STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 51/HĐTS-VP1 29/01/2023 CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chùa, cơ sở tự viện. Tải tập tin
2 Số: 45/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Phân công các Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự phụ trách chỉ đạo, điều phối công tác Phật sự tại các Ban Trị sự địa phương nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
3 Số: 038/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
4 Số: 036/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
5 Số: 035/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
6 Số: 034/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
7 Số: 033/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
8 Số: 032/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
9 Số: 031/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
10 Số: 030/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
11 Số: 029/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
12 Số: 028/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
13 Số: 027/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
14 Số: 26/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
15 Số: 025/QĐ - HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH v/V Chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
16 Luật số: 02 /2016/QH14 13/01/2023 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Tải tập tin
17 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 13/01/2023 Giới thiệu Luật tín ngưỡng, Tôn giáo Tải tập tin
18 Số: /2017/TT-BNV 13/01/2023 THÔNG TƯ Quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử Tải tập tin
19 92/2012/NĐ-CP 13/01/2023 PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2012/NĐ-CP NGÀY 08/11/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BNV NGÀY 25/3/2013 CỦA BỘ NỘI VỤ (Ban hành kèm theo Quyết định số 868 /QĐ-BNV ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng B Tải tập tin
20 Thông tư số 04/2016/TT-BNV 13/01/2023 PHỤ LỤC TRANG PHỤC CỦA CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TÔN GIÁO Tải tập tin
21 Số 04/2016/TT-BNV 13/01/2023 THÔNG TƯ V/v Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra trong lĩnh vực Tôn Giáo Tải tập tin
22 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG 12/01/2023 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG Nhiệm kỳ IX (2022-2027) Tải tập tin
23 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG 12/01/2023 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII (2017-2022) CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
24 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG 12/01/2023 DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII (2017-2022) VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI THUỘC BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022-2027) Ngày 10/01/2023 (19/12/Nhâm Dần) Tải tập tin
25 Số: 40/HĐTS-VP1 11/01/2023 CÔNG VĂN V/v tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an trong dịp Tết cổ truyền xuân Quý Mão - 2023 Tải tập tin
26 Thượng tọa Thích Tâm Chơn 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Chơn Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
27 Đại đức Thích Quảng Tiến 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Đại đức Thích Quảng Tiến Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
28 Thượng tọa Thích Quang Thạnh 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Quang Thạnh Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
29 Thượng tọa Thích Phước Nghiêm 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Phước Nghiêm Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
30 Thượng tọa Thích Minh Nhẫn 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Nhẫn Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
31 Ni sư Thích Nữ Hòa Liên 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Ni sư Thích Nữ Hòa Liên Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
32 Thượng tọa Thích Phước Nguyên 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Phước Nguyên Giữ chức Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
33 Số: 038 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
34 số: /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027) Tải tập tin
35 Số: 582 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
36 Số: 575 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027) Tải tập tin
37 Số: 559 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ X (2022 - 2027) Tải tập tin
38 Số: 558/QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH CÀ MAU NHIỆM KỲ X (2022 - 2027) Tải tập tin
39 Số: 523 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NHIỆM KỲ VIII (2022 - 2027) Tải tập tin
40 Số: 487 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH GIA LAI NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027) Tải tập tin
41 Số: 481 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027) Tải tập tin
42 Số: 480 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
43 Số: 467 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH PHƯỚC NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027) Tải tập tin
44 Số: 438 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐẮK NÔNG NHIỆM KỲ IV (2022 - 2027) Tải tập tin
45 Số: 387 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027) Tải tập tin
46 Số: 374 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KON TUM NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027) Tải tập tin
47 Số: 353 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027) Tải tập tin
48 Số: 331 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027) Tải tập tin
49 Số: 325 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ X (2022 - 2027) Tải tập tin
50 Số: 313 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH PHÚ YÊN NHIỆM KỲ VIII (2022 - 2027) Tải tập tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây