QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Số kí hiệu Số: 98/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 21/04/2023
Thể loại Quy chế các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Số:  98/QĐ-HĐTS
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 14 tháng  3 năm 2023
 
 QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương
Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                   Căn cứ Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII, 2022;
                   Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ-HĐTS ngày 27/12/2022 Hội nghị Kỳ 2 Hội đồng Trị sự khóa IX GHPGVN;
                   Xét đề nghị của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH:
                 Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 - 2027), gồm có 03 chương, 15 điều (Quy chế đính kèm).
               Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN (VP1, VP2), Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN và các thành viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
               Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây trái với Quy chế này đều không còn giá trị./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- BTTr HĐTS GHPGVN;
- Lưu: VP1,VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TƯ
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-HĐTS ngày 14/3/2023
của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG VÀ CÁC CHỈ DẪN
Điều 1. Giới thiệu về bản Quy Chế
Bản Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, và những vấn đề có liên quan tới hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm đảm bảo hiệu quả trong hoạt động thông tin và truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
Ban Thông tin Truyền thông hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Điều 3. Vai trò của Ban
Ban Thông tin Truyền thông Trung ương là Ban chuyên môn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giúp cho Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Điều 4. Chức năng
1. Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đại diện cho Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện chức năng tổ chức, quản lý, giám sát nội dung thông tin truyền thông trong đối nội, đối ngoại của các tổ chức trực thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam (theo Hiến chương); nội dung thông tin về xuất bản báo chí (gồm xuất bản in, radio và xuất bản điện tử), các tài liệu liên quan đến truyền thông ra công chúng trong và ngoài nước; định hướng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, nội dung tin tức trên Internet, Web, mạng xã hội.
2. Quy hoạch, tổ chức quản lý các trang web, trang thông tin điện tử của Giáo hội các cấp, hướng dẫn Ban Thông tin Truyền thông các tỉnh, thành thực hiện công bố, đăng ký giấy phép hoạt động cổng thông tin điện tử của Giáo hội cấp tỉnh, huyện thị và cơ sở tự viện theo hướng dẫn của Ban Thông tin Truyền thông TƯ và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
3. Quy hoạch và ban hành các tiêu chí về tiêu chuẩn hoạt động thông tin cho Giáo hội trong quá trình tham gia tác nghiệp truyền thông Phật giáo.
4. Chức năng khác tùy theo yêu cầu hoạt động đặc thù trong từng thời kỳ liên quan đến chức năng của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Ban Thường trực HĐTS sẽ có văn bản giao nhiệm vụ.
Điều 5. Nhiệm vụ
1. Thu thập, tổng hợp các thông tin liên quan đến Giáo hội, thành viên, cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam để phân tích, xử lý và báo cáo với Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự hoặc sử dụng trong công tác chuyên môn.
- Hộ trì Chính pháp, truyền thông Phật giáo.
- Kịp thời phản bác các thông tin truyền thông sai trái, thông tin bôi nhọ, làm xấu hình ảnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư Tăng Ni, Phật tử và làm sai lệch giáo lý, tôn chỉ của Đạo Phật;
2. Đảm bảo mọi thông tin của Giáo hội ra bên ngoài, trên phương tiện truyền thông là thống nhất và phản ánh đúng, đầy đủ, trung thực ý chí của Giáo hội theo nguyên tắc trong lời nói đầu của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VII "Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức; đồng thời tôn trọng và duy trì truyền thống các tổ chức, Hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng chính pháp".
3. Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, hệ thống cổng thông tin điện tử, báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Bảo đảm kỹ thuật và tổ chức thực hiện các nội dung thông tin mà Giáo hội giao phó.
4. Thực hiện truyền bá Chính pháp, hướng Tăng, Ni, Phật tử cũng như toàn thể đồng bào cùng đến với chân, thiện, mỹ góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó xây dựng và phát triển đất nước.
5. Thực hiện nhiệm vụ kết nối giữa Giáo hội và các cá nhân, tổ chức khác để tạo ra mối liên kết mạnh mẽ giữa đạo và đời, nhằm nâng cao vai trò của Phật giáo trong đời sống Nhân dân, hộ trì hoằng dương Phật pháp, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phục vụ dân tộc, góp phần xây dựng hòa bình.
6. Phối hợp với các cơ quan các cấp có thẩm quyền của Nhà nước hoặc của Giáo hội để thông tin, tuyên truyền về Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc xử lý đối với các hành vi vi phạm, gây hậu quả xấu hoặc làm ảnh hưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
7. Tổ chức đào tạo hoặc liên kết tổ chức đào tạo các khóa học nghiệp vụ, chuyên môn, chuyên ngành cơ bản và nâng cao cho các thành viên trong Ban để đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ Giáo hội giao phó.
8. Nhiệm vụ khác, tùy theo yêu cầu từng thời kỳ Ban Thông tin Truyền thông Trung ương sẽ Quy định các nhiệm vụ cụ thể bổ sung để áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân trực thuộc Ban. Trong trường hợp cần thiết, Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương kiến nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành và giao nhiệm vụ cụ thể liên quan tới thông tin, truyền thông cho các Ban, Viện Trung ương, các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp địa phương.
Điều 6. Trách nhiệm
1. Ban Thông tin Truyền thông Trung ương căn cứ vào Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban phải có trách nhiệm hoàn thành đúng và đầy đủ các nhiệm vụ về thông tin truyền thông do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao phó, phù hợp Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, giáo luật của Đạo Phật và luật pháp của Nhà nước.
2. Thừa ủy quyền và phân cấp của Hội đồng Trị sự để thực hiện chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin của Giáo hội theo Quy chế phát ngôn.
3. Trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự định hướng hoạt động dài hạn và hàng năm của Ban. Hoạch định chiến lược và sách lược thông tin truyền thông cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam; củng cố, tăng cường, hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng Trị sự và các Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác truyền thông nhằm giúp các Ban, Viện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình;
Điều 7. Quyền hạn
1. Được quyền ban hành và điều chỉnh các quy định, quy trình, các văn bản có liên quan khác về tổ chức bộ máy, như: phân công bổ nhiệm nhân sự cho các bộ phận chức năng của Ban để đảm bảo có thể thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra.
2. Kiến nghị Ban Thường trực HĐTS cho phép thành lập hoặc giải tán một hoặc một số đơn vị trực thuộc, bộ phận chức năng nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương trong từng nhiệm kỳ.
3. Trình Ban Thường trực HĐTS cho phép Ban Thông tin Truyền thông ban hành Quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý cổng thông tin điện tử của Giáo hội các cấp.
4. Cấp thẻ tác nghiệp Truyền thông Phật giáo cho các nhân sự đã đạt được các tiêu chí trong công tác thông tin truyền thông Phật giáo.
5. Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm; kế hoạch thu chi trong các chương trình Phật sự đặc biệt để triển khai các nhiệm vụ theo mô hình xã hội hóa.
6. Chủ động trong quan hệ đối nội, đối ngoại để thực hiện các công việc trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Liên hệ và trao đổi với lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương khác của Giáo hội để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thông tin Truyền thông và các Ban, Viện có liên quan.
 7. Trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, kiến nghị các cơ quan Nhà nước hữu quan giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành, lĩnh vực mình quản lý.
8. Chỉ đạo các thành viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và các thành viên Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp địa phương (cấp tỉnh/thành phố, cấp quận/huyện) thu thập, xử lý thông tin liên quan đến đời sống tôn giáo, tín ngưỡng tại địa phương, các thông tin khác có ảnh hưởng hoặc đe dọa ảnh hưởng (tiêu cực hoặc tích cực) đến hình ảnh của Giáo hội.
9. Được thực hiện các quyền phù hợp với Hiến chương, với qui định của Hội đồng Trị sự hoặc các biện pháp mà Ban thấy cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động, hình ảnh, uy tín của Giáo hội trong cộng đồng Phật tử và ngoài xã hội.
Điều 8. Nhân sự và cơ cấu tổ chức
1. Nhân sự:
1.1. Ban Thông tin Truyền thông Trung ương gồm: 01 (Một) Trưởng ban, 02 (Hai) Phó ban Thường trực và các Phó ban khác, Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng, các Ủy viên Thường trực và các Ủy viên.
Ban Thông tin Truyền thông Trung ương có tổng số thành viên theo quy định tại Hiến chương. Số lượng thành viên cụ thể sẽ do Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương dự kiến trong từng thời điểm và trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ra quyết định.
1.2. Tuyển chọn và sử dụng cộng tác viên để đảm trách các hoạt động của Ban. Số lượng cộng tác viên do Trưởng ban quyết định phù hợp với yêu cầu công việc của Ban.
2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Ban gồm có các bộ phận chức năng sau:
- Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông: Là cơ quan Thường trực của Ban, có quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban, trực tiếp quản lý cổng thông tin “phatgiao.org.vn” và chịu trách nhiệm các nội dung được đăng tải trên cổng thông tin trước Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực gồm Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó ban và các thành viên Thường trực của Ban.
- Ban chuyên môn: Là cơ quan tham mưu và giúp việc trực tiếp cho Ban trong lĩnh vực chuyên môn về thông tin truyền thông.
- Ban cố vấn: Là cơ quan hỗ trợ, tư vấn cho Ban Thường trực để thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thông tin Truyền thông.
- Văn phòng: Bao gồm các bộ phận Tài chính, Kế toán, Kiểm soát, Pháp lý, xuất bản, công nghệ thông tin… là cơ quan giúp việc của Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông, có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc (bao gồm cả các Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp địa phương), các thành viên của Ban Thông tin Truyền thông thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban.
- Các Phân ban của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương đảm trách từng công tác chuyên ngành về thông tin, truyền thông của Ban được thành lập theo quy định của Giáo hội.
2.2. Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương quy định cụ thể cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận và cá nhân.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÀ CÁC CHỈ DẪN
Điều 9. Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN
1. Văn phòng chính: Phòng 221, chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Điện thoại: 024.6684.6688 - Fax: 024.6684.6688);
2. Văn phòng phía Nam: Số 7 dãy Tây Nam, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
3. Ban Thông tin Truyền thông Trung ương làm việc và lưu giữ hồ sơ, tài liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Giáo hội tại Văn phòng 1 (Chùa Quán Sứ) và Văn phòng 2 (Thiền viện Quảng Đức).
Điều 10. Tài chính và chi tiêu
Ban Thường trực ra quy định chi tiết, quyết định về các nguồn thu và chi tiêu của Ban Thông tin Truyền thông.
Điều 11. Tuyên dương, kỷ luật
1. Các Phân ban, phòng, bộ phận thuộc Ban, thành viên Ban có thành tích, công đức cho công tác thông tin truyền thông sẽ được Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN sẽ tổ chức xét duyệt và có Quyết định tuyên dương công đức hoặc đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng các cơ quan hữu quan khen thưởng. 
2. Các Phân ban, phòng, bộ phận thuộc Ban, thành viên Ban vi phạm các quy định của Hiến chương GHPGVN, quy chế hoạt động của các Ban, Viện Trung ương, Quy chế hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
3. Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương ban hành Quyết định quy định cụ thể vấn đề tuyên dương, kỷ luật của Ban.
          Điều 12. Hội họp
  • Ban Thông tin Truyền thông Trung ương mỗi quý tổ chức họp giao ban theo cụm bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, mỗi năm ít nhất họp 02 lần toàn thể thành viên của Ban vào giữa và cuối năm, trước kỳ họp 6 tháng đầu năm của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Hội nghị tổng kết công tác cuối năm của Trung ương Giáo hội để kiểm điểm hoạt động trong năm và thông qua chương trình hoạt động của năm tới.
  • Ngoài ra, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương sẽ tổ chức các phiên họp trực tuyến tùy theo nhu cầu, trao đổi công việc Phật sự đối với thành viên Ban Thông tin Truyền thông các địa phương bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Đặc biệt, khi có công tác Phật sự đột xuất, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương sẽ triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết các Phật sự có liên quan.
  • Ban Thông tin Truyền thông Trung ương sẽ tổ chức tổng kết trước ngày Đại hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để kiểm điểm hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương trong 05 năm qua, thảo luận và biểu quyết chương trình kế hoạch hoạt động của 05 năm tới.
          Điều 13. Báo cáo
  1. Trước ngày Tổng kết năm của Ban, tất cả thành viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương phải có báo cáo thành quả hoạt động của cá nhân gởi về Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương để tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của mỗi thành viên, tất cả các thành viên chịu trách nhiệm hoạt động Thông tin Truyền thông của cá nhân trước tập thể Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông Trung ương.
  2. Các thành viên không chấp hành quy chế hoạt động của Ban, không thực thi các nhiệm vụ được phân công, không tham gia hội họp, sinh hoạt của Ban và Phân ban (3 lần không có báo cáo lý do) Ban Thông tin Truyền thông Trung ương có những hình thức khuyến cáo hoặc có thể cử nhân sự khác thay thế.
          Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Nội Quy
Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này và trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua.
Chương III
HIỆU LỰC THI HÀNH
          Điều 15. Hiệu lực thi hành Quy Chế
Bản Quy Chế gồm có 03 Chương và 15 Điều do Ban Thông tin Truyền thông Trung ương soạn thảo; được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua ngày 08 tháng 03 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký Quyết định ban hành./.
BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây