QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 389/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 389/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
            Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
           Căn cứ Công văn số 2153/SNV-TG ngày 13/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc chấp thuận Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027;
          Căn cứ Tờ trình số 43/TT-BTS.HB ngày 20/7/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình về việc nhân sự chính thức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ III (2022 - 2027).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 42 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Đức Nguyên làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HÒA BÌNH
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 389/QĐ-HĐTS ngày 13/9/2022)

STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (12 VỊ)
 1.  
Thượng tọa Thích Đức Nguyên
(Phạm Minh Cường)
1973 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Tạo
(Nguyễn Đức Tạo)
1972 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Thượng tọa Thích Quảng Tiếp
(Tăng Xuân Dẫn)
1974 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Đại đức Thích Trí Thịnh
(Nguyễn Trọng Tấn)
1984 Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Đại đức Thích Trí Thiện
(Đoàn Văn Sơn)
1987 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Đại đức Thích Tuệ Hải
(Phạm Ngọc Hải)
1990 Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Đại đức Thích Minh Đức
(Phạm Thế Hoạt)
1973 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Thích Trí Tâm
(Nguyễn Văn Công)
1998 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Thích Trí Bản
(Nguyễn Văn Lĩnh)
1990 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Cư sĩ Minh Tâm
(Bùi Sĩ Động)
1946 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Cư sĩ Hiển Trí
(Tạ Quang Vinh)
1960 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Cư sĩ Minh Đức
(Đinh Hồng Quân)
1964 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 II. ỦY VIÊN (30 VỊ)
 1.  
Sư cô Thích Diệu Pháp
(Lê Thị Luyến)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Sư cô Thích Tâm Hạnh
(Dương Thị Hồng Yến)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Sư cô Thích Nữ Vĩnh Giang
(Nguyễn Thị Khuyến)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Sư cô Thích Diệu Hiển
(Nguyễn Thị Nhài)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Sư cô Thích Nữ Tâm Như
(Trần Thị Ngoan)
1990 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Như Bằng
(Đỗ Thị Vinh)
1950 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Diệu Chí
(Trần Thị Chiến)
1952 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Diệu Mến
(Tạ Thị Mẽ)
1953 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Trí Hải
(Phạm Quang Hiến)
1954 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Trí Đức
(Chu Văn Động)
1955 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Diệu Đức
(Lê Thị Tin)
1955 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Phúc Hải
(Nguyễn Xuân Hải)
1956 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Trí Hải
(Tạ Văn Thành)
1957 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Diệu Hương
(Nguyễn Thị Lan)
1957 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Thành Đạo
(Phạm Thị Viên)
1958 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Diệu Liên
(Lê Thị Loan)
1958 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Phúc Thắng
(Nguyễn Xuân Toàn)
1958 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Diệu Thủy
(Đỗ Thị Thu)
1958 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Diệu Đại
(Nguyễn Thị Tý)
1958 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Tịnh Lân
(Đồng Thị Lân)
1959 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Diệu Đức
(Trần Thị Minh Tâm)
1960 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Diệu Liên
(Nguyễn Thị Phương)
1961 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Trí Dũng
(Đỗ Văn Mạnh)
1961 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Tịnh Thảo
(Trần Thị Thảo)
1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Minh Đức
(Bùi Văn Hùng)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Tự Bắc
(Nguyễn Viết Nam)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Diệu Hường
(Trần Thu Hải)
1985 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Diệu Âm Tịnh Quý
(Trần Thị Quý)
1986 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử Minh Phúc
(Trần Đình Hiệu)
1990 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình
 1.  
Phật tử An Nhân
(Nguyễn Huy Khánh)
1993 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình

Tổng số: 42 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 12 vị
                                                            - Ủy viên               : 30 ,vị

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây