QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 167/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 167/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
nhiệm kỳ 2022 - 2027

______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

            Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
            Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
            Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-BTS ngày 04/5/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên v/v đề nghị phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027;
           Căn cứ Công văn số 849/SNV-PTNTG ngày 10/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 32 thành viên do Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Điện Biên;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐIỆN BIÊN
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 167/QĐ-HĐTS ngày 10/5/2022)

STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC
 1.  
Thượng tọa Thích Đức Thiện
(Nguyễn Tiến Thiện)
1966 Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Quy
(Lê Ngọc Quang)
1969 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
(Lê Hà)
1961 Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên (không chuyên trách)
 1.  
Thượng tọa Thích Giác Trí
(Vũ Trí Đức Tú)
1975 Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Chính
(Cao Đại Đoàn)
1985 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Đại đức Thích Giác Đạt
(Trần Như Tuấn)
1982 Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Đại đức Thích Nhuận Thanh
(Nguyễn Huy Tường)
1980 Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Ni sư Thích Nữ Như Hiền
(Phạm Thị Loan)
1947 Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Đại đức Thích Thiện Xuân
(Nguyễn Văn Sườn)
1975 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Đại đức Thích Giác Nghĩa
(Trần Duy Khương)
1980 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Đại đức Thích Minh Tường
(Đỗ Văn Sắc)
1976 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Đại đức Thích Giác Giáo
(Đào Ngọc Toàn)
1992 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Đại đức Thích Đức Thành
(Huỳnh Văn Trí)
1997 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Ni sư Thích Diệu Tâm
(Cao Thị Minh Hồng)
1962 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Sư cô Thích Diệu Nhã
(Phan Thị Gấm)
1979 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Phó Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Cư sĩ Quang Minh
(Lê Văn Sinh)
1989 Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
II. ỦY VIÊN
 1.  
Đại đức Thích Thanh Ngọc
(Phạm Thanh Hải)
1983 Ủy viên Ban Trị sự kiêm Phó Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Đại đức Thích Đức Xuân
(Phạm Quốc An)
1994 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Đại đức Thích Nguyên Hải
(Hà Minh Giáp)
1984 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Sư cô Thích Nữ Như Định
(Hoàng Thị Thu Thủy)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Sư cô Thích Nữ Nhuận Đức
(Trần Thị Kim Loan)
1961 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Sư cô Thích Nữ Hạnh Tịnh
(Nguyễn Thị Thùy Hương)
1956 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Sư cô Thích Nữ Hạnh Phước
(Võ Thị Mười)
1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Cư sĩ Phúc Bách
(Nguyễn Thanh Tùng)
1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Cư sĩ Quang Sáng
(Đỗ Trọng Sỹ)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Cư sĩ Đức Hải
(Triệu Văn Thắng)
1959 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Cư sĩ Thiện Phúc Bảo
(Lê Hồng Hiển)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Cư sĩ Diệu Tâm
(Nguyễn Thị Khuyên)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Cư sĩ Phúc Đức
(Lường Văn Hương)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Cư sĩ Diệu An Châu
(Nguyễn Thị Hồng Nhung)
1995 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Cư sĩ Diệu Tâm
(Mai Thị Hải)
1958 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên
 1.  
Cư sĩ Diệu Liên
(Bùi Thị Thiết)
1965 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên

Tổng số: 32 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 16 vị
                                                             - Ủy viên:              16 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây