QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 393/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 393/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
            Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
          Căn cứ Công văn số 1574/SNV-PG ngày 25/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và xác nhận kết quả suy cử nhân sự Đại hội;
          Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-BTSPG ngày 15/9/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa về việc chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 54 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Tâm Định làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH THANH HÓA
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 393/QĐ-HĐTS ngày 15/9/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
A. BAN CHỨNG MINH (02 VỊ)
 1.  
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
(Đặng Minh Châu)
1956 Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Thượng tọa Thích Tâm Đức
(Lê Văn Huân)
1970 Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
B. BAN THƯỜNG TRỰC (17 VỊ)
 1.  
Thượng tọa Thích Tâm Định
(Nguyễn Xuân Dũng
1968 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Thượng tọa Thích Tâm Minh
(Hoàng Đình Hữu)
1975 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
(Lê Hà)
1961 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Đặc trách Quan hệ Quốc tế Phật giáo Lào GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Tâm Hiền
(Đỗ Xuân Thành)
1974 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Tâm Chính
(Nguyễn Văn Mười)
1980 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Ni sư Thích Nữ Đàm Hòa
(Hoàng Thị Luận)
1962 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Ni sư Thích Nữ Đàm Thành
(Nguyễn Thị Bình)
1966 Phó Trưởng ban Ban Trị sự,  Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Thượng tọa Thích Giải Hiền
(Trần Trọng Tài)
1964 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Tâm Thiện
(Lê Công Hùng)
1979 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Tâm Hòa
(Lê Anh Toàn)
1979 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Tâm Hiện
(Trần Văn Quyền)
1981 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Phong
(Đào Việt Cường)
1984 Ủy viên Thường trực, Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Hối
(Lê Văn Dân)
1985 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Khải Định
(Nguyễn Thành Trí)
1987 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Hiệp
(Nguyễn Duy Mạnh)
1991 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Ni sư Thích Nữ Đàm Hương
(Nguyễn Thị Hương)
1957 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện xã hội, Trưởng ban Ban Bảo trợ học đường GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Sư cô Thích Nữ Đàm Luận
(Trịnh Thị Lan)
1972 Ủy viên Thường trực, Thủ quỹ Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Bảo trợ học đường GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
C. ỦY VIÊN (34 VỊ)
 1.  
Thượng tọa Thích Giác Hoàng
(Nguyễn Văn Phụng)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Tĩnh Hải
(Hoàng Đạt Thịnh)
1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Thanh Đạt
(Trịnh Văn Thành)
1986 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Hồi
(Phạm Như Ý)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Hải
(Võ Ngọc Vinh)
1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Thành
(Vũ Văn Trung)
1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Trúc Thái Vinh
(Trương Tấn Phát)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Sáng
(Phạm Quang Minh)
1987 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Đạt
(Phùng Đức Sơn)
1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Lương
(Nguyễn Viết Tính)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Đạo
(Nguyễn Ngọc Tâm)
1984 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Đạo Chánh
(Lê Văn Đức)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Giác
(Nguyễn Đình Nam)
1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Như
(Nguyễn Mậu Thịnh)
1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Thái Dương
(Hứa Văn Bắc)
1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Từ
(Hoàng Anh Tuấn)
1992 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Phúc
(Lê Văn Tân)
1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Hưng
(Võ Bá Long)
1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Khanh
(Lê Đăng Quân)
1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Đại
(Mai Xuân Đại)
1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Phước
(Phạm Văn Lực)
1990 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Giác Trang
(Lê Quang Trường)
1999 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Quang
(Đỗ Văn Cường)
1987 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Ni sư Thích Nữ Đàm Phúc
(Dương Thị Cúc)
1962 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Sư cô Thích Nữ Đàm Thanh
(Trịnh Thị Sen)
1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Sư cô Thích Nữ Diệu Nhân
(Hà Thị Thúy)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Sư cô Thích Nữ Như Hòa
(Trần Thị Thanh Trà)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Sư cô Thích Nữ Đàm Phương
(Nguyễn Thị Phương)
1958 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Sư cô Thích Nữ Đàm Hưng
(Lê Thị Vân)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Sư cô Thích Nữ Đàm Hiền
(Dương Thị Hiền)
1966 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Sư cô Thích Nữ Thuần Pháp
(Nguyễn Thị Thu Hà)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Sư cô Thích Nữ Diệu Ngân
(Phạm Thị Duyên)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Cư sĩ Phúc Thành
(Nguyễn Thành Trung)
1984 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
 1.  
Cư sĩ Diệu Thịnh
(Nguyễn Thị Vượng)
1958 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
D. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT (01 VỊ)
 1.  
Đại đức Thích Kim Tuệ
(Trần Khánh Linh)
1998 Ủy viên dự khuyết Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

Tổng số: 54 thành viên  Trong đó:  - Ban Chứng minh:  02 vị
                                                         - Ban Thường trực:  17 vị
                                                         - Ủy viên               :  34 vị     -  Dự khuyết: 01 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây