QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định Khóa X, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 060/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 060/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
Khóa X, nhiệm kỳ (2022 - 2027)
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
            Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
            Căn cứ công văn số 233/SNV-TG ngày 28/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ;
             Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-BTS ngày 26/01/2022 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định khóa X, nhiệm kỳ (2022 - 2027).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định khóa X, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm 02 thành viên Ban Chứng minh và 50 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Quảng Hà làm trưởng Ban Trị sự (đính kèm danh sách).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Nam Định;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ X
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 060/QĐ-HĐTS ngày 01/3/2022)
I. BAN CHỨNG MINH: 02
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Lương
(Đặng Thanh Lương)
1949 Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Nghị
(Nguyễn Văn Vở)
1951 Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định

II. BAN TRỊ SỰ: 50
A. BAN THƯỜNG TRỰC: 18
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
 Hoà thượng Thích Quảng Hà
(Nguyễn Văn Lộc)
1963 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng tọa Thích Tâm Thiệu
(Bùi Cao Khoát)
1960 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng tọa Thích Tâm Vượng
(Nguyễn Đức Vượng)
1962 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Thịnh
(Đặng Văn Thịnh)
1961 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế  GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Ni trưởng Thích Đàm Hiền
(Trần Thị Loan)
1955 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng Phân ban đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Thuận
(Nguyễn Văn Thuận)
1956 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng tọa Thích Quảng Biên
(Trần Nhân Hoàn)
1967 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo   GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Huỳnh
(Chu Hồng Quảng)
1964 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng toạ Thích Giác Vũ
(Lê Hồng Vũ)
1971 Ủy viên Thường trực, Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng toạ Thích Thanh Tạo
(Nguyễn Đức Tạo)
1972 Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng toạ Thích Thanh Hùng
(Trần Văn Hùng)
1973 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Đại đức Thích Thanh Tòng
(Phạm Văn Tòng)
1982 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng toạ Thích Quảng Bá
(Trần Xuân Bá)
1968 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng toạ Thích Thanh Huy
(Nguyễn Văn Tuấn)
1969 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tài chính Kinh tế, Phó Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Ni trưởng Thích Đàm Hiếu
(Trần Thị Hiếu)
1958 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Phân ban đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Ni trưởng Thích Đàm Viên
(Đỗ Thị Viên)
1957 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Ni sư Thích Đàm Hân
(Vũ Thị Hương)
1968 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Sư cô Thích Đàm Ngọc
(Vũ Thị Nga)
1975 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định

B. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 32
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
Thượng toạ Thích Thanh Đường
(Mai Văn Đường)
1972 Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Đại đức Thích Thanh Nam
(Trần Văn Chung)
1976 Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hoá GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng toạ Thích Thanh Lợi
(Phạm Hồng Sơn)
1972 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Thinh
(Bùi Văn Thinh)
1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng toạ Thích Thanh Cần
(Đỗ Quang Trung)
1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Lê
(Trịnh Văn Lê)
1968 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng toạ Thích Thanh Đoàn
(Trần Văn Đoàn)
1970 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Văn hoá GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng toạ Thích Thanh Hòa
(Nguyễn Văn Kiên)
1969 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Thượng toạ Thích Thanh Chúc
(Mai Văn Tuyên)
1964 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Đại đức Thích Thanh Toàn
(Trần Văn Nhận)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Đại đức Thích Thông Đạt
(Hoàng Văn Đồng)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Đại đức Thích Thanh Việt
(Trần Thanh Nam)
1980 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Đại đức Thích Hạnh Duy
(Cao Văn Duy)
1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
 1.  
Đại đức Thích Tục Quân
(Phạm Văn Quân)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định

 File đính kèm

VĂN BẢN GIÁO HỘI

● Đơn vị: Cổng thông tin văn phòng T.Ư Giáo hội
● Tổng biên tập: TT.TS Thích Minh Nhẫn
● Trụ sở: Văn phòng 2 T.Ư – GHPGVN – số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

● Chùa Minh Đạo: 12/3 BIS Kỳ Đồng, P9, Q.3, Tp.HCM
● Chùa Phật Quang: 83 Quang Trung, P.Vĩnh Quang, RG, KG

TRANG TIN ĐIỆN TỬ PHẬT SỰ ONLINE

● Chịu trách nhiệm nội dung: TT.TS.Thích Minh Nhẫn
● Địa chỉ: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
● Điện thoại: 0982760624
● Email: thichminhnhankg@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây