QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 383/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 383/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
             Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
             Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
            Căn cứ Công văn số 805/SNV-BTG ngày 17/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận người được suy cử làm chức việc;
             Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-BTST ngày 28/8/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ về việc xin chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 31 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Minh Nghiêm làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH PHÚ THỌ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 383/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
A. BAN THƯỜNG TRỰC (12 VỊ)
 1.  
Thượng tọa Thích Minh Nghiêm
(Nguyễn Tuấn Cường)
1968 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Thượng tọa Thích Minh Thuận
(Lê Minh Thuận)
1968 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Đạo Ngộ
(Nguyễn Anh Tùng)
1977 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Đạo Nguyện
(Nguyễn Văn Long)
1976 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Ni sư Thích Đàm Nhã
(Nguyễn Thị Quý)
1964 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội, Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Đạo Tuyên
(Nguyễn Văn Thảo)
1980 Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Đạo Giác
(Nguyễn Văn Đức)
1985 Phó Chánh Thư ký phụ trách Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Minh Hải
(Triệu Hồng Chung)
1974 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế, Thủ quỹ GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Tánh Đăng
(Nguyễn Văn Được)
1980 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Thanh Trường
(Lã Pháp Lệnh)
1983 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Đạo Tế
(Phạm Minh Đức)
1993 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Đạo Viên
(Nguyễn Tất Thắng)
1987 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
B. ỦY VIÊN (19 VỊ)
 1.  
Đại đức Thích Đạo Huân
(Đỗ Hữu Cường)
1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Quang Vũ
(Phạm Thanh Phong)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Quảng Lưu
(Nguyễn Thanh Phong)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ   
 1.  
Đại đưc Thích Đạo Hưng
(Trần Trung Hưng)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Giác Tuệ
(La Đức Chính)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Từ Hiệp
(Nguyễn Hữu Nghĩa)
1984 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Giác Tâm
(Lương Viết Thành)
1987 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Sư cô Thích Trí Quang
(Lê Thị Vân)
1964 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ   
 1.  
Sư cô Thích Đàm Hiếu
(Nguyễn Thị Sáng)
1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Sư cô Thích Đàm Thảo
(Đào Thị Kiểm)
1967 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Sư cô Thích Đàm Tâm
(Đào Bích Hường)
1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Sư cô Thích Đàm Hiền
(Lê Thị Minh Phương)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Sư cô Thích Đàm Nghĩa
(Cấn Thị Duyên)
1964 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Sư cô Thích Nữ Tịnh Chi
(Võ Thị Hồng Mai)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Sư cô Thích Từ Chiếu
(Nguyễn Thị Mai Phương)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Đại đức Thích Quảng Thành
(Đoàn Pháp)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Phật tử Nguyễn Đình Vận 1949 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Phật tử Bùi Thị Sinh 1957 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ
 1.  
Phật tử Phan Thị Sâm 1953 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ

Tổng số: 31 thành viên Trong đó:       - Ban Thường trực  : 12 vị
                                                             - Ủy viên                 : 19 vị        
                                   

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây