QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 034/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 21/04/2023
Thể loại Nhân sự các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

    Số :  034 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 03 tháng  01 năm 2023


   QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN

Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) 

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
       Căn cứ điều 29  chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII);
       Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ.HĐTS ngày 27 tháng 12 năm 2022 Hội nghị lần thứ II khóa IX Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
       Căn cứ Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
       Xét tờ trình số 18/TTr-BTTTTT.Ư ngày 20/12/2022 của Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm: 98 thành viên (35 vị Thường trực, 63 vị Ủy viên), do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).
       Điều 2. Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và Pháp luật Nhà nước.
       Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
       Điều 4.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.   
 
Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban Tôn giáo chính phủ, Vụ Phật giáo;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              
 
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG GHPGVN
KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2022 – 2027)
(Theo Quyết định số: 034 /QĐ.HĐTS ngày 03 tháng 01 năm 2023)

I. THƯỜNG TRỰC: 35 vị
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH Đơn Vị
 1.  
Trưởng ban HT. Thích Gia Quang
(Đồng Văn Thu)
Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực TT. Thích Thanh Huân
(Phan Nhật Huân)
Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực, phụ trách chuyển đổi số TT. Thích Minh Nhẫn
(Từ Thành Đạt)
Kiên Giang
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký TT. Thích Đạo Phước
(Trần Anh Dũng)
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban, phụ trách Tư vấn Truyền thông, Đối ngoại HT. Thích Minh Thiện
(Trương Ngọc Toàn)
Long An
 1.  
Phó Trưởng ban, phụ trách Bảo trợ ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh
(Vũ Minh Hiếu)
Quảng Ninh
 1.  
Phó Trưởng ban, phụ trách Báo chí bản in TT. Thích Tâm Hải
(Nguyễn Đức Sơn)
TBT Báo Giác Ngộ
 1.  
Phó Trưởng ban, phụ trách Phật giáo Khất sĩ TT. Thích Giác Nhường
(Nguyễn Đăng Phương)
Đắk Nông
 1.  
Phó Trưởng ban, phụ trách Phật giáo Nam tông Khmer ĐĐ. Thirasilo
(Châu Hoài Thái)
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban, phụ trách Thông tin cơ sở TT. Thích Thanh Phúc Tuyên Quang
 1.  
Phó Trưởng ban, phụ trách tài chính ĐĐ. Thích Đạo Thịnh Lào Cai
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thanh Lâm
(Phạm Văn Tuyến)
Vĩnh Phúc
 
 1.  
Phó Trưởng ban Cư sĩ Phúc Tuệ
(Bùi Hoàng Lân)
Hà Nội
 1.  
Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Cư sĩ Giới Minh
(Phan Hữu Dương)
Hà Nội
 1.  
Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (phụ trách phía Nam) ĐĐ. Thích Minh Tâm Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Chánh Văn phòng ĐĐ. Thích Minh Hải
(Nguyễn Văn Quang)
Quảng Ninh
 1.  
Phó Chánh Văn phòng TT. Thích Giác Vũ Nam Định
 1.  
Phó Chánh Văn phòng ĐĐ. Thích Giác Giáo
(Đào Ngọc Toàn)
Bắc Ninh
 1.  
Phó Chánh Văn phòng ĐĐ. Thích Tuệ Tánh
(Nguyễn Quốc Khanh)
Kiên Giang
 1.  
Phó Chánh Văn phòng phụ trách Phật giáo Nam tông Kinh ĐĐ. Thích Pháp Hiếu
(Lương Pháp Toàn)
Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Danh Thiệp An Giang
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích An Đạt Kênh THAV
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Trí
(Hoàng Đức Thắng)
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Quang Tư
(Lê Quang Tư)
Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Hoằng Thường Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực Cư sĩ Thiện Đức
(Trần Việt Dũng)
Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên Thường trực Cư sĩ Anh Minh
(Hoàng Anh Tuyển)
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực Cư sĩ Tĩnh Đức
(Lê Văn Đức)
Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên Thường trực Ni sư Thích Đồng Hòa
 
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Minh Duyên
(Nguyễn Thành Nhân)
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Vân Phong
(Lê Văn Phước)
Đồng Tháp
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Quảng Thuyết
(Vũ Ngọc Hưng)
Hải Dương
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Tịnh Nghiêm
(Trần Phi Loan)
Tiền Giang
 1.  
Ủy viên Thường trực Nguyễn Quang Long VTV CAB
 1.  
Ủy viên Thường trực Đinh Văn Hải Phó Chủ tịch Hội TTS Việt Nam
 II  .ỦY VIÊN BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG: 63 vị
 1.  
Ủy viên TT. Thích Trí Định
(Trương Minh Ký)
Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Tĩnh Toàn
(Nguyễn Chí Đức)
Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Long Bình
(Nguyễn Văn Thành)
Bến Tre
 1.  
Ủy viên TT. Thích Hạnh Chơn
(Nguyễn Thành Hưng)
Bình Định
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Hưng
(Trần Huỳnh Hoàng Long)
Bình Dương
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Đăng
(Vương Văn Kính)
Bình Phước
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đồng Hạnh
(Nguyễn Anh Tuấn)
Bình Thuận
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Hạnh
(Phạm Minh Hiếu)
Cà Mau
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Đinh Công Quân Tp. Cần Thơ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đồng Nhiệm
(Nguyễn Quốc Trúc)
Đắk Nông
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Huấn
(Đỗ Anh Tuấn)
Đắk Lắk
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Mỹ
(Trần Thanh Cường)
Đồng Nai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Lệ Nhật
(Nguyễn Xuân Oánh)
Đồng Tháp
 
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Khánh
(Đặng Ngọc Khanh)
Gia Lai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Nghiêm
(Nguyễn Văn Hòa)
Hậu Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Pháp
(Nguyễn Phi Hiền)
Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Thành
(Nguyễn Văn Đạo)
Kon Tum
 1.  
Ủy viên TT. Thích Linh Toàn
(Lê Ái Hoàng)
Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Thông
(Huỳnh Quang Chiến)
Long An
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Đức Thịnh
(Phạm Thị Thu Thái)
Ninh Thuận
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Khải
(Võ Tấn Hiếu)
Phú Yên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Viên Hải
(Nguyễn Bá Hùng)
Quảng Nam
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Hạnh Kiên
(Đặng Ngọc Hiếu)
Quảng Ngãi
 1.  
Ủy viên TT. Thích Trí Năng
(Trần Lý Khánh)
Quảng Trị
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tâm Thành
(Lưu Minh Nhứt)
Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Chơn
(Phạm Ngọc Tâm)
Tây Ninh
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Diệu Tâm
(Nguyễn Thị Chuộng)
Tiền Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Đạo Lực
(Mai Ngọc Xuân Hùng)
Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Trí
(Nguyễn Thái Dương)
Trà Vinh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Đạo
(Dương Tấn Duy)
Vĩnh Long
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tục Minh
(Đinh Quang Thiệp)
Tp. Hải Phòng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Pháp Tuệ
(Vũ Đình Tiến)
Bắc Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Khai Quang
(Lưu Văn Quynh)
Bắc Kạn
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Đạt
(Trần Như Tuấn)
Bắc Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đức Nghiêm
(Tôn Quốc Đạt)
Cao Bằng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đức Thành
(Huỳnh Văn Trí)
Điên Biên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đức Long
(Phùng Mạnh Long)
Hà Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Bản Lượng Hà Nam
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nghiêm Thuận
(Nguyễn Thành Trung)
Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Quảng Tiếp
(Tăng Xuân Dẫn)
Hòa Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Trúc
(Phạm Văn Thành)
Hưng Yên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Ngộ
(Nguyễn Anh Tùng)
Lai Châu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Bản Chung
(Trịnh Minh Trường)
Lạng Sơn
 1.  
Ủy viên Ni sư Thích Diệu Bản
(Nguyễn Thị Ngoan)
Lào Cai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Định Tuệ
(Trương Văn Thuận)
Nghệ An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Phú Ninh Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Tuyên
(Nguyễn Văn Thảo)
Phú Thọ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Khải Đạo
(Huỳnh Tiến Dũng)
Quảng Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Khai Từ
(Lương Công Duy)
Quảng Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Ân
(Đào Văn Thảnh)
Thái Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thánh Trí
(Hoàng Vĩnh Phú)
Thái Nguyên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Hòa
(Lê Anh Toàn)
Thanh Hóa
 1.  
  SC. Thích nữ Diệu Tâm
(Trịnh Thị Ngọc Bích)
Tuyên Quang
 
 1.  
  ĐĐ. Thích Quảng Hỷ
(Lê Tâm Hậu)
Vĩnh Phúc
 1.  
  ĐĐ. Thích Tâm Thể
(Nguyễn Văn Diên)
Yên Bái
 1.  
  NS. Thích nữ Liễu Liên
(Nguyễn Thị Hiền)
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
  Cư sĩ Phúc Thiện
(Hoàng Đức Tuấn)
Hà Nội
 1.  
  Cư sĩ Tấn Pháp
(Phạm Tuấn Anh)
Hà Nội
 1.  
  Cư sĩ Trí Đức
(Kiều Công Thược)
Hưng Yên
 1.  
  Cư sĩ Chánh Thường
(Nguyễn Quốc Dũng)
Hà Nội
 1.  
  Cư sĩ Nguyễn Tường Long Hà Nội
 1.  
  Cư sĩ Thiện Minh
(Lê Đình Trưởng)
Nam Định
 1.  
  Phan Anh Dũng Hà Nội
  
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây