QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 523/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 523/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
              Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
              Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
           Căn cứ Công văn số 1125/SNV-TNTG ngày 20/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc tiếp nhận thông báo người được suy cử làm chức việc (nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027);
            Căn cứ Tờ trình số 101/BTT-T.Tr ngày 31/10/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 37 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Thanh Hiện làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Hưng Yên;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 523/QĐ-HĐTS ngày 30/11/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (14 VỊ)
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Hiện
(Nguyễn Văn Hiện)
1960 Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Đại đức Thích Thanh Quang
(Lê Văn Lý)
1979 Phó Trưởng ban Thường trực, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Khuê
(Lê Văn Khuê)
1971 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Thượng tọa Thích Giác Nghiêm
(Nguyễn Bảo Phong)
1969 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Nguyên
(Bùi Văn Minh)
1971 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Quang
(Đỗ Hoài Vũ)
1979 Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Đại đức Thích Thông Đạt
(Trần Tất Đắc)
1979 Uỷ viên Ban Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Đại đức Thích Minh Định
(Trương Quốc Vương)
1982 Uỷ viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Đại đức Thích Thanh Tâm
(Đặng Đình Tâm)
1970 Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Đại đức Thích Minh Khởi
(Nguyễn Hữu Khởi)
1968 Uỷ viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Đại đức Thích Thanh Trúc
(Phạm Văn Thành)
1984 Uỷ viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Ni sư Thích Đàm Nhân
(Nguyễn Thị Giang)
1957 Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Ni sư Thích Đàm Hằng
(Nguyễn Thị Tâm)
1968 Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Sư cô Thích Diệu Hồng
(Lê Thị Hồng)
1977 Ủy viên Ban Thường trực, Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
III. ỦY VIÊN (23 VỊ)
 1. 1
Đại đức Thích Hoằng Cần
(Võ Ngọc Minh)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1. 2
Đại đức Thích Thanh Thế
(Trịnh Quang Thế)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1. 3
Đại đức Thích Minh Thiện
(Nguyễn Tín)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1. 4
Đại đức Thích Thanh Hiệp
(Nguyễn Văn Hiệp)
1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1. 5
Đại đức Thích Thanh Sơn
(Mai Quế Lộ)
1970 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1. 6
Đại đức Thích Bản Ninh
(Nguyễn Đức Độ)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1. 7
Đại đức Thích Tâm Viên
(Vũ Văn Vì)
1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1. 8
Đại đức Thích Khả Văn
(Võ Văn Liêm)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1. 9
Đại đức Thích Thanh Hà
(Đỗ Văn Hà)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Đại đức Thích Đạo Khiết
(Nguyễn Mạnh Hùng)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Ni sư Thích Đàm Đào
(Nguyễn Thị Đều)
1962 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Ni sư Thích Đàm Lan
(Trần Thị Lan)
1959 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Ni sư Thích Viên Thông
(Bùi Thị Luận)
1966 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Ni sư Thích Đàm Mơ
(Chu Thị Mơ)
1969 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Ni sư Thích Đàm Huyền
(Nguyễn Thị Thía)
1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Ni sư Thích Đàm Thành
(Nguyễn Thị Thành)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Sư cô Thích Đàm Hằng
(Trần Thị Hằng)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Sư cô Thích Bảo Tịnh
(Phạm Thị Thêu)
1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Sư cô Thích Chân Như
(Đỗ Thị Nhàn)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Sư cô Thích Đàm Hương
(Trịnh Thị Hương)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Sư cô Thích Đàm Dược
(Hà Thị Dược)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Cư sĩ Thiện Tâm
(Lê Đình Hướng)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
 1.  
Cư sĩ Liên Hoa Tâm
(Đinh Thị Loan)
1963 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
  Tổng số : 37 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 14 vị
                                                                - Ủy viên               : 23 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây