QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 425/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 425/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
            Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
          Căn cứ Công văn số 341/BTG-NV2 ngày 29/8/2022 của Ban Tôn giáo Tp. Hải Phòng về việc chấp thuận đăng ký chức việc Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 - 2027;
           Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-BTS ngày 30/9/2022 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng về việc chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 35 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Quảng Tùng làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV Tp. Hải Phòng;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HẢI PHÒNG
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 425/QĐ-HĐTS ngày 03/10/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (19 VỊ)
 1.  
Hòa thượng Thích Quảng Tùng
(Đinh Quang Hổ)
1953 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Giác
(Nguyễn Phúc Cầm)
1954 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Thượng tọa Thích Tục Khang
(Đặng Công Kỳ)
1967 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Hiển
(Đỗ Văn Hiển)
1964 Ủy viên Thường trực, Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Thượng tọa Thích Tục Bách
(Quách Đức Hải)
1962 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Thượng tọa Thích Tục Hạnh
(Bùi Văn Sinh)
1960 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Thượng tọa Thích Tục Thành
(Hà Trọng Thủy)
1964 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Thượng tọa Thích Quảng Minh
(Phạm Văn Mải)
1971 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Thượng tọa Thích Tục Minh
(Đinh Quang Thiệp)
1973 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Thượng tọa Thích Bản Điền
(Nguyễn Trương)
1971 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Tục Nhân
(Nguyễn Mạnh Dũng)
1966 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Giác Huy
(Nguyễn Mạnh Võ)
1966 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Quảng Nghĩa
(Nguyễn Sỹ Hưng)
1981 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Bản Quyền
(Mai Ngọc Quyền)
1978 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Thanh Trường
(Nguyễn Văn Trường)
1973 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Bản Hỷ
(Đỗ Văn Tuân)
1970 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Ni sư Thích Tâm Kính
(Huỳnh Thị Ngọc Minh)
1964 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Ni sư Thích Đàm Kiên
(Phan Thị Kim)
1954 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Ni sư Thích Tâm Chính
(Đặng Thị Mai)
1962 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện xã hội GHPGVN Tp. Hải Phòng
II. ỦY VIÊN (16 VỊ)
 1.  
Đại đức Thích Giác Sơn
(Vũ Văn Sơn)
1969 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Bản Hoan
(Đào Văn Lục)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Minh Hòa
(Đinh Quốc Việt)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Giác Trí
(Nguyễn Văn Thành)
1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Bản Như
(Trịnh Văn Thuận)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Tục Phát
(Nguyễn Văn Thiên)
1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Tục Tuệ
(Ngô Khánh Thiện)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Bản Tâm
(Phạm Duy Hảo)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Tục Tuyên
(Bùi Văn Tuất)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Bản Nhiên
(Vũ Văn Quang)
1986 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Đại đức Thích Chân Thường
(Đồng Xuân Tuấn)
1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Ni sư Thích Diệu Hoàn
(Ngô Thị Chóng)
1962 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Ni sư Thích Diệu Hoan
(Phạm Thị Hoa)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Sư cô Thích Diệu Hướng
(Đặng Thị Sợi)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Ni sư Thích Diệu Phụng
(Vũ Thị Loan)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng
 1.  
Sư cô Thích Giới Định
(Phạm Thị Hồng Vân)
1970 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng

Tổng số: 35 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 19 vị
                                                            - Ủy viên               : 16 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây