QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Số kí hiệu Số: 96/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 21/04/2023
Thể loại Quy chế các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Số:  96/QĐ-HĐTS
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 14 tháng  3 năm 2023
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính Trung ương
Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 

 

 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                    Căn cứ Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII, 2022;
                    Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ-HĐTS ngày 27/12/2022 Hội nghị Kỳ 2 Hội đồng Trị sự khóa IX GHPGVN;
                    Xét đề nghị của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH:
                    Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 - 2027), gồm có 07 chương, 29 điều (Quy chế đính kèm).
                Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN (VP1, VP2), Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN và các thành viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây trái với Quy chế này đều không còn giá trị./. 
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- BTTr HĐTS GHPGVN;
- Lưu: VP1,VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TW
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ

BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-HĐTS ngày 14 tháng 3 năm 2023 
của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam)
 

Chương I

DANH HIỆU – MỤC ĐÍCH
Điều 1. Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một trong 13 Ban, Viện hoạt động của Trung ương Giáo hội, có trách nhiệm thực hiện các công tác về Kinh tế Tài chính của Giáo hội, có danh xưng là Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viết tắt là Ban KTTCTW GHPGVN.
Điều 2. Ban Kinh tế Tài chính được thành lập với mục đích để nghiên cứu, dự trình các công tác có tính khả thi thuộc lĩnh vực Kinh tế Tài chính, không trái với tinh thần, đường hướng hoạt động của Giáo hội, nhằm tạo thêm nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác chuyên ngành của Giáo hội từ Trung ương đến địa phương.   

Chương II

HỆ THỐNG TỔ CHỨC – CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN là thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Các Phó ban, Thư ký, Thủ quỹ, Văn phòng và các Ủy viên do Trưởng ban đề nghị và được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chuẩn y bằng văn bản (quyết định).
Điều 4. Thành phần nhân sự Ban Kinh tế Tài chính, gồm:
 • Trưởng ban
 • 05 Phó Trưởng ban Thường trực
 • Các Phó Trưởng ban
 • Chánh Thư ký
 • Chánh Văn phòng
 • Thủ quỹ
 • Ủy viên Thường trực
 • Ủy viên.
Điều 5. Nhiệm kỳ của Ban Kinh tế Tài chính Trung ương là 5 năm, tương ứng với nhiệm kỳ của Hội đồng Trị sự. Khi nhiệm kỳ cũ kết thúc, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ mới.
Điều 6. Ban Kinh tế Tài chính hoạt động nhằm mục đích:
 1. Tạo nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động  của Giáo hội.
 2. Vận động Tăng Ni, Phật tử các Tự viện, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện) trong cả nước, tích cực tham gia vào các hoạt động kinh tế để của cải vật chất tự viện mang tính tự chủ, ổn định; góp phần công đức cho các hoạt động thường xuyên, hoặc sự kiện của Giáo hội; tạo thêm của cải vật chất cho xã hội đúng theo tinh thần giáo điển của Đức Thế Tôn.
 3.  Tiếp nhận tài vật hiến cúng hợp pháp của Phật tử hay đoàn thể trong và ngoài nước.
 4. Thành lập Công ty Cổ phần, TNHH, cơ sở, xí nghiệp sản xuất kinh doanh theo quy định của Pháp luật Nhà nước để tạo nguồn kinh tế hợp pháp, tạo nguồn kinh phí hoạt động cho Trung ương Giáo hội.
Điều 7. Các kế hoạch, chương trình liên quan lĩnh vực Kinh tế Tài chính đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua, Ban sẽ phối hợp với Văn phòng Trung ương Giáo hội thực hiện và phổ biến.
Điều 8. Văn phòng làm việc của Ban Kinh tế Tài chính đặt tại Văn phòng Trung ương Giáo hội, Chùa Quán Sứ, số 73 Quán Sứ, Hà Nội; Văn phòng thường trực Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
Điều 9. Ban Kinh tế Tài chính hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban. Kế hoạch và chương trình hoạt động phải phù hợp với Hiến chương GHPGVN, pháp luật Nhà nước, Nội quy hoạt động của Ban KTTCTW, được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua.

Chương III

NHIỆM VỤ – ĐIỀU HÀNH
Điều 10. Trưởng ban Kinh tế Tài chính được sự ủy nhiệm, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ký các văn kiện liên quan đến lĩnh vực Kinh tế Tài chính.
Điều 11.
 • Phó Trưởng ban Thường trực thay mặt Trưởng ban điều hành và ký các văn bản khi được sự ủy nhiệm của Trưởng ban hoặc khi Trưởng ban vắng mặt.
 • Các Phó Trưởng ban giúp đỡ và tham gia ý kiến cho Trưởng ban đảm trách từng công việc cụ thể được Trưởng ban ủy thác.
 • Thủ quỹ có trách nhiệm giữ quỹ hoạt động của Ban.
Điều 12. Chánh Thư ký có trách nhiệm dự thảo văn kiện, báo cáo tình hình hoạt động của Ban trong các buổi họp. Thừa ủy nhiệm của Trưởng ban ký các văn thư có tính cách nội bộ. Ghi biên bản các buổi họp của Ban, tham gia ý kiến và phụ tá Trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực điều hành hoạt động của Ban.
Phó Thư ký, Chánh Văn phòng, có trách nhiệm hỗ trợ Chánh Thư ký soạn các văn bản, theo dõi, thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban; thay mặt Chánh Thư ký điều hành văn phòng của Ban.
Điều 13. Các Ủy viên có trách nhiệm đóng góp ý kiến để tham gia kế hoạch hoạt động của Ban và đảm trách các việc về chuyên ngành được Trưởng ban và Ban phân công.
 1. Các vị Ủy viên trú xứ ở phía Bắc, phụ trách và triển khai kế hoạch về Kinh tế Tài chính được Văn phòng 1 TWGH giao phó, với sự chỉ đạo và đồng ý của Ban.
 2. Các vị Ủy viên trú xứ ở phía Nam, phụ trách và triển khai kế hoạch về Kinh tế Tài chính được Văn phòng 2 TWGH giao phó với sự chỉ đạo và đồng ý của Ban.
Điều 14. Tài chính của Giáo hội gồm:
 1. Công đức phí do thành viên đóng góp;
 2. Tài vật hiến cúng hợp pháp;
 3. Tài vật do Giáo hội và Ban Kinh tế Tài chính tự tạo hợp pháp.
Chương IV

BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Điều 15. Trưởng ban Kinh tế Tài chính thuộc Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành (gọi chung là GHPGVN cấp tỉnh) tùy theo chương trình hoạt động, có thể thành lập một Ban nhưng không quá 37 thành viên để phụ trách các mặt chuyên môn. Thành phần nhân sự này phải được Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh chấp thuận bằng một quyết định.
Điều 16. Mỗi ủy viên trong Ban có trách nhiệm tham gia ý kiến, nghiên cứu, giúp đỡ chương trình hoạt động và kế hoạch thực hiện của Ban.
Điều 17. Trưởng ban Kinh tế Tài chính chịu trách nhiệm về tài chính, có nhiệm vụ chỉ đạo về các hoạt động kinh tế của GHPGVN cấp tỉnh và ký vào các văn kiện, các báo cáo có liên hệ đến Kinh tế Tài chính.
Điều 18. Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN cấp tỉnh có nhiệm vụ liên hệ với các Ban Trị sự GHPGVN Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là GHPGVN cấp huyện) về Kinh tế Tài chính, chương trình, kế hoạch phát triển và thực hiện chu toàn về công đức phí, niên liễm do Tăng Ni, Tự Viện, cơ sở đóng góp.
Điều 19. Kinh tế Tài chính của GHPGVN cấp tỉnh gồm :
 1. Công đức phí do thành viên đóng góp;
 2. Tài vật hiến cúng hợp pháp;
 3. Tài vật do Ban Trị sự và Ban KTTC tự tạo hợp pháp.
Chương V
TUYÊN DƯƠNG - KỶ LUẬT

Điều 29. Nội quy Ban Kinh tế Tài chính Trung ương nhiệm kỳ IX (2022 - 2027) gồm có 07 Chương 29 điều, được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thông qua ngày 08 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký Quyết định ban hành./.
         
Điều 20. Các thành viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương có những hoạt động tích cực, đóng góp vào sự nghiệp phát triển GHPGVN, cũng như tích cực tham gia các hoạt động của Ban sẽ được tuyên dương theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Điều 21. Các thành viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương vi phạm về giới luật, pháp luật, có hành vi, không phù hợp với đạo pháp, vi phạm Hiến chương, trái với Quy chế Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị thi hành kỷ luật nghiêm minh theo đúng Hiến chương Giáo hội và Quy chế của Ban.
Chương VI
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN KHÁC
Điều 22. Tùy theo chương trình hoạt động về Kinh tế Tài chính, nhu cầu cấp thiết, Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương có thể mời thêm Ủy viên, hoặc bổ sung các ủy viên và báo cáo với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại phiên họp gần nhất để được chuẩn y.
Điều 23. Hỗ trợ các Ban, Viện Trung ương Giáo hội về các vấn đề có liên quan đến Kinh tế Tài chính.
Điều 24. Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN cấp tỉnh phải báo cáo bằng văn bản về hoạt động Kinh tế Tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm với Ban Thường trực GHPGVN cấp tỉnh.
Điều 25. Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương liên hệ với 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội để kết toán phần thu – chi toàn diện của Giáo hội, báo cáo trước Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hội nghị Thường niên của Hội đồng Trị sự và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc.
Điều 26. Ban Kinh tế Tài chính 06 tháng họp một lần và họp trước phiên họp của Ban Thường trực 02 tuần để tổng kết công tác về Kinh tế Tài chính trong 06 tháng đầu năm; trước phiên họp Hội đồng Trị sự 03 tuần và trước Đại hội Phật giáo toàn quốc 01 tháng để tổng kết công tác về Kinh tế Tài chính trong năm và nhiệm kỳ.
Điều 27. Quỹ hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính tùy thuộc vào nguồn kinh phí của Ban tự tạo hợp pháp.
Chương  VII
SỬA ĐỔI – BỔ SUNG – HIỆU LỰC
Điều 28. Việc sửa đổi bổ sung Nội quy này sẽ do Ban Kinh tế Tài chính Trung ương đề xuất và được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam xét duyệt, chấp thuận.
                                                  BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
                                                   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây