QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 248/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 248/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
           Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
          Căn cứ Công văn số 54/BTG-PG ngày 21/6/2022 của Ban Tôn giáo tỉnh Thái Bình về việc tiếp nhận thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc;
          Căn cứ Tờ trình số 106/TTr-BTS ngày 15/6/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình về việc chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 35 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Thanh Hòa làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH THÁI BÌNH
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 248/QĐ-HĐTS ngày 17/6/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (13 VỊ)
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Hòa
(Nguyễn Quang Hòa)
1960 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Vượng
(Lê Văn Vượng)
1971 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Thanh Ân
(Đào Văn Thảnh)
1980 Phó Trưởng ban - Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Thượng tọa Thích Trí Sử
(Đào Văn Sử)
1972 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Bản
(Trần Văn Bản)
1973 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Minh Thành
(Vũ Thành Luân)
1976 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Thanh Tùng
(Trần Văn Tiền)
1965 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Nghĩa
(Nguyễn Đình Nghĩa)
1971 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Thanh Chương
(Phạm Như Hương)
1973 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Thanh Diễn
(Bùi Văn Mịch)
1984 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Thanh Ngọc
(Đặng Văn Ngọ)
1978 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát, Thủ quỹ GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Thanh Quyến
(Đào Ngọc Quyến)
1964 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Sư cô Thích Đàm Lương
(Nguyễn Thị Bắc)
1976 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Thái Bình
II. ỦY VIÊN (22 VỊ)
 1.  
Đại đức Thích Thanh Vượng
(Trần Xuân Hào)
1981 Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Sư cô Thích Diệu Minh
(Nguyễn Thị Mơ)
1986 Ủy viên, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Sư cô Thích Diệu Trang
(Bùi Thị Thạo)
1976 Ủy viên, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Sư cô Thích Diệu Ngọc
(Cao Thị Ngọc)
1982 Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Sư cô Thích Diệu Thủy
(Nguyễn Thị Hải Lý)
1987 Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Thanh Lâm
(Nguyễn Văn Lâm)
1971 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Nhuận Tâm
(Nguyễn Văn Duẩn)
1990 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Minh Thái
(Nguyễn Văn Sơn)
1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Thanh Thịnh
(Phạm Văn Thịnh)
1984 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Minh Huân
(Nguyễn Văn Việt)
1985 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Thanh Lan
(Nguyễn Đình Khước)
1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Trung Pháp
(Hoàng Tiến Thắng)
1985 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Đại đức Thích Thanh Tùng
(Vũ Ngọc Tuấn)
1997 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Sư cô Thích Đàm Hoa
(Vũ Thị Hương)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Ni sư Thích Đàm Hoa
(Phan Thị Hoa)
1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Sư cô Thích Đàm Nhiệm
(Nguyễn Thị Năm)
1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Sư cô Thích Đàm Thính
(Mai Thị Nga)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Sư cô Thích Diệu Tường
(Đoàn Thị Vy)
1984 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Sư cô Thích Đàm Nhàn
(Trịnh Thị An)
1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Sư cô Thích Hải Tuệ
(Trần Thị Oanh)
1990 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Sư cô Thích Tâm Trí
(Vũ Thị Chiều)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
 1.  
Sư cô Thích Đàm Tuyên
(Phạm Thị Lương)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
Tổng số: 35 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 13 vị
                                                            - Ủy viên               : 22 vị

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây