Văn bản theo người ký: HT THÍCH THIỆN NHƠN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 038 /NQ-HĐTS 15/01/2024 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ KỲ 3 KHÓA IX HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
2 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ S 12/01/2024 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
3 Số: 795/TT-HĐTS 02/10/2023 Thông tư: Hướng dẫn thành lập Ban Quản Trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022 -2027 Tải tập tin
4 Số: 794/QĐ-HĐTS 02/10/2023 Quyết định: V/v Ban hành Quy chế Hoạt động Ban Quản trị cơ sở, tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 Tải tập tin
5 Số: 038/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
6 Số: 037/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
7 Số: 034/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
8 Số: 95/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
9 Số: 98/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
10 Số: 89/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
11 Số: 87/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
12 Số: 88/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
13 Số: 86/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
14 Số: 96/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
15 Số: 97/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
16 Số: 91/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
17 Số: 94/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
18 Số: 90/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
19 Số: 92 /QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
20 Số: 93/QĐ-HĐTS 21/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
21 Số: 580/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương Thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
22 Số: 579/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
23 Số: 578/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thông tin Truyền thông Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
24 Số: 577/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
25 Số: 576/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Pháp chế Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
26 Số: 575/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
27 Số: 574/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
28 Số: 573/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
29 Số: 572/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Văn hóa Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
30 Số: 571/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
31 Số: 570/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
32 Số: 569/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
33 Số: 568/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
34 Số: 567/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Tăng sự Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
35 Số: 412/QĐ-HĐTS 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Điều phối và Hợp tác GHPGVN và Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào nhiệm kỳ 2022 - 2027 Tải tập tin
36 Số: 638/QĐ. HĐTS.VP-1 Số: 590 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Ni sư Thích Diệu Luyến Giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
37 Số: 631/QĐ. HĐTS.VP-1 Số: 589 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Nguyên Chính Giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
38 Số: 630/QĐ. HĐTS-VP1 Số:588 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Quang Giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
39 Số: 629/QĐ/HĐTS-VP1 Số: 58 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thanh Huân Giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
40 Số: 627/QĐ. HĐTS.VP.1 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm TT. Thích Thanh Tuấn Giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
41 Số: 51/HĐTS-VP1 29/01/2023 CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chùa, cơ sở tự viện. Tải tập tin
42 Số: 45/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Phân công các Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự phụ trách chỉ đạo, điều phối công tác Phật sự tại các Ban Trị sự địa phương nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
43 Số: 036/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
44 Số: 035/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
45 Số: 033/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
46 Số: 032/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
47 Số: 031/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
48 Số: 030/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
49 Số: 029/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
50 Số: 028/QĐ-HĐTS 17/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây