QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 302/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 302/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
            Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
          Căn cứ Công văn số 31/BTG-PG-TGK ngày 28/4/2022 của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Hà Tĩnh về việc chấp thuận tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027;
          Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-BTS-VP ngày 18/7/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 37 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HÀ TĨNH
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 302/QĐ-HĐTS ngày 20/7/2022)

STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH DỰ KIẾN CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (19 VỊ)
 1.  
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
(Đặng Minh Châu)
1956 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ
(Nguyễn Văn Tân)
1971 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Viên Như
(Đậu Văn Thuyết)
1974 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Hạnh Nhẫn
(Ngô Ngọc Hiệp)
1968 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Quảng Nguyên
(Nguyễn Xuân Lâm)
1974 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Chúc Cường
(Nguyễn Thanh Hùng)
1979 Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Chánh Thành
(Đậu Văn Lương)
1959 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Tâm Phương
(Hồ Văn Sức)
1978 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Quảng Phú
(Đào Thanh Phong)
1974 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Tâm Quang
(Phạm Quang Bồi)
1982 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Thanh Vượng
(Trần Xuân Hòa)
1981 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Chúc Giác
(Phạm Trọng Bảy)
1975 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Nghiêm Thuận
(Nguyễn Thành Trung)
1988 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Đồng Từ
(Phan Đình Tứ)
1967 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Thiện Nhơn
(Nguyễn Văn Thu)
1976 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Hạnh Minh
(Lê Hồng Dương)
1985 Ủy viên Thường trực, Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Tục Diệu
(Vũ Ngọc Thăng)
1985 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Sư cô Thích Nữ Diệu Tịnh
(Nguyễn Thị Lan)
1965 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Cư sĩ Diệu Hiếu
(Trần Thị Kim Hiền)
1957 Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 II. ỦY VIÊN (18 VỊ)
 1.  
Đại đức Thích Trung Huệ
(Nguyễn Văn Chánh)
1962 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Pháp Luân
(Hồ Ngọc Phong)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Tánh Đại
(Trần Văn Bổn)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Nhật Toàn
(Nguyễn Viết Thiện)
1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Tục Hiện
(Nguyễn Văn Áng)
1991 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Tịnh Quang
(Nguyễn Văn Quý)
1987 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Đồng Ấn
(Trương Túy)
1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Tục Hương
(Lê Quang Đạt)
1985 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Minh Trạm
(Lê Xuân Hoàng)
1991 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Tục Hoan
(Nguyễn Trọng Bảo Yên)
1994 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Tục Nhân
(Phạm Văn Đàn)
1991 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Tục Hiền
(Trần Đức Thắng)
1994 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Đại đức Thích Tục Lượng
(Phan Danh Phú)
1995 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Sư cô Thích Tịnh Châu
(Nguyễn Thị Túc)
1970 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Sư cô Thích Nữ Chơn Hoàng
(Phan Thị Châu)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Sư cô Thích Nữ Hoàn Triết
(Phùng Thị Hồng)
1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Sư cô Thích Nữ Hương Vân
(Nguyễn Thị Vân)
1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh
 1.  
Cư sĩ Quảng Khiết
(Trần Xuân Thanh)
1959 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh

Tổng số: 37 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 19 vị
                                                            - Ủy viên               : 18 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây