QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 384/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 384/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
           Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
           Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
         Căn cứ Công văn số 1734/SNV-BTG ngày 22/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên về việc thông báo người được suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022 - 2027;
         Căn cứ Công văn số 232/BTS-VP ngày 05/9/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên về việc xin chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 38 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Nguyên Thành làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH THÁI NGUYÊN
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 384/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2022)

STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
A. BAN THƯỜNG TRỰC
 1.  
Thượng tọa Thích Nguyên Thành
(Vũ Đức Vang)
1968 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Chúc Tiếp
(Nguyễn Đình Nghênh)
1981 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Chánh Thư ký, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Độ Linh
(Vũ Văn Hòa)
1973 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Quảng Thái
(Nguyễn Trung Sơn)
1975 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Ni sư Thích Thanh Nhàn
(Lương Thị Tám)
1972 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Thiện Bảo
(Võ Đình Phi)
1979 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Vĩnh Tường
(Nguyễn Hoàng Việt)
1974 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự,  Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Minh Nhiên
(Vũ Văn Kết)
1978 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Tánh Minh
(Trần Thiện Tánh)
1978 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Chúc Kiểm
(Trần Văn Hạnh)
1980 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Bảo Ngọc
(Trần Nam Giang)
1983 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Thánh Trí
(Hoàng Vĩnh Phú)
1984 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Sư cô Thích Từ Minh
(Vũ Thị Hoài)
1976 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Chánh Thư ký, Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Sư cô Thích Nhuận Thủy
(Trần Thị Ngọc Thủy)
1984 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Cư sĩ Phúc Thành
(Nguyễn Huy Quý)
1956 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
B. ỦY VIÊN
 1.  
Đại đức Thích Đạo Quảng
(Phùng Xuân Trường)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Thanh Nguyên
(Bùi Văn Minh)
1971 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Thanh Hiệu
(Nguyễn Văn Hiệu)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Viên Tiến
(Trịnh Xuân Năm)
1971 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Hạnh Bích
(Ngô Văn Tùng)
1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Quảng Tâm
(Lê Quang Hoàng)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Quảng Thiện
(Ngô Văn Đức)
1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Trí Thiện
(Đoàn Văn Sơn)
1987 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Tâm Sanh
(Nguyễn Duy Trường)
1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Bửu Hoa
(Nguyễn Văn Mỹ)
1992 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Thanh An
(Bùi Văn Quang)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Đại đức Thích Nhuận Thành
(Trần Văn Bo)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Sư cô Thích Nữ Như Thiền
(Nguyễn Thị Thiền)
1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Sư cô Thích Nữ Kiều Nghiêm
(Hoàng Thị Lan)
1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Sư cô Thích Huệ Niệm
(Nguyễn Thị Chánh)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Sư cô Thích Diệu Quang
(Nguyễn Thị Vần)
1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Sư cô Thích Đàm Hương
(Vũ Thị Thảo)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Sư cô Thích Quảng Hiếu
(Nguyễn Thị Tâm)
1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Sư cô Thích Kiều Trang
(Nguyễn Thị Lệ Yên)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Sư cô Thích An Tuệ
(Hoàng Thị Hoàn)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Sư cô Thích Đề Trí
(Ngô Thị Thúy Thơ)
1987 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Cư sĩ Diệu Trúc
(Nguyễn Thanh Mai)
1966 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
 1.  
Cư sĩ Ngọc Muôn
(Phạm Thị Mến)
1959 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên

Tổng số: 38 thành viên   Trong đó:  - Ban Thường trực:  15 vị
                                                          - Ủy viên:                 23 vị


 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây