STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 Số: 559 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ X (2022 - 2027) Tải tập tin
152 Số: 575 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027) Tải tập tin
153 Số: 582 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
154 số: /QĐ-HĐTS 08/01/2023 DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027) Tải tập tin
155 Số: 038 /QĐ-HĐTS 08/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
156 Thượng tọa Thích Phước Nguyên 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Phước Nguyên Giữ chức Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
157 Ni sư Thích Nữ Hòa Liên 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Ni sư Thích Nữ Hòa Liên Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
158 Thượng tọa Thích Minh Nhẫn 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Nhẫn Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
159 Thượng tọa Thích Phước Nghiêm 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Phước Nghiêm Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
160 Thượng tọa Thích Quang Thạnh 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Quang Thạnh Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
161 Đại đức Thích Quảng Tiến 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Đại đức Thích Quảng Tiến Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
162 Thượng tọa Thích Tâm Chơn 09/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Chơn Giữ chức Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
163 Số: 40/HĐTS-VP1 11/01/2023 CÔNG VĂN V/v tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an trong dịp Tết cổ truyền xuân Quý Mão - 2023 Tải tập tin
164 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG 12/01/2023 DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII (2017-2022) VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI THUỘC BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022-2027) Ngày 10/01/2023 (19/12/Nhâm Dần) Tải tập tin
165 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG 12/01/2023 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII (2017-2022) CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG Tải tập tin
166 PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG 12/01/2023 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG Nhiệm kỳ IX (2022-2027) Tải tập tin
167 Số 04/2016/TT-BNV 13/01/2023 THÔNG TƯ V/v Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra trong lĩnh vực Tôn Giáo Tải tập tin
168 Thông tư số 04/2016/TT-BNV 13/01/2023 PHỤ LỤC TRANG PHỤC CỦA CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TÔN GIÁO Tải tập tin
169 92/2012/NĐ-CP 13/01/2023 PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2012/NĐ-CP NGÀY 08/11/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BNV NGÀY 25/3/2013 CỦA BỘ NỘI VỤ (Ban hành kèm theo Quyết định số 868 /QĐ-BNV ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng B Tải tập tin
170 Số: /2017/TT-BNV 13/01/2023 THÔNG TƯ Quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử Tải tập tin
171 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 13/01/2023 Giới thiệu Luật tín ngưỡng, Tôn giáo Tải tập tin
172 Luật số: 02 /2016/QH14 13/01/2023 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Tải tập tin
173 Số: 025/QĐ - HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH v/V Chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
174 Số: 26/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
175 Số: 027/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
176 Số: 028/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
177 Số: 029/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
178 Số: 030/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
179 Số: 031/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
180 Số: 032/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
181 Số: 033/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
182 Số: 035/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
183 Số: 036/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
184 Số: 45/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Phân công các Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự phụ trách chỉ đạo, điều phối công tác Phật sự tại các Ban Trị sự địa phương nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
185 Số: 51/HĐTS-VP1 29/01/2023 CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chùa, cơ sở tự viện. Tải tập tin
186 Số: 001/QĐ. HĐTS.VP.2 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm TT. Thích Phước Triều Giữ chức Cán bộ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
187 Số: 002/QĐ. HĐTS.VP.2 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm TT. Thích Thiện Thật Giữ chức Cán bộ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
188 Số: 003/QĐ. HĐTS.VP.2 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm ĐĐ. Thích Tâm Tiến Giữ chức Cán bộ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
189 Số: 004/QĐ. HĐTS.VP.2 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm ĐĐ. Thích Minh Ân Giữ chức Cán bộ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
190 Số: 005/QĐ. HĐTS.VP.2 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm ĐĐ. Thích Chí Thiện Giữ chức Cán bộ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
191 Số: 006/QĐ. HĐTS.VP.2 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm TT. Thích Vạn Thiện Giữ chức Cán bộ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
192 Số: 007/QĐ. HĐTS.VP.2 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm ĐĐ. Châu Hoài Thái Giữ chức Cán bộ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
193 Số: 008/QĐ. HĐTS.VP.2 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm ĐĐ. Thích Tuệ Tánh Giữ chức Cán bộ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
194 Số: 009/QĐ. HĐTS.VP.2 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm ĐĐ. Thích Minh Hội Giữ chức Cán bộ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
195 Số: 010/QĐ. HĐTS.VP.2 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Phật tử Hoa Tâm làm Nhân viên Phục vụ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
196 Số: 011/QĐ. HĐTS.VP.2 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Cư sĩ Nguyễn Viết Thành làm Nhân viên Bảo vệ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
197 Số: 012/QĐ. HĐTS.VP.2 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Cư sĩ Nguyễn Kim Hưng làm Nhân viên Tài xế Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
198 Số: 013/QĐ. HĐTS.VP.2 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Cư sĩ Phan Huy Quyền làm Nhân viên Tài xế Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
199 Số: 627/QĐ. HĐTS.VP.1 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm TT. Thích Thanh Tuấn Giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
200 Số: 629/QĐ/HĐTS-VP1 Số: 58 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thanh Huân Giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây