STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
201 Số: 630/QĐ. HĐTS-VP1 Số:588 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Quang Giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
202 Số: 631/QĐ. HĐTS.VP-1 Số: 589 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Nguyên Chính Giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
203 Số: 638/QĐ. HĐTS.VP-1 Số: 590 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Ni sư Thích Diệu Luyến Giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
204 Số: 015/QĐ-VP1 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn Thượng tọa Thích Quảng Tiếp làm Cán bộ Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
205 Số: 016/QĐ-VP1 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn ĐĐ. Thích An Đạt làm Cán bộ Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
206 Số: 017/QĐ-VP1 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn NS. Thích Diệu Bản làm Cán bộ Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
207 Số: 018/QĐ-VP1 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cư sĩ Nguyễn Thị Huệ làm Cán bộ Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
208 Số: 019/QĐ--VP1 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cư sĩ Tăng Bá Tú làm Nhân viên Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
209 Số: 020/QĐ-VP1 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cư sĩ Nguyễn Hữu Tài làm Nhân viên Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
210 Số: 021/QĐ-VP1 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cư sĩ Nguyễn Ngọc Lân làm Nhân viên Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
211 Số: 022/QĐ-VP1 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cư sĩ Nguyễn Thành Thạo làm Nhân viên Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
212 Số: 023/QĐ-.VP1 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn ĐĐ. Thích Đạo Thịnh làm Cán bộ phụ trách Kinh tế Tài chính Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
213 Số: 024/QĐ-VP1 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cư sĩ Nguyễn Khánh Giang làm Nhân viên Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
214 Số: 412/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Điều phối và Hợp tác GHPGVN và Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào nhiệm kỳ 2022 - 2027 Tải tập tin
215 Số: 567/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Tăng sự Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
216 Số: 568/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
217 Số: 569/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
218 Số: 570/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
219 Số: 571/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
220 Số: 572/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Văn hóa Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
221 Số: 573/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
222 Số: 574/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
223 Số: 575/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
224 Số: 576/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Pháp chế Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
225 Số: 577/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
226 Số: 578/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thông tin Truyền thông Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
227 Số: 579/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
228 Số: 580/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương Thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
229 Sửa đổi lần thứ VII tại Đại hội đại biểu Phật giáo 14/03/2023 HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
230 Số: 108/HĐTS-VP1 17/03/2023 CÔNG VĂN V/v Nội dung triển khai Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII, 2022 Tải tập tin
231 Quyết định số: 563 /QĐ-HĐTS 20/03/2023 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
232 Quyết định số: 564 /QĐ-HĐTS 20/03/2023 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
233 Quyết định số: 565 /QĐ-HĐTS 20/03/2023 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ VÀ TRỰC THUỘC TỈNH, NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
234 Số: 93/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
235 Số: 92 /QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
236 Số: 90/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
237 Số: 94/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
238 Số: 91/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
239 Số: 97/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
240 Số: 96/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
241 Số: 86/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
242 Số: 88/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
243 Số: 87/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
244 Số: 89/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
245 Số: 98/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
246 Số: 95/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
247 Số: 034/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
248 Số: 037/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
249 Số: 038/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
250 19/5/2023 17/05/2023 BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023 Tải tập tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây