QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 275/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 275/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
          Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
          Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
         Căn cứ Công văn số 221/BTG-NV2 ngày 06/6/2022 của Ban Tôn giáo Tp. Hà Nội về việc GHPGVN Tp. Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027;
         Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-BTS ngày 07/7/2022 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội về việc chấp thuận thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội nhiệm kỳ IX (2022 - 2027).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội nhiệm kỳ IX (2022 - 2027) gồm 69 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV Tp. Hà Nội;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HÀ NỘI
NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027)
(Kèm theo Quyết định số 275/QĐ-HĐTS ngày 11/7/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (23 VỊ)
 1.  
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
(Đặng Minh Châu)
1956 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Chính
(Nguyễn Văn Quỳnh)
1959 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Hưng
(Nguyễn Văn Hùng)
1952 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Phúc
(Nguyễn Duy Bách)
1954 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Minh Tuấn
(Phan Văn Tuấn)
1965 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Minh Hiền
(Nguyễn Ngọc Sơn)
1960 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ
(Nguyễn Văn Tân)
1971 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Minh Tín
(Nguyễn Lê Sáu)
1970 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Tiến Thông
(Nguyễn Văn Song)
1972 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Đạo Phong
(Nguyễn Đình Thắng)
1970 Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Minh Trí
(Hoàng Đức Thắng)
1963 Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Tâm Hoan
(Phạm Văn Ngoan)
1969 Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Đức Thường
(Nguyễn Văn Thương)
1970 Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Chính
(Cao Đại Đoàn)
1985 Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni trưởng Thích Đàm Thành
(Nguyễn Thị Thành)
1960 Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni trưởng Thích Đàm Lan
(Phan Thị Lan)
1956 Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Trí Như
(Hoàng Văn Năm)
1969 Phó Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Quảng Tĩnh
(Nguyễn Văn Chiến)
1977 Phó Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Thanh Tuyên
(Nguyễn Mạnh Tuyên)
1976 Phó Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Viên Đức
(Lê Văn Lượng)
1979 Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Đạo Duy
(Đỗ Văn Thanh)
1989 Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni trưởng Thích Đàm Khoa
(Nguyễn Thị Chắt)
1959 Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính - Thủ quỹ GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Bình
(Nguyễn Thị Thanh Bình)
1954 Phó Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN Tp. Hà Nội
II. ỦY VIÊN (46 VỊ)
 1.  
Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh
(Phan Nhật Trinh)
1957 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Tiến Thịnh
(Nguyễn Tuấn Thịnh)
1960 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Hùng
(Nguyễn Viết Hùng)
1963 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Nguyên Thanh
(Quách Thanh Vân)
1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Minh Nguyên
(Đỗ Văn Tư)
1969 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Tâm Thuần
(Phan Văn Hảo)
1966 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Thanh Trung
(Phùng Văn Phương)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
(Nguyễn Đình Lực)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Phương
(Bùi Viết Nhượng)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Minh Thực
(Nguyễn Văn Út)
1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Minh Đồng
(Nguyễn Việt Hà)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Di Sơn
(Nguyễn Tiến Sơn)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Trung
(Nguyễn Thành Trung)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Hải
(Trần Văn Có)
1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Thanh Hồi
(Bùi Thanh Bình)
1970 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Đạo Thịnh
(Bùi Xuân Kiều)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Mạnh
(Lê Văn Mạnh)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Minh Thiện
(Trương Đăng Thịnh)
1971 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Viên Giác
(Vũ Nguyên Hồng)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Đạo Vĩnh
(Trần Quang Trung)
1969 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Quảng Thuận
(Phạm Văn Thành)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Đạo Khuê
(Tạ Văn Hùng)
1986 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Đạo Thông
(Doãn Văn Thiệp)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Đức Duyệt
(Nguyễn Văn Toàn)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Đức Hạnh
(Nguyễn Quốc Đức)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Thanh Chính
(Đoàn Văn Trai)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Quảng Phú
(Đào Thanh Phong)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Thái Minh
(Nguyễn Ngọc Dương)
1985 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Đạo Ân
(Lê Văn Nam)
1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Đại đức Thích Viên Hải
(Trần Văn Hải)
1991 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni trưởng Thích Đàm Hà
(Trần Thị Hà)
1961 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Đoan
(Nguyễn Thị Đoan)
1960 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Hiếu
(Lương Thị Hà)
1961 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Tịnh
(Trương Thị Bằng)
1966 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Quang Thụy
(Phạm Thị Tập)
1961 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Hinh
(Đoàn Thị Tho)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Tịnh Quán
(Nguyễn Thị Hường)
1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Kiên
(Nguyễn Thị Ngà)
1971 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Thanh
(Hoàng Thị Bích)
1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Phương
(Trương Thị Lan)
1959 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Vân
(Nguyễn Thị Thuận)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Trà
(Lưu Thị Hương)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Phương
(Nguyễn Thị Đoài)
1969 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Hải
(Đỗ Thị Thêm)
1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Hà
(Nguyễn Thị Tuyết Hồng)
1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội
 1.  
Ni sư Thích Đàm Nhã
(Nguyễn Thị Nga)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội

Tổng số: 69 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 23 vị
                                                            - Ủy viên               : 46 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây