QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ IX (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 212/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 212/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
nhiệm kỳ IX (2022 - 2027)
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
           Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
           Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
           Căn cứ Công văn số 428/SNV- TG ngày 20/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận đăng ký của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương về người được suy cử tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027;
        Căn cứ Tờ trình số 118.2022/TTr-BTS ngày 30/5/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương về việc đề nghị phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ IX (2022 - 2027).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ IX (2022 - 2027) gồm 01 thành viên Ban Chứng minh và 39 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Thanh Vân làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HẢI DƯƠNG
NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027)
(Kèm theo Quyết định số 212/QĐ-HĐTS ngày 01/6/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN CHỨNG MINH
 1.  
Hòa thượng Thích Quảng Tùng
(Đinh Quang Hổ)
1953 Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
II. BAN THƯỜNG TRỰC
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Vân
(Vương Văn Thử)
1968 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Dũng
(Phạm Văn Dũng)
1966 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Thắng
(Nguyễn Văn Thắng)
1968 Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Viễn
(Hoàng Văn Viễn)
1964 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Ni sư Thích Diệu Hương
(Nguyễn Thúy Nga)
1960 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Tuấn
(Phan Công Tuấn)
1972 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Hiền
(Lê Văn Thảo)
1973 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Thanh Tấn
(Ngô Văn Tấn)
1971 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Thanh Hòa
(Vương Văn Ngọc)
1980 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Nhật Quang
(Đặng Công Ngự)
1979 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Quảng Thuyết
(Vũ Ngọc Hưng)
1981 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Ni sư Thích Đàm Thơm
(Đào Thị Vận)
1953 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Ni sư Thích Đàm Thận
(Đỗ Thị Mùi)
1955 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tài chính Kinh tế GHPGVN tỉnh Hải Dương
II. ỦY VIÊN
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Cường
(Phạm Ngọc Cường)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Thanh Hiền
(Khổng Văn Ngoạn)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Thiện Khánh
(Hoàng Đức Thiện)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Thanh Bình
(Phạm Văn Mạnh)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Thanh Thứ
(Nguyễn Văn Thuân)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Thanh Ngọc
(Phan Nhật Ngọc)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Thanh Toàn
(Đồng Văn Thành)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Hạnh Viên
(Tô Văn Diềm
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Quảng Thịnh
(Đắc Văn Hùng)
1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Thanh Chí
(Mạc Văn Khương)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Tâm Nguyện
(Nguyễn Đăng Nguyện)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Tùng Lâm
(Lương Văn Dừng)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Nhuận Minh
(Trương Ngọc Hoàng)
1966 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Thanh Long
(Phạm Văn Bôn)
1985 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Giác Hiếu
(Nguyễn Văn Hiếu)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Đại đức Thích Bảo Sơn
(Bùi Hữu Sáu)
1986 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Ni sư Thích Diệu Ngân
(Nguyễn Thị Nhân)
1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Ni sư Thích Đàm Tiếp
(Nguyễn Thị Nụ)
1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Ni sư Thích Tâm Niệm
(Đỗ Thị Đoan)
1968 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Sư cô Thích Như Thảo
(Tô Thị Thao)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Sư cô Thích Bảo Châu
(Nguyễn Thị Miền)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Sư cô Thích Đàm Nam
(Trần Thị Duyên)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Sư cô Thích Đàm Ngoan
(Nguyễn Thị Ngoan)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Sư cô Thích Diệu Hiền
(Đoàn Thị Hốt)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Sư cô Thích Bảo Định
(Tăng Thị Cộng)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
 1.  
Sư cô Thích Diệu Lương
(Nguyễn Thị Lương)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương

Tổng số: 40 thành viên    Trong đó:    - Ban Chứng minh: 01 vị
                                                            - Ban Thường trực: 13 vị
                                                            - Ủy viên               : 26 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây