QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 428/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 428/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
             Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
             Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
            Căn cứ Công văn số 1197/SNV-BTG ngày 22/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc trả lời hồ sơ đăng ký người được bầu cử, suy cử làm chức việc;
           Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-BTST ngày 23/9/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 42 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Thanh Duệ làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH VĨNH PHÚC
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 428/QĐ-HĐTS ngày 05/10/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (15 VỊ)
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Duệ
(Đoàn Ngọc Duệ)
1951 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Lâm
(Phạm Văn Tuyến)
1975 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự và Thủ quỹ GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Đại đức Thích Tâm Vượng
(Nguyễn Văn Ly)
1970 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Ni sư Thích Đàm Khang
(Vũ Thị Mỳ)
1971 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Phương
(Bùi Viết Nhương)
1972 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Thượng tọa Thích Nguyên Đạo
(Trần Đức Hóa)
1971 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Thượng tọa Thích Giác Minh
(Hoàng Công Sỹ)
1969 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Thượng tọa Thích Tỉnh Thuần
(Nguyễn Văn Vân)
1964 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Đại đức Thích Vĩnh Trường
(Nguyễn Phú Khiêm)
1970 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Cao
(Trần Sơn Long)
1976 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Đại đức Thích Giác Quang
(Chu Thanh Cường)
1966 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Đại đức Thích Thanh Toản
(Lương Văn Toản)
1985 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Đại đức Thích Đức Tùng
(Nguyễn Đức Thuận)
1989 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Sư cô Thích Nữ Viên Đăng
(Nguyễn Phạm Hồng Sương)
1970 Uỷ viên Thường trực, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
 1.  
Sư cô Thích Nữ Từ Hiếu
(Cảnh Thị Thanh Thủy)
1977 Uỷ viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
II. ỦY VIÊN (27 VỊ)
1 Đại đức Thích Quảng Hỷ
(Lê Tâm Hậu)
1980 Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
2 Đại đức Thích Đức Kiên
(Nguyễn Văn Định)
1997 Ủy viên, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
3 Đại đức Thích Nhuận Lâm
(Phan Anh Vũ)
1984 Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
4 Đại đức Thích Minh Lâm
(Vũ Xuân Phong)
1983 Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
5 Đại đức Thích Thanh Thuần
(Bùi Như Dần)
1974 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
6 Đại đức Thích Huệ Lâm
(Trần Thanh Tùng)
1985 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
7 Đại đức Thích Viên Quang
(Trương Quang Hội)
1984 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
8 Đại đức Thích Đức Toàn
(Trần Nho Sửu)
1986 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
9 Đại đức Thích Nguyên Tân
(Phan Đào)
1977 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
10 Đại đức Thích An Duy
(Đặng Phương Khanh)
1988 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
11 Đại đức Thích Đạo Tâm
(Lê Xuân Quyền)
1969 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
12 Đại đức Thích Thanh Huy
(Trần Quốc Huy)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
13 Đại đức Thích Quảng Thủy
(Mai Minh Long)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
14 Đại đức Thích Đức Chánh
(Trần Đức Hưng)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
15 Đại đức Thích Giác Thành
(Cao Xuân Linh)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
16 Đại đức Thích Thiện Đức
(Nguyễn Văn Trung)
1984 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
17 Đại đức Thích Đức Nam
(Đinh Văn Út)
1986 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
18 Đại đức Thích Chiếu Phát
(Trần Hoàng Nguyên)
1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
19 Ni sư Thích Nữ Hương Chơn
(Trần Thị Bạch Yến)
1971 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
20 Sư cô Thích Nữ Nhuận Thanh
(Huỳnh Thị Vy Vân)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
21 Sư cô Thích Nữ Viên Chiếu
(Đỗ Đoàn Kiều Oanh)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
22 Sư cô Thích Đàm Minh
(Lưu Thị Hường)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
23 Sư cô Thích Giác Tính
(Bùi Thị Tú)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
24 Sư cô Thích Nữ Hương Nguyệt
(Trần Thị Châu Thủy)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
25 Sư cô Thích Nữ Đức Tâm
(Nguyễn Thị Hoan)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
26 Sư cô Thích Diệu Thanh
(Nguyễn Thị Hồng)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
27 Sư cô Thích Nữ Diệu Liên
(Nguyễn Thị Vân Oanh)
1994 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng số: 42 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 15 vị
                                                            - Ủy viên               : 27 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây