QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 444/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 444/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
               Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
               Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
           Căn cứ Công văn số 953/SNV-TG ngày 23/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về việc tiếp nhận thông báo người được bầu cử làm chức việc trong tổ chức tôn giáo;
            Căn cứ Báo cáo số 51/BC-PG ngày 01/10/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái về việc báo cáo kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Yên Bái  lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 47 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Minh Huy làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Yên Bái;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 444/QĐ-HĐTS ngày 13/10/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN CHỨNG MINH (01 VỊ)
1 Hòa thượng Thích Thanh Duệ
(Đoàn Ngọc Duệ)
1951 Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
II. BAN THƯỜNG TRỰC (13 VỊ)
 1.  
Thượng tọa Thích Minh Huy
(Phạm Thừa Chiến)
1977 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Đại đức Thích Thanh Trí
(Lại Thế Lộc)
1985 Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Đại đức Thích Trung Kính
(Nguyễn Vương Vũ)
1975 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Đại đức Thích Minh Chính
(Đỗ Văn Thắng)
1986 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Đại đức Thích Quảng Tú
(Nguyễn Tuấn Anh)
1983 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Đại đức Thích Thanh Tuệ
(Hoàng Tuấn Tú)
1992 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Đại đức Thích Minh Thông
(Lê Mạnh Trí)
1991 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Đại đức Thích Tâm Thể
(Nguyễn Văn Diên)
1992 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Sư cô Thích Đàm Hợi
(Nguyễn Thị Tuất)
1970 Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Sư cô Thích Đàm Thùy
(Bùi Thị Hường)
1979 Uỷ viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Sư cô Thích Nữ Thánh Tri
(Ninh Thị Ngọc Huyền)
1981 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Hoàng Thị Kim Oanh
(Yên Bình)
1968 Ủy viên Thường trực, Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Cư sĩ Hoàng Hải
(Thành phố)
1945 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
III. ỦY VIÊN (34 VỊ)
 1. 1
Sư cô Thích Đàm Phương
(Hoàng Thị Lan)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1. 2
Sư cô Thích Tâm Khánh
(Nguyễn Thị Hiến)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1. 3
Sư cô Thích Diệu Thiện
(Nguyễn Thị Phương Thảo)
1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1. 4
Sư cô Thích Diệu Ngọc
(Nguyễn Thị Tho)
1994 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1. 5
Sư cô Thích Diệu Khánh
(Nguyễn Thị Ngọc Diệp)
1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1. 6
Sư cô Thích Diệu Viên
(Nguyễn Thị Sáu)
1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1. 7
Sư cô Thích Nữ Diệu Hiếu
(Trần Thị Thược)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1. 8
Sư cô Thích Nhuận Chí
(Đặng Thị Thu Nền)
1990 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1. 9
Sư cô Thích Bảo Tuệ
(Nguyễn Thị Thơi)
1992 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Sư cô Thích Nguyên Xuân
(Bùi Thị Hằng)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Sadi Lưu Phương Anh 1999 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Sadi Dương Hồng Bích 1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Hình đồng Lý Thị Lan 1992 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Đặng Thị Vân
(Thành phố)
1962 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Nguyễn Thị Nhâm
(Thành phố)
1959 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Phạm Thị Thu Hà
(Thành phố)
1949 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Quảng Thị Nga
(Thành phố)
1957 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Lê Thanh Bình
(Thành phố)
1954 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Nguyễn Thị Thơm
(Thành phố)
1958 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Lại Kim Tươi
(TX. Nghĩa Lộ)
1956 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Phạm Bá Dung
(TX. Nghĩa Lộ)
1954 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Trần Văn Duy 1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Đỗ Thị Quyên
(huyện Văn Chấn)
1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Nguyễn Thị Thơm
(huyện Văn Chấn)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Nguyễn Thị Ngọc
(huyện Văn Chấn)
1952 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Phan Thị Chín
(huyện Trấn Yên)
1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Nguyễn Thị Phượng
(huyện Trấn Yên)
1957 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Trần Minh Chạnh
(huyện Trấn Yên)
1957 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Trần Thị Hằng
(huyện Yên Bình)
1966 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Phạm Văn Tuấn
(huyện Yên Bình)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Vũ Thị Thảo
(huyện Văn Yên)
1953 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Hoàng Thị Tĩnh
(huyện Văn Yên)
1946 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Đồng Thị Minh
(huyện Lục Yên)
1955 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
 1.  
Phật tử Bùi Đức Tân
(huyện Lục Yên)
1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
           
T          TTổng số: 48 thành viên Trong đó:    - Ban Chứng minh: 01 vị
                                                                        - Ban Thường trực: 13 vị
                                                                        - Ủy viên               : 34 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây