QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 240/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 240/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
              Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
              Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
            Căn cứ Công văn số 381/SNV-TG ngày 13/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc chấp thuận kết quả suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027;
            Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-BTS ngày 22/4/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 56 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Thanh Quyết làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Hà Nam;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HÀ NAM
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 240/QĐ-HĐTS ngày 15/6/2022)
 
STT PHÁP DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC
 1.  
 Hoà thượng Thích Thanh Quyết 1962 Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Thượng tọa Thích Thiện Hưởng 1966 Phó Trưởng ban TT Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Viên 1965 Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Thượng tọa Thích Bản Lượng 1970 Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Quảng Bảo 1965 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Vũ 1959 Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Ni sư Thích Đàm Đạt 1963 Phó Trưởng ban Ban Trị sự - Phụ trách Ni giới GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Thanh Quang 1967 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Kinh tế GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Thanh Thuận 1969 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Thiện Đạo 1975 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Ni sư Thích Đàm Minh 1958 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Ni sư Thích Đàm Thục 1961 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Ni sư Thích Đàm Mai 1973 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Ni sư Thích Đàm Huề 1964 Ủy viên Thường trực - Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Giác Quang 1977 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Minh Hạnh 1981 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Tâm 1985 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Ni sư Thích Đàm Thủy 1967 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Thanh Thức 1995 Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
II. ỦY VIÊN
 1.  
Đại đức Thích Thanh Minh 1989 Ủy viên - Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Quảng Tế 1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Vân Phong 1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Minh Chính 1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Tục Đạo 1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Tục Cường 1986 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Quảng Viên 1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Đạo Duyệt 1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Giác Hòa 1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Thanh Độ 1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Thanh Hưng 1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Minh Đức 1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Ni sư Thích Đàm Hướng 1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Ni sư Thích Đàm Huy 1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Ni sư Thích Đàm Hiền 1958 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Ni sư Thích Đàm Oanh 1963 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Ni sư Thích Đàm Sen 1964 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Ni sư Thích Quy Chân 1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Sư cô Thích Tâm Hương 1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Sư cô Thích Thiện Chí 1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Sư cô Thích Diệu Tường 1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Sư cô Thích Diệu Hiền 1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Sư cô Thích Đàm Thủy 1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Sư cô Thích Đàm Hiền 1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Sư cô Thích Minh Phương 1986 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Thanh Hiếu 1993 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Minh Thông 1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Thanh Chinh 1985 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Sư cô Thích Đàm Phương 1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Ni sư Thích Đàm Dược 1958 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Quảng Bình 1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Sư cô Thích Viên Hiếu 1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Sư cô Thích Diệu Hưng 1992 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Sư cô Thích Đàm Phương 1992 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Sư cô Thích Đàm Ngọc 1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Giác Trí 1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
 1.  
Đại đức Thích Khai Thông 1987 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam
Tổng số: 56 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 19 vị
                                                            - Ủy viên               : 37 vị

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây