QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 277/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 277/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
            Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
            Căn cứ Công văn số 470/SNV-TNTG ngày 06/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang về việc tiếp nhận thông báo kết quả người được bổ nhiệm bầu cử, suy cử làm chức việc;
          Căn cứ Tờ trình số 60/TTr-BTS ngày 11/7/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang về việc đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 36 thành viên Ban Trị sự do Đại đức Thích Nguyên Toàn làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Hà Giang;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HÀ GIANG
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 277/QĐ-HĐTS ngày 12/7/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (13 VỊ)
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Toàn (Trần Văn Trọng) 1976 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Hà Giang
 1.  
Đại đức Thích Thanh Lâm
(Cao Đức Trường)
1980 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Hà Giang
 1.  
Đại đức Thích Thanh Phúc
(Đào Văn Tuệ)
1978 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Hà Giang
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Long
(Bùi Văn Tiến)
1981 Phó Trưởng ban - Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Hà Giang
 1.  
Đại đức Thích Đức Trung
(Nguyễn Văn Lý)
1969 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Hà Giang
 1.  
Đại đức Thích Đức An
(Trần Văn Đức)
1993 Uỷ viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký - Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
 1.  
Đại đức Thích Đức Minh
(Phùng Mạnh Long)
1976 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Hà Giang
 1.  
Đại đức Thích Thanh An
(Phạm Đức Tư)
1976 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Hà Giang
 1.  
Đại đức Thích Bảo Đức
(Phan Nhật Dũng)
1982 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Hà Giang
 1.  
Đại đức Thích Tục Ân
(Vũ Văn Long)
1990 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hà Giang
 1.  
Đại đức Thích Tâm Không
(Đặng Văn Nam)
1997 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Hà Giang
 1.  
Đại đức Thích Đức Trí
(Nguyễn Như Khoa)
1999 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Hà Giang
 1.  
Ni sư Thích Đàm Tuyến
(Lưu Thị Loan)
1954 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Hà Giang
II. ỦY VIÊN (23 VỊ)
14 Đại đức Thích Đức Viên
(Trần Hòa Bình)
1993 Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
15 Đại đức Thích Minh Huân
(Nguyễn Bảo Chung)
1986 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
16 Đại đức Thích Phước Huy
(Trần Công Hiển)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
17 Đại đức Thích Nguyên Trực
(Hoàng Nhật Trung)
1985 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
18 Đại đức Thích Đức Chính
(Tăng Bá Thìn)
1988 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
19 Đại đức Thích Đức Duy
(Phan Trọng Hiểu)
1995 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
20 Đại đức Thích Đức Chương
(Vũ Văn Duy)
1984 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
21 Đại đức Thích Đức Nhân
(Hoàng Định Nghĩa)
1994 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
22 Sư cô Thích Diệu Ân
(Trịnh Thị Trinh)
1987 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
23 Sư cô Thích Tâm Nghiêm
(Nguyễn Thị Vân Anh)
1993 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
24 Cư sĩ Tuệ Đức
(Đỗ Thị Giảo)
1954 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
25 Cư sĩ Diệu Linh
(Phùng Thị Khánh)
1954 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
26 Cư sĩ Tuệ Thảo
(Nguyễn Thị Lợi)
1971 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
27 Cư sĩ Tuệ Yên
(Trần Thị Tuấn Dung)
1963 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
28 Cư sĩ Diệu Hương
(Nguyễn Thị Giang)
1954 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
29 Cư sĩ Phúc Minh
(Nguyễn Xuân Hồng)
1960 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
30 Cư sĩ Tuệ Tâm
(Nguyễn Thị Lan)
1967 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
31 Cư sĩ Phúc Thành
(Nguyễn Như Tùng)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
32 Cư sĩ Diệu Thu
(Nguyễn Thị Doanh)
1960 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
33 Cư sĩ Đức Hải
(Lê Xuân Hội)
1953 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
34 Cư sĩ Diệu Hoa
(Hoàng Thị Xuân)
1959 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
35 Cư sĩ Diệu Ngần
(Đỗ Thị Nga)
1962 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang
36 Cư sĩ Quảng Ân
(Đinh Văn Phúc)
1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang

Tổng số: 36 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 13 vị
                                                            - Ủy viên               : 23 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây