QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Số kí hiệu Số: 88/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 21/04/2023
Thể loại Quy chế các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

  

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Số:  88/QĐ-HĐTS
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 14 tháng  3 năm 2023
 
 QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Giáo hội Phật giáo Việt Nam

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                    Căn cứ Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII, 2022;
                    Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ-HĐTS ngày 27/12/2022 Hội nghị Kỳ 2 Hội đồng Trị sự khóa IX GHPGVN;
                   Xét đề nghị của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH:
                Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 - 2027), gồm có 06 chương, 20 điều (Quy chế đính kèm).
                Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN (VP1, VP2), Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN và các thành viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây trái với Quy chế này đều không còn giá trị./.


 
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- BTTr HĐTS GHPGVN;
- Lưu: VP1,VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TW
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
NHIỆM KỲ IX (2022-2027)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-HĐTS ngày 14 tháng 3 năm 2023 
của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam)
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, chế độ, hình thức làm việc, quan hệ công tác, quy trình, trách nhiệm giải quyết công việc của các thành viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương.
Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương trực thuộc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được viết tắt là BPGQTTW.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Quyết định của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương phải được quá nửa tổng số Ủy viên Thường trực biểu quyết tán thành trên nguyên tắc phụng hành giáo pháp, giới luật Phật giáo, và tuân thủ pháp luật nhà nước.
Điều 3. Trụ sở văn phòng
Văn phòng của BPGQTTW đặt tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Chùa Quán Sứ, 73 phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
Văn phòng phía Nam đặt tại Thiền Viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 
Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Cơ cấu tổ chức và thành phần nhân sự BPGQTTW gồm có: Ban Chứng minh và Cố vấn; Thường trực BPGQTTW; và các Ủy viên.
2. Thường trực BPGQTTW có các chức danh:
- Trưởng ban;
- 02 Phó Trưởng ban Thường trực;
- Các Phó Trưởng ban;
- Chánh Thư ký;
- Các Phó Chánh Thư ký;
- Chánh Văn phòng tại Hà Nội;
- Chánh Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Các Phó Chánh Văn phòng;
- 01 Thủ quỹ;
- Trưởng các Phân ban và các Ủy viên thường trực phụ trách các lĩnh vực chuyên môn.
Điều 5. Phân ban chuyên môn
1. Phân ban chuyên môn có nhiệm vụ nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc, khoa học và nắm vững về lịch sử hình thành, phát triển, các hoạt động hoằng dương Phật pháp, cơ cấu tổ chức, nét sinh hoạt văn hóa của các Giáo hội Tăng già, các truyền thống và tổ chức Phật giáo các nước tại địa bàn được phân công. Trên cơ sở đó có trách nhiệm tham mưu, đề xuất các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế với Trưởng ban và Thường trực BPGQTTW.
2. BPGQTTW gồm có 9 Phân ban:
- Phân ban Phật giáo Ấn Độ và Nam Á
- Phân ban Phật giáo Trung Quốc và Đông Á
- Phân ban Phật giáo Đông Nam Á
- Phân ban Phật giáo Châu Âu
- Phân ban Phật giáo Châu Mỹ
- Phân ban Phật giáo Châu Phi
- Phân ban Phật giáo Châu Á vì hòa bình (ABCP) và Quan hệ hợp tác với các tổ chức Phật giáo, tổ chức Quốc tế
- Phân ban Liên lạc với các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài
- Phân ban Bồi dưỡng nghiệp vụ và Trung tâm biên, phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế.
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu cho Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trong lĩnh vực giao lưu, trao đổi, hợp tác quốc tế giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các Giáo hội Tăng già, các truyền thống và tổ chức Phật giáo các nước trên thế giới.
2. Thiết lập chương trình, kế hoạch, và tổ chức thực hiện các hoạt động trên mọi lĩnh vực quan hệ đối ngoại và Phật giáo quốc tế theo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ được sự chuẩn y của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.
3. Tổ chức giao lưu văn hóa với các nước Phật giáo trên thế giới nhằm giới thiệu truyền thống văn hóa dân tộc, các hoạt động Phật giáo, các vấn đề thời sự, các công trình biên khảo và nghiên cứu Phật học nổi tiếng, và xây dựng các cơ sở đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật tử nước ngoài.
4. Tiếp đón các phái đoàn Phật giáo quốc tế và các đoàn ngoại giao đến thăm, làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chùa, cơ sở tự viện.
5. Phối hợp và hỗ trợ cho các Ban, Viện Trung ương Giáo hội và các Ban Trị sự GHPGVN tại các tỉnh, thành phố trong việc mở rộng quan hệ, giao lưu quốc tế với vai trò là cầu nối tạo mối quan hệ bình đẳng, thân hữu, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau nhằm mang đến sự lợi ích cả hai bên trong quan hệ quốc tế.
6. Lãnh đạo và chỉ đạo chuyên môn các Ban Phật giáo Quốc tế trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trong thực hiện triển khai các chương trình hoạt động Phật sự của BPGQTTW.
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban BPGQTTW
 Trưởng ban BPGQTTW do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự suy cử và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điều 27, điều 29 chương V, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII, 2022 và có trách nhiệm sau đây:
1. Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BPGQTTW;
2. Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động Phật sự của BPGQTTW;
3. Triệu tập, chủ tọa phiên họp của BPGQTTW; chủ tọa phiên họp của Thường trực BPGQTTW và các phiên họp khác do BPGQTTW tổ chức; chủ trì hoặc đồng chủ trì các cuộc làm việc với Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, với các Ban, Viện Trung ương GHPGVN, với lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân;
4. Ký các văn bản, công văn chỉ đạo, triển khai các hoạt động Phật sự của BPGQTTW trong mối liên hệ công tác giữa BPGQTTW với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố, Ban Phật giáo Quốc tế trực thuộc Ban Trị sự địa phương, và các mối liên hệ liên quan với cơ quan, tổ chức, cá nhân.
5. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ký các văn thư giao dịch với các Giáo hội Tăng già, các truyền thống và tổ chức Phật giáo các nước và các tổ chức quốc tế.
6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Hiến chương, Quy chế này và theo sự phân công của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.
Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Trưởng ban BPGQTTW
1. Giúp Trưởng ban BPGQTTW làm nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban; thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Thường trực BPGQTTW; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Thường trực BPGQTTW về những nhiệm vụ được phân công.
2. Thay mặt Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khi được Trưởng ban ủy nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động của BPGQTTW. Thừa ủy quyền Trưởng ban ký các văn thư hành chính trong mối liên hệ nội bộ Giáo hội.
3. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, xử lý công việc trong phạm vi chuyên môn, trách nhiệm được phân công, trường hợp phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng thì kịp thời báo cáo Trưởng ban.
4. Giúp Trưởng ban chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các phiên họp, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác Phật sự hàng năm trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự theo phân công.
5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Hiến chương, Quy chế này và theo sự phân công của Thường trực BPGQTTW.
Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh Thư ký và các Phó Thư ký
1. Chánh Thư ký BPGQTTW có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng BPGQTTW; Tổng hợp tình hình, đề xuất phương hướng kế hoạch Phật sự của BPGQTTW; Chuẩn bị nội dung các phiên họp, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác Phật sự hàng năm của BPGQTTW; Thừa ủy quyền Trưởng ban ký các văn thư hành chính trong nội bộ BPGQTTW.
2. Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng giúp Chánh Thư ký trong các chức năng và nhiệm vụ của Chánh Thư ký; Thay mặt Chánh Thư ký thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khi được Chánh Thư ký ủy nhiệm; Tiếp nhận, phân phối và lưu trữ công văn, quản lý khuôn dấu, chịu trách nhiệm giữ gìn các tài liệu của BPGQTTW.
Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Phân ban chuyên môn
Trưởng Phân ban chuyên môn do Thường trực BPGQTTW suy cử và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điều 5 Quy chế này và có trách nhiệm sau đây:
1. Cơ cấu thành phần nhân sự tham gia Phân ban theo số lượng và các quy định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trình Trưởng ban, và Thường trực BPGQTTW;
2. Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phân ban; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động Phật sự của Phân ban;
3. Triệu tập, chủ tọa phiên họp của Phân ban; báo cáo sơ kết, tổng kết công tác Phật sự của Phân ban;
4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Hiến chương, Quy chế này.
Điều 11. Các Ủy viên
1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban, của Thường trực BPGQTTW và chịu trách nhiệm trước Thường trực BPGQTTW về nhiệm vụ được phân công.
2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Hiến chương, Quy chế này.
 
Chương III
HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, PHIÊN HỌP DO BPGQTTW TỔ CHỨC
Điều 12. Hội nghị, hội thảo
1. Căn cứ vào chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội và của BPGQTTW hằng năm có kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về Phật giáo và các chuyên đề liên quan đến quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật tình hình Phật giáo khu vực và thế giới nhằm đem đến hiệu quả thiết thực trong công tác hoạt động đối ngoại và ngoại giao văn hóa, tôn giáo.
2. Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế được gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và các cơ quan, tổ chức liên quan chậm nhất là 3 tháng trước ngày dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.
Điều 13. Phiên họp và hội nghị khác
1. Thường trực BPGQTTW họp định kỳ trực tuyến online một tháng họp một phiên; và họp trực tiếp ba tháng họp một phiên.
2. BPGQTTW họp định kỳ sáu tháng một lần vào tháng đầu tiên của mỗi kỳ, để đúc kết công tác Phật sự và hoạch định kế hoạch chương trình hoạt động quốc tế của Ban.
3. Trong trường hợp cần thiết, Ban Thường trực sẽ triệu tập bất thường toàn thể các thành viên của Ban để giải quyết những yêu cầu cấp thiết.
Chương IV
TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG
Điều 14. Nguồn đóng góp tài chính cho hoạt động của BPGQTTW
1. Do Tăng Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm ở trong nước và nước ngoài đóng góp.
2. Tài trợ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Điều 15. Chi tiêu tài chính cho hoạt động của BPGQTTW
1. Chi tiêu cho hoạt động thường xuyên của BPGQTTW.
2. Chi tiêu cho hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại Việt Nam.
3. Chi tiêu đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
4. Hỗ trợ một phần kinh phí cử đoàn của Trung ương Giáo hội và BPGQTTW đi công tác nước ngoài.
Điều 16. Quản lý quỹ tài chính của BPGQTTW
Ngân quỹ của BPGQTTW thuộc về ngân quỹ tập thể, được sử dụng vào mục đích chi tiêu như quy định tại điều 18 Quy chế này. Quỹ tài chính được quản lý chặt chẽ, minh bạch, không có cá nhân nào được quyền sử dụng sai quỹ tài chính của BPGQTTW. Trưởng ban BPGQTTW là chủ tài khoản và ký duyệt chi tiêu tài chính theo đúng nguyên tắc tài chính, Hiến chương Giáo hội, và Quy chế này.
Chương V
TUYÊN DƯƠNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 17. Các thành viên trong BPGQTTW có những hoạt động tích cực, đóng góp vào sự nghiệp phát triển GHPGVN, cũng như tích cực tham gia các hoạt động quốc tế của Ban sẽ được tuyên dương theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Điều 18. Các thành viên của BPGQTTW vi phạm về giới luật, pháp luật, có hành vi, việc làm không phù hợp với đạo pháp, vi phạm Hiến chương, trái với Nội quy BPGQTTW thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị thi hành kỷ luật nghiêm minh theo đúng giới luật Phật chế, Hiến chương Giáo hội và Quy chế của Ban.
Chương VI
SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
Điều 19. Việc sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản trong bản Quy chế này sẽ do quá nửa số thành viên của Thường trực BPGQTTW đồng ý thực hiện, dưới sự chấp thuận và phê chuẩn của Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương.
Điều 20. Quy chế này gồm có 06 chương và 20 điều, được Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương thông qua và được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn y ngày 14 tháng 3 năm 2023.
Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi quy định trước đây trái với Quy chế này đều không còn giá trị./.
BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây