QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh Khóa V, nhiệm kỳ (2022 - 2027).

Số kí hiệu Số: 84/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 84/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
Khóa V, nhiệm kỳ (2022 - 2027).
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
            Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
            Căn cứ công văn số 40/SNV-BTG ngày 10/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh;
            Căn cứ Tờ trình số 14/CV-BTS ngày 22/01/2022 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ (2022 - 2027).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm 57 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Thanh Quyết làm Trưởng ban (danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ V
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 84/QĐ-HĐTS ngày 23/3/2022)

BAN TRỊ SỰ: 57
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 18 VỊ


                      
STT PHÁP DANH NĂM SINH CHỨC DANH
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Quyết
(Lương Công Quyết)
1962 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Hòa thượng Thích Đạo Quang
(Hà Hồng Quang)
1954 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Thượng tọa Thích Đạo Hiển
(Hoàng Nghĩa Hộ)
1971 Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Lịch
(Nguyễn Gia Lịch)
1974 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Thượng tọa Thích Hiển Thiện
(Nguyễn Văn Hân)
1973 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Minh Hạnh
(Nguyễn Văn Hanh)
1974 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Thanh Năng
(Nguyễn Văn Năng)
1980 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Ni sư Thích Tịnh Nguyệt
(Trần Thị Mận)
1963 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Ni sư Thích Tịnh Nguyên
(Trần Thị Cậy)
1966 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Quảng Hiển
(Vương Quốc Liệu)
1974 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Bản Tường
(Đinh Như Rốp)
1970 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Minh Hồng
(Nguyễn Hữu Hồng)
1979 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Khai Từ
(Lương Công Duy)
1984 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Giác Đạt
(Bùi Đình Đạt)
1987 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Khai Hỷ
(Dương Hữu Ngọc)
1986 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Khai Bản
(Hoàng Đình Luân)
1989 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Sư cô Thích Đàm Linh
(Lê Thị Linh)
1970 Ủy viên Thường trực, Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Sư cô Thích Huệ Bảo
(Phan Thị Mộng Lan)
1971 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 39 VỊ
STT PHÁP DANH NĂM SINH CHỨC DANH
 1.  
Đại đức Thích Trúc Tử Kiến
(Mai Văn Nam)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Hiển
(Tô Minh Khiêu)
1964 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Thanh Tuân
(Trịnh Quang Tuân)
1966 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Sư thầy Thích Tịnh Giới
(Lê Thị Thủy)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Sư cô Thích Khánh Thảo
(Phan Thị Trinh Trúc)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Mật Viên
(Nguyễn Văn Kiểm)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Tâm Tịnh
(Nguyễn Ngọc Tuấn)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Minh Từ
(Phạm Văn Quang)
1986 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Sư thầy Thích Trung Thế
(Lê Thị Ly)
1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Vân Phong
(Nguyễn Danh Long)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Minh Trí
(Nguyễn Bá Quỳnh)
1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Sư cô Thích Hoa An
(Vũ Thị Vạn)
1964 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh
 1.  
Đại đức Thích Thanh San
(Phạm Quý San)

 File đính kèm

VĂN BẢN GIÁO HỘI

● Đơn vị: Cổng thông tin văn phòng T.Ư Giáo hội
● Tổng biên tập: TT.TS Thích Minh Nhẫn
● Trụ sở: Văn phòng 2 T.Ư – GHPGVN – số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

● Chùa Minh Đạo: 12/3 BIS Kỳ Đồng, P9, Q.3, Tp.HCM
● Chùa Phật Quang: 83 Quang Trung, P.Vĩnh Quang, RG, KG

TRANG TIN ĐIỆN TỬ PHẬT SỰ ONLINE

● Chịu trách nhiệm nội dung: TT.TS.Thích Minh Nhẫn
● Địa chỉ: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
● Điện thoại: 0982760624
● Email: thichminhnhankg@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây