QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 456/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 456/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
           Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
           Căn cứ Công văn số 1444/SNV-TG ngày 13/10/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu về việc chấp thuận chuẩn y nhân sự và tiếp nhận thông báo thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu;
          Căn cứ Tờ trình số 46/TTr-BTST ngày 16/9/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu về việc đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 28 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Lai Châu;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 456/QĐ-HĐTS ngày 17/10/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (15 VỊ)
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
(Vũ Đức Chính)
1952 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Huân
(Phan Nhật Huân)
1967 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Đại đức Thích Minh Nhật
(Tạ Văn Tác)
1983 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Đại đức Thích Đạo Ngộ
(Nguyễn Anh Tùng)
1977 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Đại đức Thích Minh Hải
(Nguyễn Văn Quang)
1983 Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Đại đức Thích Quảng Hoàng
(Nguyễn Quang Huy)
1979 Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Thượng tọa Thích Minh Tuân
(Vũ Bảo Tuân)
1963 Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Đại đức Thích Trúc Bảo Thành
(Phan Văn Ánh)
1987 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Đại đức Thích Minh Thành
(Phạm Văn Thành)
1976 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Đại đức Thích Thanh Nghiêm
(Hoàng Thế Anh)
1987 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Đại đức Thích Trúc Bảo Tiến
(Vũ Hồng Anh)
1989 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Đại đức Thích Trúc Bảo Việt
(Phạm Văn Vượt)
1981 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Đại đức Thích Đức Minh
(Hồ Công Tân)
1980 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Đại đức Thích Thiện Mỹ
(Lê Bảo Long)
1981 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Lai Châu
 1.  
Đại đức Thích Đạo Tiến
(Mai Tuấn Anh)
1980 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Lai Châu
II. ỦY VIÊN (13 VỊ)
1 Đại đức Thích Hữu Lai
(Nông Thanh Tuân)
1990 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Lai Châu
2 Sư cô Thích Đàm Phúc
(Trần Thị Nhuyên)
1981 Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Lai Châu
3 Sư cô Thích Nữ Huệ Phước
(Hoàng Thị Liên)
1983 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Lai Châu
4 Sư cô Thích Tịnh Thực
(Trần Thị Ngọc)
1983 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lai Châu
5 Sư cô Thích Nữ Chúc Tiến
(Hoàng Thị Mỹ Hương)
1976 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Lai Châu
6 Sư cô Thích Minh Thông
(Trần Thị Khuyên)
1986 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu
7 Sư cô Thích Tịnh Thông
(Nguyễn Thị Thanh Nhàn)
1987 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Lai Châu
8 Cư sĩ Thiện Lương
(Lê Ngọc Tuấn)
1982 Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Lai Châu
9 Cư sĩ Quảng Tâm
(Nguyễn Thành Dương)
1957 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Lai Châu
10 Cư sĩ Phúc Minh
(Trần Văn Đông)
1967 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Lai Châu
11 Cư sĩ Phúc Thọ
(Nguyễn Hồng Trường)
1970 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính, Phó Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Lai Châu
12 Phật tử Hoàng Thị Nhâm 1962 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Lai Châu
13 Phật tử Nguyễn Thị Huệ 1963 Ủy viên, Trưởng phòng Văn thư Lưu trữ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu

Tổng số: 28 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 15 vị
                                                            - Ủy viên               : 13 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây