QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 260/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 260/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
            Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
           Căn cứ Công văn số 532/SNV-TG ngày 07/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp nhận thông báo người được bầu cử, suy cử làm chức việc;
          Căn cứ Tờ trình số 012/TTr-BTS ngày 25/6/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 31 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Gia Quang làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Tuyên Quang;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TUYÊN QUANG
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 260/QĐ-HĐTS ngày 28/6/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (11 VỊ)
 1.  
Hòa thượng Thích Gia Quang
(Đồng Văn Thu)
1954 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Đại đức Thích Thanh Phúc
(Đào Văn Tuệ)
1978 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Trung
(Nguyễn Thành Trung)
1975 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Đại đức Thích Thanh Tân
(Nguyễn Văn Bộ)
1977 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Sư cô Thích Nữ Đàm Nghiêm
(Đào Thị Thu Hường)
1978 Phó Trưởng ban đặc trách Ni giới, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Đại đức Thích Thanh Hòa
(Nguyễn Văn Lực)
1986 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Đại đức Thích Trúc Thông Phổ
(Dư Kim Long)
1950 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Sư cô Thích Nữ Thông Nghiêm
(Nguyễn Thị Thùy Dung)
1985 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm
(Trịnh Thị Ngọc Bích)
1974 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Sư cô Thích Nữ Quảng Xuân
(Nguyễn Thị Vui)
1979 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Cư sĩ Diệu Kim
(Nguyễn Thị Liên)
1953 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
II. ỦY VIÊN (20 VỊ)
 1.  
Sư cô Thích Nữ Hoàn Tố
(Đặng Thị Hoa)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Sư cô Thích Nữ Chơn Hiền
(Đào Thị Bích Huệ)
1971 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Đại đức Thích Quảng Tấn
(Nguyễn Văn Thanh Nhân)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Đại đức Thích Minh Đức
(Bùi Mạnh Hùng)
1986 Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Sư cô Thích Nữ An Tịnh
(Nguyễn Thị Như Thủy)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Nguyễn Công Nhạ 1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Vũ Thị Bình 1941 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Lê Thị Bích Ngọ 1953 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Nguyễn Thị Thúy 1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Đinh Thị Trường 1950 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Đinh Văn Phúc 1969 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Đỗ Thị Dung 1967 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Trần Thị Định 1947 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Vũ Thị Quế 1954 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Trần Văn Hiền 1970 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Lê Thị Kim Thành 1956 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Nông Thị Kim 1955 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Bùi Thị Hồng 1955 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Vũ Thúy Hoàn 1953 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
 1.  
Phạm Thị Hòa 1952 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang
Tổng số: 31 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 11 vị
                                                            - Ủy viên               : 20 vị

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây