QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 241/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 241/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

          Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
         Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
        Căn cứ Công văn số 58/BTG-NVTG ngày 05/4/2022 của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai về việc giải quyết đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc tôn giáo;
        Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-BTS ngày 12/4/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai về việc đề nghị phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 24 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Thanh Điện làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LÀO CAI
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 241/QĐ-HĐTS ngày 15/6/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (11 VỊ)
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Điện
(Dương Quang Điện)
1958 Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Thượng tọa Thích Tâm Thuần
(Phan Văn Hảo)
1966 Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Đại đức Thích Chân Tín
(Dương Thái Bình)
1983 Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Đại đức Thích Đạo Thịnh
(Bùi Văn Kiều)
1975 Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Ni sư Thích Diệu Bản
(Nguyễn Thị Ngoan)
1972 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Đặc trách Ni giới kiêm Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Đại đức Thích Thông Thịnh
(Cao Việt Hưng)
1979 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hoằng pháp, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Đại đức Thích Tỉnh Thiền
(Lưu Việt Nhi)
1961 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Đại đức Thích Chân Niệm
(Hoàng Văn Cầu)
1990 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Đại đức Thích Chân Định
(Trần Văn Kiêm)
1982 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Sư cô Thích Anh Nghiêm
(Bùi Thị Phương Anh)
1993 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Cư sĩ Diệu Hòa
(Lê Thị Hiền
1956 Ủy viên Thường trực, phụ trách Kế toán Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
II. ỦY VIÊN (13 VỊ)
 1.  
Đại đức Thích Chân Thường
(Ninh Xuân Năm)
1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Đại đức Thích Minh Quân
(Đặng Văn Duy)
1994 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Đại đức Thích Minh Quang
(Trương Quang Tuyến)
1992 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Đại đức Thích Giác Ân
(Nguyễn Văn Bình)
1994 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Sư cô Thích Nữ Tịnh Đức
(Chu Thị Thu Hương)
1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Sư cô Thích Nữ Tuyết Nghiêm
(Trương Thị Thu Hường)
1994 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Cư sĩ Phúc Đức
(Lưu Công Phúc)
1963 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Cư sĩ Phúc Minh
(Phan Nhật Quang)
1970 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Cư sĩ Diệu Hoan
(Nguyễn Thị Lý)
1949 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Cư sĩ Diệu Thiện
(Nguyễn Thị Bình)
1950 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Cư sĩ Diệu Nhàn
(Hoàng Thị Thu)
1961 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Cư sĩ Diệu Hiền
(Vũ Thị Vân)
1952 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
 1.  
Cư sĩ Diệu Nga
(Phan Thị Nhung)
1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai
Tổng số: 24 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 11 vị
                                                            - Ủy viên               : 13 vị

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây