QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy tắc thuyết giảng

Số kí hiệu Số: 09/QĐ-BHP
Ngày ban hành 26/03/2024
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Không có
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TẮC THUYẾT GIẢNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH BẢO NGHIÊM

Nội dung

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/QĐ-BHP

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy tắc thuyết giảng


BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ Hiến chương GHPGVN, tu chỉnh lần thứ VII (2022 – 2027);
Căn cứ Quyết định số 028/QĐ-HĐTS ngày 03/01/2023 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam V/v: chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN
Căn cứ Điều 17, 18 Chương V Quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Nhiệm kỳ IX (2022 – 2027);
Căn cứ Biên bản họp ngày 26/3/2023 của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành Quy tắc thuyết giảng gồm 9 điều (Quy tắc thuyết giảng đính kèm).
          Điều 2.  Chư Tôn đức Tăng, Ni Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Hoằng pháp các cấp Giáo hội và Tăng, Ni tham gia hoạt động thuyết giảng Phật pháp có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quyết định này.
Điều 3. Phó ban kiêm Chánh Thư ký, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư Tôn đức Tăng, Ni tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
  TM. BAN HOẰNG  PHÁP TRUNG ƯƠNG
Nơi nhận:
- Như điều 2 “để thực hiện”;
- Lưu: VT, VP.

 
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
TRƯỞNG BANHòa thượng Thích Bảo Nghiêm
   
 
 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUY TẮC THUYẾT GIẢNG
NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /QĐ-BHP ngày 29/ 03 /2023
của Ban Hoằng phap Trung ương GHPGVN)

QUY TẮC THUYẾT GIẢNG
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thuyết giảng, chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư thực hiện nghiêm 09 Quy tắc sau:

1. Giảng sư phải tuân thủ tuyệt đối Quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp Trung ương, tôn trọng truyền thống tổ chức, hệ phái tu học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Hiến chương Giáo hội đã ghi rõ: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam được xây dựng trên nguyên tắc: Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức; đồng thời tôn trọng và duy trì các truyền thống Hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng chính pháp”. (Trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN).
2. Tăng, Ni giảng sư phải thuyết giảng đúng với tinh thần chánh pháp ; đảm bảo uy nghi và ngôn ngữ người xuất gia, không tuyên truyền cổ suý mê tín dị đoan ; tôn trọng phong tục, tập quán tín ngưỡng, vùng miền, tránh gây mất đoàn kết trong cộng đồng xã hội theo định hướng khuyến thiện và hướng thượng của Phật giáo.
3. Tăng, Ni giảng sư phải giảng phù hợp với chủ trương của Giáo hội về công tác Truyền thông Hoằng pháp … “Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng Pháp và chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị Từ bi - Trí tuệ của Đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của Tăng, Ni, Phật tử, của tổ chức Giáo hội các cấp trong sự nghiệp phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa”. (trích điểm thứ 10 phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ IX)
4. Không phê phán pháp môn khác, không tạo mâu thuẫn trong truyền thống tu học của Phật giáo Việt Nam, không xa rời pháp môn tu Giới – Định – Tuệ.
5. Không xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, không phân biệt chủng tộc.
6. Đảm bảo xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo anh em. Tôn trọng sự khác biệt của các niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo.
7. Không thông tin sai sự thật gây hoang mang trong quần chúng, Tăng Ni và Phật tử, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài Giáo hội;
8. Không xuyên tạc lịch sử Phật giáo Việt Nam và tổ chức GHPGVN, làm ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ Phật giáo, uy tín của Giáo hội, gây phương hại đến lợi ích của đạo pháp và Dân tộc;
9. Không được tuyên truyền các hành vi vi phạm của Tăng, Ni khi chưa được các cấp Giáo hội xử lý; đồng thời cũng không tiếp tục chia sẻ những sai phạm của Tăng, Ni đã được Giáo hội xử lý.
“ Vì tiền đồ Đạo pháp, vì lợi lạc chúng sanh, vì sự vận chuyển bánh xe Chánh Pháp trường tồn tại thế gian” chư Tôn đức Tăng, Ni ngành Hoằng pháp nghiêm túc thực thi Quy tắc thuyết giảng và lan toả tinh thần này đến tất cả đại chúng Tăng, Ni đồng thực hiện.
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây