huyện và của tỉnh đều phải xin ý kiến của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.
Điều 16. Hội họp
Ban Quản trị tổ chức kỳ họp hằng tháng, quý hoặc 6 tháng một lần và Hội nghị tổng kết cuối năm để kiểm điểm công tác, hoạch định chương trình hoạt động của Ban Quản trị theo từng quý và cả năm.
Điều 17. Nhiệm kỳ của Ban Quản trị
Nhiệm kỳ của Ban Quản trị là 05 năm, tương ứng với nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam cấp huyện. Ban Quản trị cơ sở tự viện không tiến hành Đại hội.
Điều 18. Điều khoản thi hành
Quy chế này gồm có 04 chương, 18 điều, đã được Hội nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam biểu quyết thông qua ngày …. tháng …. năm 2023.
Quy chế hoạt động Ban Quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chỉ có Hội đồng Trị sự GHPGVN mới được quyền sửa đổi, nếu xét thấy cần thiết trong quá trình thực hiện./.

 

                                                                                                                  BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây