BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023 CỦA BAN PHÁP CHẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN PHÁP CHẾ TRUNG ƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    33/BC-BPCTƯ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  08 tháng 12 năm 2023
 
 
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023
CỦA BAN PHÁP CHẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
Kính gửi: Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
 
 1.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
        Pháp chế là một trong 13 Ban, Viện Trung ương trực thuộc Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Pháp chế hoạt động theo tinh thần quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế hoạt động Phật sự của ban Thường trực HĐTS và Quy chế các cấp Giáo hội; Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN.
        Trong năm 2023 Ban Pháp chế Trung ương và Ban Pháp chế các cấp đã tham gia các hoạt động Phật sự của Giáo hội tại Trung ương và địa phương, công tác dự kiến nhân sự Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 - 2027) đã được ban Thường trực HĐTS thông qua và ban hành quyết định bổ nhiệm Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 1. CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2023
1. Nhân sự
Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 27-28/11/2022, Hòa thượng Thích Huệ Thông được Đại hội suy cử làm Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 - 2027).
Thực hiện thông báo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, đồng thời đề đảm bảo hiệu năng hoạt động của Ban Pháp chế, dưới sự chủ trì của Hòa thượng
Trưởng ban Pháp chế Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn Ban Pháp chế TƯ khoá VIII (2017 – 2022) để lấy ý kiến biểu quyết thông qua dự kiến nhân sự tham gia Ban Pháp chế TƯ khoá IX (2022 – 2027). Theo cơ cấu nhân sự Trưởng ban Pháp chế GHPGVN các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương là nhân sự đương nhiên đều được cơ cấu vào thành viên Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN khoá IX; đồng thời cơ cấu nhân sự gồm chư Tôn đức, Cư sĩ và các vị có trình độ chuyên môn về Pháp chế và có tâm huyết với Giáo hội tham gia Ban Pháp chế Trung ương. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất cao về dự kiến thành phần nhân sự tham gia Ban Pháp chế TƯ. Dự kiến nhân sự Ban Pháp chế TƯ GHPGVN được thông qua tại Hội nghị Ban Thường trực HĐTS và đã được Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đã ký ban hành Quyết định số 035/QĐ-HĐTS, ngày 03/01/2023 về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) gồm 97 thành viên do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch HĐTS làm Trưởng ban.
Để hỗ trợ cho công tác Phật sự chuyên môn về các lĩnh vực thục ban Pháp chế, Ban Pháp chế Trung ương đã thành lập 04 Phân ban trực thuộc, bổ nhiệm chức danh Phó văn phòng, Trợ lý văn phòng và ra mắt Tổ thông tin - Truyền thông thuộc Ban Pháp chế Trung ương gồm:
+ Phân ban phụ trách về Giới luật gồm 28 thành viên do Thượng tọa Thích Huệ Khai (Đồng Nai) Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế TƯ làm Trưởng phân ban;
+ Phân ban phụ trách về Pháp luật gồm 18 thành viên do Thượng tọa Thích Tâm Đức (Thanh Hóa) Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế TƯ làm Trưởng phân ban;
+ Phân ban phụ trách hỗ trợ, tư vấn pháp lý gồm 24 thành viên do Hòa thượng Thích Giác Đạo (TT-Huế) Phó Trưởng ban Ban Pháp chế TƯ làm Trưởng phân ban;
+ Phân ban phụ trách tổ chức sự kiện, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn gồm 31 thành viên do Hòa thượng Thích Tịnh Thành (Tp.HCM) Phó Trưởng ban Pháp chế TƯ làm Trưởng phân ban;
+ Nhằm để cũng cố, hoàn thiện hệ thống nhân sự cho 02 Văn phòng Ban Pháp chế TƯ, ngoài 02 vị Phó Thư ký Chánh Văn phòng (TT. Thích Đạo Phong và ĐĐ. Thích Minh Thảo), Ban Pháp chế TƯ đã ký quyết định bổ nhiệm: Đại đức Thích Minh Hội và Đại đức Thích Huệ Nghiêm đảm trách Phó Văn phòng II Ban Pháp chế Trung ương; Đại đức Thích Quảng Tiếp đảm trách Phó Văn phòng I Ban Pháp chế Trung ương; Đại đức Thích Giác Giáo và Đại đức Thích Chánh Thuần đảm nhiệm Trợ lý Văn phòng I Ban Pháp chế Trung ương; Đại đức Thích Pháp Toàn, Đại đức Thích Thiện Nghĩa và Đại đức Thích Thị Vinh làm Trợ lý Văn phòng II Ban Pháp chế Trung ương;
+ Bổ nhiệm Tổ Thông tin - Truyền thông thuộc VP2 gồm 05 thành viên do Đại đức Thích Thị vinh làm Tổ trưởng.
+ Bổ nhiệm Đại đức Thích Thanh Hạnh làm trợ lý văn phòng 1 Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN
Trên cơ sở Nội quy hoạt động của Ban Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ VIII, Thường trực Ban Pháp chế Trung ương đã họp và thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế Trung ương khoá IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua và ban hành Quyết định số 87/QĐ-HĐTS, về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027), gồm: 6 chương, 24 điều.
2. Tham gia các công tác Phật sự của Giáo hội
Các thành viên Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN đã tham dự nhiều phiên họp của Trung ương Giáo hội về các công tác của Giáo hội như: Tham dự Hội nghị ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 19/5/2023 tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội, tham dự các phiên họp do Ban Thường trực HĐTS và Văn phòng II TƯ tổ chức...
Với vai trò Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Pháp chế Trung ương  Hòa thượng Thích Huệ Thông luôn tích cực tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của Ban Thường trực HĐTS, cũng như tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội. Tại mỗi phiên họp Hòa thượng đã phát biểu đóng góp ý kiến, tham mưu giải quyết một số vấn đề liên quan đến Pháp chế, tích cực trong các Phật sự của giáo hội nói chung và chuyên ngành Pháp chế nói riêng.
Là một trong các Ban Ngành trực thuộc, Ban Pháp chế Trung ương luôn thể hiện rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình trong từng công tác Phật sự mà  Ban Thường trực HĐTS phân công: tham gia giảng dạy về Hiến chương Giáo hội (tu chỉnh) lần thứ VII; Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương; Quy chế hoạt động Ban Pháp chế Trung ương tại: các khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì, Khóa Kiết hạ An cư, Kiết Đông và các khóa bồi dưỡng hành chính giáo hội tại các tỉnh như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Hậu Giang, Vĩnh Long, TT- Huế, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Bạc Liêu, Trà vinh, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bình Thuận…; các Phật sự mang tính ngoại giao, chia sẻ kinh nghiệm hành đạo, kết nối và hợp tác các hoạt động Phật sự có liên quan.
3. Tổ chức Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ban Pháp chế năm 2023
Được sự cho phép và đồng thuận của Hội đồng Trị sự, Ban Tôn giáo Chính phủ, BTS GHPGVN TP. HCM, tỉnh Thanh Hoá, Ban Pháp chế Trung ương tổ chức thành công Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Ban Pháp chế năm 2023 đến Tăng, Ni, Phật tử- Thành viên ban Pháp chế trên toàn quốc, tại: Thiền viện Quảng Đức văn phòng 2 Trung ương từ ngày 02-04/11/2023 và khách sạn Quốc tế Thiên Ý tỉnh Thanh Hóa từ ngày 09-11/11/2023. Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Ban Pháp chế năm 2023, có 59/63 Ban Pháp chế các tỉnh thành phố tham dự với tổng số 594 đại biểu, kết thúc Khóa Bồi dưỡng có 548 đại biểu đủ điều kiện cấp chứng nhận hoàn thành khóa học. Khoá bồi dưỡng đã đem lại thành tựu quan trọng cho ngành Pháp chế nói chung và các thành viên tham gia Ban Pháp chế các cấp nói riêng. Từ khoá bồi dưỡng này đã đem lại một hiệu ứng tích cực cho các thành viên Ban Pháp chế có thêm nhiều kinh nghiệp, hiểu biết một cách chuyên sâu và chuẩn xác về vai trò và trách nhiệm Pháp chế, từ đó sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho các cấp Giáo hội.
4. Công tác văn phòng
Ngay sau ngày ra mắt nhân sự Hòa thượng Thích Huệ Thông đã chỉ đạo bộ phận Thư ký và Văn phòng xúc tiến các hoạt động Phật sự như: rà soát các hồ sơ sự vụ còn tồn động trong nhiệm kỳ, phân tách, ghi chú và lưu trữ các hồ sơ theo từng mốc thời gian; sắp xếp và bố trí lại văn phòng Ban Pháp chế; tổ chức phân công thành viên trực văn phòng. Liên lạc chư Tôn đức thành viên lấy danh sách đề trình Hội đồng Trị sự cấp thẻ thành viên.
Tiếp nhận các văn từ Trung ương giáo hội, cơ quan nhà nước, các Ban/viện Trung ương, BTS các tỉnh/ thành, các Tự viện, Tăng Ni và Phật tử; xem xét lưu trữ, phổ biến, đặc biệt các đơn từ thưa kiện có liên quan, văn phòng trình Hoà thượng Trưởng ban và Ban Thường trực để có ý kiến chỉ đạo, có văn bản trình đến Ban Thường trực HĐTS, 02 Văn phòng TWGH và các cơ quan hữu quan, BTS các cấp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền trong từng trường hợp.
Soạn thảo các báo cáo, công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương đến các Phân ban trực thuộc và chư Tôn đức Tăng Ni thành viên.
Chuẩn bị tốt các phiên họp định kỳ và bất thường của Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương; hướng dẫn giúp đỡ các Phân ban, chư Tôn đức thành viên, BTS các tỉnh/ thành, các Tự viện, Tăng Ni có nhu cầu về chuyên môn thực hiện đúng các thủ tục pháp lý theo quy định Hiến Chương, Quy chế và pháp luật hiện hành.
Phối kết hợp Văn phòng I, Văn phòng II Trung ương; Văn phòng Ban Tăng sự Trung ương; Văn phòng Ban Kiểm soát Trung ương các Phật sự liên quan, qua đó có ý kiến tham mưu cho Ban Thường trực HĐTS GHPGVN
5. Công tác Ban Pháp chế tại các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành
Ban Pháp chế thuộc BTS GHPGVN các tỉnh, thành sau khi tiếp nhận Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế Trung ương, quý Ban Pháp chế tỉnh, thành đã triển khai quy chế Ban Pháp chế đến các thành viên Ban Pháp chế tỉnh thành, quận huyện.
Hoạt động của Ban Pháp chế cấp tỉnh thành, quận huyện trong năm đầu nhiệm kỳ hoạt động ổn định và có nhiều ý kiến tham mưu, đóng góp nhất định trong lĩnh vực chuyên môn của Pháp chế, góp phần quan trọng trong việc ổn định trong sinh hoạt Phật giáo tại địa phương. Ngoài ra, Ban Pháp chế các tỉnh, thành đã tham gia các hoạt động khác tại địa phương, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển của GHPGVN.
III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ
        Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai chương trình hoạt động 5 năm của nhiệm kỳ IX (2022 - 2027), nên Ban Pháp chế Trung ương đã thực hiện các hoạt động như hoàn chỉnh danh sách nhân sự và tu chỉnh Quy chế  Ban Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ IX và được Ban Thường trực HĐTS ký Quyết định chuẩn y nhân sự; quyết định chuẩn y Quy chế, tham dự Hội nghị và các phiên họp của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng TWGH và các Phật sự khác có liên quan.
        Bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm, Ban Pháp chế Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, góp phần thành công cho các Phật sự chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong toàn nhiệm kỳ.
IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2024
        Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự 5 năm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027, chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của Ban Pháp chế Trung ương được dự kiến như sau:
 1. Tiếp tục triển khai, phổ biến Quy chế Ban Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ IX;
 2. Phối kết hợp với Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát Trung ương, 02 Văn phòng
  Trung ương Giáo hội trong việc tham mưu, góp ý, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Tăng Ni, Phật tử;
 3. Hỗ trợ Ban Pháp chế các tỉnh, thành trong công tác chuyên ngành Pháp chế của Giáo hội. Tiếp tục tham gia chia sẻ chuyên đề về Pháp chế đến các khóa bồi dưỡng Trụ trì, nghiệp vụ hành chính tại các tỉnh thành, quận huyện;
 4. Tham gia các hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu đề xuất những vấn đề chuyên môn Pháp chế đến Ban Thường trực HĐTS và 02 Văn phòng TƯGH;
 5. Tăng cường hiệu năng làm việc của Văn phòng Ban Pháp chế Trung ương;
 6. Tổ chức họp giao ban giữa Ban Pháp chế TƯ với Ban Pháp chế các tỉnh, Thành phố theo từng cụm khu vực;
 7. Tham gia Hội nghị giao ban với giữa 02 Văn phòng TƯGH với BTS GHPGVN các tỉnh thành;
 8. Tổ chức Khoá bồi dưỡng chuyên môn dành cho các Phân ban trực thuộc Ban Pháp chế Trung ương;
 9. Đề xuất lên Ban Thường trực HĐTS, thành lập Tổ Tư vấn Pháp lý thuộc Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
 10.  Dự kiến thành lập Tiểu ban Pháp chế Phật giáo Nam Tông Kinh, và các Tiểu ban khác liên quan;
 11. Thành lập Tổ Thi đua khen thưởng thuộc Ban Pháp chế Trung ương.
Trên là báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương, kính trình Chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN tri tường.
Trân trọng./.

 

   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Lưu VT, VP.
                                              TM. BAN PHÁP CHẾ TRUNG ƯƠNG
                                                PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
                                            TRƯỞNG BAN

                                       (đã ký)


                                              Hòa thượng Thích Huệ Thông 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây