QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 436/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 436/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
            Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
           Căn cứ Công văn số 1713/SNV-TG ngày 23/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc chấp thuận tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027;
         Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-BTS ngày 03/10/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La về việc đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 50 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Thanh Quyết làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Sơn La;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH SƠN LA
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 436/QĐ-HĐTS ngày 10/10/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (16 VỊ)
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Quyết
(Lương Công Quyết)
1962 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Đại đức Thích Minh Đức
(Hoàng Công Tiệp)
1979 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Thượng tọa Thích Đạo Hiển
(Hoàng Nghĩa Hộ)
1971 Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Đại đức Thích Giác Như
(Trần Nghiêm)
1972 Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Đại đức Thích Khai Từ
(Lương Công Duy)
1984 Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Đại đức Thích Bản Tường
(Trần Đình Duy)
1984 Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Đại đức Thích Khai Trí
(Dương Tấn Quỳnh)
1996 Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Đại đức Thích Khai Bảo
(Nguyễn Mạnh Hoàng)
1994 Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Đại đức Thích Khai Tuệ
(Đỗ Trọng Tuyến)
1985 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Đại đức Thích Khai Tín
(Hoàng Văn Tân)
1980 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Đại đức Thích Khai Nghĩa
(Vũ Quang Hiếu)
1983 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Sư cô Thích Nữ Chúc Phổ
(Đặng Thị Loan)
1962 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Phúc Tâm
(Đào Quang Tố)
1942 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Diệu Tâm
(Trần Thị Phương)
1944 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Đức Tâm Dung
(Nguyễn Thị Lục)
1958 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Khánh Viên
(Trần Thúy Hà)
1964 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
II. ỦY VIÊN (34 VỊ)
 1.  
Đại đức Thích Như Nhân
(Vũ Quốc Quý)
1951 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Đại đức Thích Khai Hải
(Hoàng Bảo Khánh)
1993 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Đại đức Thích Giác Hiển
(Dương Trung Tín)
1993 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Sư cô Thích Hạnh Lệ
(Nguyễn Thị Liên)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Sư cô Thích Hạnh Thiện
(Vũ Thị Anh)
1996 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Sư cô Thích Nữ Hạnh Ngọc
(Hà Thị Tuyết)
1992 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Huệ Quán Phúc
(Nguyễn Thị Ký)
1957 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Diệu Hạnh
(Lê Thị Liên)
1949 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Thiện Niệm Tín
(Nguyễn Văn Hoằng)
1964 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Hòa Như Nguyệt
(Vũ Thị Hà)
1969 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Đức Trung Hưng
(Hồ Minh Long)
1957 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Phúc Vĩnh
(Nguyễn Khương Bình)
1955 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Châu Thanh
(Lương Thị Hiên)
1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Thiện Nghĩa
(Nguyễn Quang Anh)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Phúc Dũng
(Lê Quý Công)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Hòa Như Huy
(Hà Thanh Duyên)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Tịnh Hải
(Hà Văn Hải)
1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Tịnh Công
(Bàn Văn Công)
1987 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Thiện Trọng
(Nguyễn Văn Chiến)
1959 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Diệu Lan
(Đào Thị Bình)
1960 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Diệu Thiện
(Nguyễn Thị Thoa)
1967 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Diệu Phượng
(Bùi Thị Thọ)
1935 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Diệu Âm Hiền An
(Đỗ Thị Xuân)
1956 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Chơn Hiền Đức
(Nghiêm Thị Lĩnh)
1954 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Thiện Quang Đức
(Dương Đức Thành)
1964 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Minh Kiệt
(Nguyễn Cao Cường)
1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Phụng Trì
(Nguyễn Thị Loan)
1948 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Diệu Vang
(Vũ Thị Vẻ)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Diệu Hợp
(Trần Thị Hiền)
1948 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Phúc Tâm
(Đặng Văn Khải)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Diệu Lương
(Trần Thanh Mát)
1950 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Dạ Huệ Trương Hiếu
(Vũ Thị Hòa)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Phúc Dũng
(Hà Huy Dũng)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La
 1.  
Cư sĩ Tuệ Tâm
(Đào Thị Hòa)
1966 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La

Tổng số: 50 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 16 vị
                                                            - Ủy viên               : 34 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây