QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 169/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 169/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

          Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
          Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
          Căn cứ Công văn số 64/BTG ngày 27/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về việc thông báo kết quả người được suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027;
          Căn cứ Thư trình số 40/TrT-BTS ngày 28/4/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình v/v duyệt y nhân sự sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 38 thành viên do Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG BÌNH
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-HĐTS ngày 11/5/2022)

STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC
 1.  
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp
(Nguyễn Văn Thảo)
1952 Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Thượng tọa Thích Phương Đạt
(Đinh Hữu Hảo)
1966 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Thượng tọa Thích Đạt Đức
(Lê Anh)
1968 Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Thiền Bình
(Nguyễn Văn Bi)
1977 Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Trúc Thái Minh
(Vũ Minh Hiếu)
1967 Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Phước Đăng
(Trần Trường Sơn)
1988 Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Tâm
(Nguyễn Hoàng Vũ)
1988 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Quảng Phước
(Nguyễn Văn Đức)
1987 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Mãn Ngộ
(Nguyễn Văn Phong)
1987 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Trí Thành
(Trần Hoài Quân)
1993 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Khải Đạo
(Huỳnh Tiến Dũng)
1982 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Hải Châu
(Hoàng Sơn)
1985 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Chánh Phước
(Lê Hoàng Xinh)
1981 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Quảng Phát
(Nguyễn Văn Tâm)
1992 Phó Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Sư cô Thích Nữ Chơn Hóa
(Nguyễn Thị Nhường)
1970 Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Cư sĩ Quảng Phước
(Võ Thị Hới)
1955 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tài chính GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Cư sĩ Quảng Hương
(Lê Thị Thúy Vân)
1973 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Quảng Bình
II. ỦY VIÊN
 1.  
Đại đức Thích Phượng Hộ
(Hồ Minh Hùng)
1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Chơn Ngôn
(Lê Văn Tuyên)
1993 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Hải Pháp
(Phạm Văn Hậu)
1985 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Giác Hiếu
(Dương Thanh Thái)
1990 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Quảng Tài
(Nguyễn Đình Đức Tăng)
1990 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Niệm Hạnh
(Phạm Thương)
1984 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Quảng Phú
(Lê Viết Quý)
1994 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Trúc Bảo Lực
(Vũ Mạnh Hùng)
1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Đại đức Thích Trúc Bảo Hội
(Trần Anh Tú)
1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Sư cô Thích Nữ Thanh Nhã
(Trương Thị Ánh Phượng)
1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Cư sĩ Phổ Văn
(Nguyễn Cửu Văn)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Cư sĩ Lệ Nhơn
(Nguyễn Đức Hòe)
1964 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Cư sĩ Quảng Ngộ
(Nguyễn Bá Hoàng)
1963 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  
Cư sĩ Quảng Hồng
(Lê Thị Vượng)
1956 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
 1.  

 File đính kèm

VĂN BẢN GIÁO HỘI

● Đơn vị: Cổng thông tin văn phòng T.Ư Giáo hội
● Tổng biên tập: TT.TS Thích Minh Nhẫn
● Trụ sở: Văn phòng 2 T.Ư – GHPGVN – số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

● Chùa Minh Đạo: 12/3 BIS Kỳ Đồng, P9, Q.3, Tp.HCM
● Chùa Phật Quang: 83 Quang Trung, P.Vĩnh Quang, RG, KG

TRANG TIN ĐIỆN TỬ PHẬT SỰ ONLINE

● Chịu trách nhiệm nội dung: TT.TS.Thích Minh Nhẫn
● Địa chỉ: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
● Điện thoại: 0982760624
● Email: thichminhnhankg@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây