QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 037/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 21/04/2023
Thể loại Nhân sự các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Số:  037/QĐ-HĐTS
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 14 tháng  3 năm 2023


  QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) 

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT
NAM
       Căn cứ điều 29  chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII);
       Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ.HĐTS ngày 27 tháng 12 năm 2022 Hội nghị lần thứ II khóa IX Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
       Căn cứ Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
       Xét tờ trình số 001/TTr-VNCPHVN ngày 25/12/2022 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. Chuẩn y nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm: 02 thành viên Chứng minh, 98 thành viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (16 thành viên Hội đồng Quản Trị, 36 Ủy viên Thường trực, 46 Ủy viên), do Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Viện Trưởng (theo danh sách đính kèm).
       Điều 2. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Pháp luật Nhà nước.
Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
       Điều 4.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.   

Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban Tôn giáo chính phủ, Vụ Phật giáo;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
         
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2022 – 2027)

(Theo Quyết định số: 037 /QĐ.HĐTS ngày 03 tháng 01 năm 2023)


CHỨNG MINH
    1. HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
2. HT.TS. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
STT PHÁP DANH CHỨC DANH CHUYÊN TRÁCH 
 
 1.  
HT. Thích Giác Toàn Viện trưởng Trưởng Ban Biên tập và Ấn hành TTTĐPGVN
 1.  
HT.TS. Thích Gia Quang Phó Viện trưởng
Thường trực
Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội
 1.  
HT.TS. Thích Tâm Đức Phó Viện trưởng Thường trực Phó ban Biên tập và Ấn hành TTTĐPGVN
 1.  
TT.TS. Thích Nhật Từ Phó Viện trưởng – Tổng Thư ký Đồng Tổng Biên tập TTTĐPGVN, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phiên dịch Phật học
 1.  
HT.TS. Thích Minh Thành Phó Viện trưởng Đồng Tổng Biên tập TTTĐPGVN, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh
 1.  
HT.TS. Danh Lung Phó Viện trưởng Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer
 1.  
HT. Thích Phước Cẩn Phó Viện trưởng Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang
 1.  
TT.TS. Thích Phước Đạt Phó Viện trưởng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam
 1.  
HT.TS. Pháp Tông Phó Viện trưởng Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Kinh
 1.  
TT.TS. Thích Giác Hoàng Phó Viện trưởng,
Phó Tổng Thư ký
Thư ký Ban Biên tập và Ấn hành TTTĐPGVN, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Khất sĩ
 1.  
TT.TS. Thích Nguyên Hạnh Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng  
 1.  
TT.TS. Thích Phước Tiến Phó Tổng Thư ký Trưởng ban Bảo trợ
 1.  
TT.ThS. Thích Chúc Phú Phó Tổng Thư ký Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Phiên dịch Trí Tịnh
 1.  
TT.TS. Thích Quảng Tâm Phó Văn phòng  
 1.  
ĐĐ.NCS. Thích Tuệ Nhật Phó Văn phòng  
 1.  
ĐĐ. Thích Ngộ Dũng Phó Văn phòng Đặc trách Truyền thông
II. PHÂN VIỆN, TRUNG TÂM & BAN
 
STT PHÁP DANH CHỨC DANH CHUYÊN TRÁCH
PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
 1.  
TT. Thích Thiện Hạnh Ủy viên Thường trực Phó Viện trưởng
 1.  
TT. Thích Tiến Đạt Ủy viên Thường trực Giám đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam
 1.  
TK. Thích Tâm Hiệp Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử Phật giáo Việt Nam
 1.  
ĐĐ. Thích Chánh Thuần Ủy viên Thư ký Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam
 1.  
CS. Giới Minh Ủy viên Chánh Văn phòng
 1.  
NS. Thích Đàm Hinh Ủy viên Phó Chánh Văn phòng
PHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER
 1.  
ĐĐ.NCS. Châu Hoài Thái Ủy viên Thường trực Phó Viện trưởng Thường trực
 1.  
ĐĐ.ThS. Danh Đà Ra  Ủy viên Thường trực Phó Viện trưởng - Chánh Thư ký
 1.  
TS. Nguyễn Khắc Cảnh Ủy viên Thường trực Phó Viện trưởng
 1.  
ĐĐ.ThS. Danh Hữu Lợi Ủy viên Phó Thư ký – Chánh Văn phòng
 1.  
ĐĐ.ThS. Danh Hùng Ủy viên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Thiền học Phật giáo Nam truyền
 1.  
ThS. Nguyễn Tuấn Kiệt Ủy viên Giám đốc Trung tâm Hợp tác & Quản lý dự án khoa học
TRUNG TÂM DỊCH THUẬN HÁN NÔM HUỆ QUANG
 1.  
TT. Thích Thiện Thuận Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc Thường trực
 1.  
TT. Thích Nguyên Trang Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc Điều hành
 1.  
TT.TS. Thích Minh Thuận Ủy viên Phó Giám đốc
 1.  
ĐĐ.ThS. Thích Không Hạnh Ủy viên Chánh Văn phòng – Trưởng phòng Đào tạo
 1.  
NS.TN. Huệ Trang Ủy viên Thư ký
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
 1.  
NS.TS.TN. Liên Thiền Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc kiêm Thủ quỹ
 1.  
SC.TN. Đức Thuận Ủy viên Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Hội  Ủy viên Ủy viên
TRUNG TÂM PĀLI HỌC
 1.  
HT. Giác Giới Ủy viên Thường trực Giám đốc
 1.  
TT.TS. Bửu Hiền Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc Thường trực
 1.  
SC.TS. Mỹ Thúy Ủy viên Phó Giám đốc
 1.  
SC.ThS. Ngọc Sương Ủy viên Thư ký
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 1.  
TT.TS. Thích Hạnh Tuệ Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc Thường trực
 1.  
TT.TS. Thích Nguyên Thành Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc
 1.  
TT.TS. Thích Trí Định Ủy viên Phó Giám đốc
 1.  
SC.TS.TN. Thanh Quế Ủy viên Thư ký
 1.  
ĐĐ.TS. Thích Phước Điền Ủy viên Ủy viên
 1.  
ĐĐ.ThS. Thích Thiện Huy  Ủy viên Ủy viên
 1.  
ĐĐ.TS. Thích Thiện Hương Ủy viên Ủy viên
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG THIỀN HỌC NAM TRUYỀN
 1.  
TT.ThS. Giác Trí Ủy viên Thường trực Giám đốc
 1.  
TT. Thích Trí Chơn Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc Thường trực
 1.  
NS.TS.TN. Diệu Hiếu Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc kiêm Thư ký
 1.  
Tu nữ TS.TN. Liễu Pháp Ủy viên Phó Giám đốc
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG THIỀN HỌC BẮC TRUYỀN
 1.  
HT. Thích Thông Thiền Ủy viên Thường trực Giám đốc
 1.  
TT. Thích Tâm Hạnh Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc
 1.  
TT. Thích Thông Huệ Ủy viên Phó Giám đốc
 1.  
TT.TS. Thích Nguyên Pháp  Ủy viên Ủy viên
 1.  
SC.ThS. Niệm Huệ Ủy viên Thư ký
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & DỊCH THUẬT PHẬT HỌC
 1.  
TT.TS. Thích Viên Minh  Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc Thường trực
 1.  
TT.TS. Thích Thiện Chánh Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc Phiên dịch Anh ngữ
 1.  
ĐĐ.TS. Thích Thành Tâm Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc Phiên dịch Anh ngữ
 1.  
TT. Thích Minh Hải Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc
 1.  
NS.TS.TN. Huyền Tâm Ủy viên Phó Giám đốc Phiên dịch Anh ngữ
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Nghĩa  Ủy viên Phó Giám đốc Phiên dịch Hán tạng
 1.  
ĐĐ.ThS. Thích Quảng Tịnh Ủy viên Thư ký
 1.  
ĐĐ.TS. Thích Đồng Đắc Ủy viên Phó Thư ký Phiên dịch Anh ngữ
 1.  
ĐĐ.ThS. Thích Ngộ Thành Ủy viên Phó TK Phiên dịch Hán tạng
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO KHẤT SĨ
 1.  
TT.TS. Thích Giác Nhường Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc Thường trực
 1.  
TT.TS. Thích Minh Liên Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc
 1.  
NS.TS.TN. Tín Liên Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc
 1.  
ĐĐ.TS. Thích Minh Sơn  Ủy viên Thư ký
 1.  
ĐĐ.TS. Thích Giác Tuyên Ủy viên Thư ký
 1.  
NS.TS.TN. Nguyện Liên Ủy viên Thư ký
 1.  
NS.TS. TN. Hiếu Liên (NGGĐ IV) Ủy viên Thư ký kiêm Thủ quỹ
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO
 1.  
TT.TS. Thích Giác Duyên Ủy viên Thường trực Giám đốc
 1.  
PGS.TS. Trương Văn Chung Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc
 1.  
SC.TS.TN. Thảo Liên Ủy viên Thư ký
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NỮ GIỚI PHẬT GIÁO
 1.  
NS.TS.TN. Như Nguyệt (HL) Ủy viên Thường trực Giám đốc
 1.  
NS.TS.TN. Tuệ Liên Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc Thường trực
 1.  
NS.TS.TN. Như Nguyệt (PV) Ủy viên Thường trực Phó Giám đốc
 1.  
NS.TS.TN. Như Ngọc Ủy viên Phó Giám đốc - Chánh Thư ký

 File đính kèm

VĂN BẢN GIÁO HỘI

● Đơn vị: Cổng thông tin văn phòng T.Ư Giáo hội
● Tổng biên tập: TT.TS Thích Minh Nhẫn
● Trụ sở: Văn phòng 2 T.Ư – GHPGVN – số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

● Chùa Minh Đạo: 12/3 BIS Kỳ Đồng, P9, Q.3, Tp.HCM
● Chùa Phật Quang: 83 Quang Trung, P.Vĩnh Quang, RG, KG

TRANG TIN ĐIỆN TỬ PHẬT SỰ ONLINE

● Chịu trách nhiệm nội dung: TT.TS.Thích Minh Nhẫn
● Địa chỉ: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
● Điện thoại: 0982760624
● Email: thichminhnhankg@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây