QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 038/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 21/04/2023
Thể loại Nhân sự các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

 z4053442622302 8855f17e9489ccb571ad195fc4342b52

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

       Số :  038/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 03 tháng  01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương

thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) 

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
        Căn cứ điều 29  chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII);
        Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ.HĐTS ngày 27 tháng 12 năm 2022 Hội nghị lần thứ II khóa IX Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
         Căn cứ Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
      Xét tờ trình số 04/TT-PBNG ngày 28/12/2022 của Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. Chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm: 32 thành viên Ban Chứng minh, 12 thành viên Ban Cố vấn, 57 Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, 77 Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương, do Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự làm Trưởng Phân ban (theo danh sách đính kèm).
       Điều 2. Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương, Quy chế Phân ban Ni giới Trung ương và Pháp luật Nhà nước.
       Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
       Điều 4.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.   
 
Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban Tôn giáo chính phủ, Vụ Phật giáo;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

       
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
THUỘC BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2022 – 2027)
(Theo Quyết định số: 038 /QĐ.HĐTS ngày 02 tháng 01 năm 2023)

I. BAN CHỨNG MINH: 32 vị
A. THƯỜNG TRỰC BAN CHỨNG MINH: 05 vị
 1. Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện                           (Tp. Hồ Chí Minh)
 2. Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương                                       (Đồng Nai)
 3. Ni trưởng Thích Nữ Chơn Hiền                              (Thừa Thiên Huế)
 4. Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm                                (Hà Nội)
 5. Ni trưởng Thích Nữ Tân Liên                                 (Tiền Giang).
B. CHỨNG MINH: 27 vị
 1. Ni trưởng Thích Đàm Nhung                                 (Thanh Hóa)
 2. Ni trưởng Thích Đàm Hằng                                   (Hà Nội)
 3. Ni trưởng Thích Đàm Kim                                    (Hà Nội)
 4. Ni trưởng Thích Đàm Thủy                                   (Hà Nam)
 5. Ni trưởng Thích Đàm Thảo                                   (Hải Dương)
 6. Ni trưởng Thích Đàm Đạt                                     (Hải Dương)
 7. Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa                               (Tp. Hồ Chí Minh)
 8. Ni trưởng Thích Nữ Lưu Phương                           (Khánh Hòa)
 9. Ni trưởng Thích Nữ Huệ Như                                (Khánh Hòa)
 10. Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc                                        (Bến Tre)
 11. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa                            (Tây Ninh)
 12. Ni trưởng Thích Nữ Như Định                               (An Giang)
 13. Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân                                        (Tp. Hồ Chí Minh)
 14. Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thuận                        (Tp. Hồ Chí Minh)
 15. Ni trưởng Thích Nữ Huệ Từ                                  (Tp. Hồ Chí Minh)
 16. Ni trưởng Thích Đàm Bản                                     (Hà Nam)
 17. Ni trưởng Thích Đàm Nga                                     (Hưng Yên)
 18. Ni trưởng Thích Nữ Nhựt Nhẫn                             (Tp. Hồ Chí Minh)
 19. Ni trưởng Thích Nữ Nhựt Nghĩa                            (Tp. Hồ Chí Minh)
 20. Ni trưởng Thích Nữ Phước Liễu                            (Cà Mau)
 21. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm                               (Ninh Thuận)
 22. Ni trưởng Thích Nữ Như Tâm                               (Bình Thuận)
 23. Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Mẫn                               (Tp. Hồ Chí Minh)
 24. Ni trưởng Thích Nữ Tố Liên                                  (Tp. Hồ Chí Minh)
 25. Ni trưởng Thích Nữ Như Từ                                  (Bà Rịa - Vũng Tàu)
 26. Ni trưởng Thích Nữ Như Lý                                  (An Giang)
 27. Ni trưởng Thích Nữ Mai Liên                                (Bà Rịa - Vũng Tàu).
II. BAN CỐ VẤN: 12 vị
 1. Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Ngọc                                        (Tp. Hồ Chí Minh)
 2. Ni trưởng Thích Nữ Như Nghĩa                              (Tp. Hồ Chí Minh)
 3. Ni trưởng Thích Nữ Như Cương                             (Tp. Hồ Chí Minh)
 4. Ni trưởng Thích Nữ Như Đức                                 (Đồng Nai)
 5. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Ngộ                                (Tp. Cần Thơ)
 6. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Vân                                (Khánh Hòa)
 7. Ni trưởng Thích Nữ Trí Đạt                                    (Hậu Giang)
 8. Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa                               (Vĩnh Long)
 9. Ni trưởng Thích Nữ Mỹ Thái                                (Ninh Thuận)
 10. Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Toàn                            (Quảng Ngãi)
 11. Ni trưởng Thích Nữ Châu Liên                                       (Tây Ninh)
 12. Ni trưởng Thích Nữ Phước Giác                           (Tp. Hồ Chí Minh).
III. ỦY VIÊN PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG:
A. THƯỜNG TRỰC: 57 vị
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH ĐƠN VỊ
 
 1.  
Trưởng Phân ban Ni giới TW NT. Thích Nữ Nhật Khương Bình Phước
 1.  
Phó Trưởng Phân ban Thường trực (Đặc trách Ni giới các tỉnh phía Bắc) NT. Thích Nữ Đàm Lan Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng Phân ban Thường trực (Đặc trách Ni giới các tỉnh phía Nam) NT. Thích Nữ Như Như Bà Rịa-Vũng Tàu
 1.  
Phó Trưởng Phân ban Ni giới TW NT. Thích Đàm Thành Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng Phân ban Ni giới TW NT. Thích Đàm Khoa Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng Phân ban Ni giới TW (Đặc trách các tỉnh miền Trung) NT. Thích Nữ Như Minh Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Tài chánh
NT. Thích Nữ Từ Nhẫn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Giám luật
NT. Thích Nữ Như Huệ Tp. Hồ Chí Minh
 

 File đính kèm

VĂN BẢN GIÁO HỘI

● Đơn vị: Cổng thông tin văn phòng T.Ư Giáo hội
● Tổng biên tập: TT.TS Thích Minh Nhẫn
● Trụ sở: Văn phòng 2 T.Ư – GHPGVN – số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

● Chùa Minh Đạo: 12/3 BIS Kỳ Đồng, P9, Q.3, Tp.HCM
● Chùa Phật Quang: 83 Quang Trung, P.Vĩnh Quang, RG, KG

TRANG TIN ĐIỆN TỬ PHẬT SỰ ONLINE

● Chịu trách nhiệm nội dung: TT.TS.Thích Minh Nhẫn
● Địa chỉ: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
● Điện thoại: 0982760624
● Email: thichminhnhankg@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban đối ngoại
NT. Thích Nữ Như Thảo Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban (Đặc trách các tỉnh miền Tây) NT. Thích Nữ Tịnh Nghiêm Tiền Giang
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Nghi lễ
NT. Thích Nữ Như Dung Đồng Nai
 1.  
Phó Trưởng Phân ban (Đặc trách Ni giới Hệ phái Khất sĩ) NS. Thích Nữ Hòa Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban TTXH
NS. Thích Nữ Huệ Tuyến Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Giáo dục
NS. Thích Nữ Như Nguyệt
(Nguyễn Thị Thu Nguyệt)
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Kiểm soát
NS. Thích Nữ Tín Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Pháp chế
NS. Thích Nữ Từ Thảo Bình Dương
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Văn hóa
NS. Thích Nữ Lệ Thuận Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban kiêm
Trưởng Tiểu ban Hoằng pháp
NS. Thích Nữ Hương Nhũ Bình Dương
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban TTTT
NS. Thích Nữ Như Nguyệt
(Nguyễn Thị Thu Hà)
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban HDPT
NS. Thích Nữ Huệ Dâng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Thủ quỹ
NT. Thích Nữ Như Lộc Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Chánh Thư ký
NS. Thích Nữ Huệ Đức Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Phó Thư ký
NS. Thích Đàm Thành Hưng Yên
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Phó Thư ký
NS. Thích Diệu Tâm Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Phó Thư ký
NS. Thích Nữ Minh Thuận Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Phó Thư ký
SC. Thích Nữ Tâm Hải Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Phó Thư ký
SC. Thích Nữ Diệu Hằng Bình Phước
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích Nữ Diệu Cảnh Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích Nữ Hạnh Nguyện Gia Lai
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích Nữ Diệu Nghĩa Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích Đàm Hiền Nam Định
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích Đàm Thuấn Bắc Giang
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích Nữ Như Trí Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích Nữ Mỹ Thuận Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích Nữ Chơn Minh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích Nữ Chúc Tường Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Diệu Nhẫn Nghệ An
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Đàm Hòa Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Diệu Bản Lào Cai
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Đàm Huề Hà Nam
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Đàm Luyện Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Nữ Minh Tú Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Nữ Như Hiền Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Nữ Như Giác Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Nữ Phụng Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Nữ Hạnh Chiếu Đồng Nai
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Nữ Chấn Tịnh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Nữ Như Ngọc Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Nữ Thuần Chơn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Nữ Huệ Đạo Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Nữ Tâm Trí Nhật Bản
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Nữ Giới Tánh Hàn Quốc
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Nữ Huệ Hiếu