QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 174/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 174/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
            Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
            Căn cứ Công văn số 175/SNV-TN&TG ngày 18/02/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2022 - 2027;
            Căn cứ Tờ trình số 001/TTr-BTS ngày 06/5/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn về việc phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự, Ban Thường trực nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) gồm 01 thành viên Ban Chứng minh và 19 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Quảng Truyền làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LẠNG SƠN
NHIỆM KỲ IV (2022 - 2027)
(Kèm theo Quyết định số 174/QĐ-HĐTS ngày 12/5/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN CHỨNG MINH
 1.  
Hòa thượng Thích Quảng Tùng
(Đinh Quang Hổ)
1953 Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
II. BAN THƯỜNG TRỰC
 1.  
Thượng tọa Thích Quảng Truyền
(Hoàng Văn Giáp)
1974 Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Đại đức Thích Bản Chung
(Trịnh Minh Trường)
1984 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Đại đức Thích Bản Tiến
(Đỗ Tiến Tú)
1988 Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Đại đức Thích Bản Huy
(Nguyễn Huy Hoàng)
1990 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Đại đức Thích Giác Hải
(Phạm Văn Dần)
1986 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký - Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Đại đức Thích Giác Niệm
(Phạm Đình Nam)
1991 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Đại đức Thích Bản Thường
(Nguyễn Hoàng Phúc)
1985 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Sa di Thích Bản Nguyện
(Nguyễn Bá Hùng)
1995 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Cư sĩ Quách Hải Thọ
 
1945 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Cư sĩ Bùi Kim Thành 1962 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Phật tử Triệu Thị Thơm 1963 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
II. ỦY VIÊN
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Thị Bích 1951 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Cư sĩ Nông Thị Liên 1952 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Cư sĩ Đỗ Khắc Phong 1963 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Cư sĩ Phạm Thị Ngọc Phú 1947 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Cư sĩ Dương Tuấn Anh 1970 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Cư sĩ Trần Bích Thuận 1955 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Cư sĩ Lý Thị Mai 1950 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
 1.  
Cư sĩ Trần Thị Sâm 1966 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn
Tổng số: 20 thành viên    Trong đó:    - Ban Chứng minh:  01 vị
                                                             - Ban Thường trực: 11 vị
                                                             - Ủy viên:                08 vị

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây