QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 351/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 351/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
              Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
              Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
            Căn cứ Công văn số 727/SNV-BTG ngày 08/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc xác nhận người được bầu cử, suy cử làm chức việc;
             Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-BTS ngày 10/8/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 51 thành viên Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Thanh Phụng làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẮC NINH
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 351/QĐ-HĐTS ngày 15/8/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (19 VỊ)
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Phụng
(Nguyễn Trí Thảo)
1964 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Trung
(Nguyễn Văn Trung)
1968 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Dũng
(Nghiêm Văn Dũng)
1960 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Tuân
(Phạm Văn Tuân)
1957 Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Thượng tọa Thích Thiện Hạnh
(Nguyễn Hoa Phong)
1968 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Sơn
(Nguyễn Thế Đông)
1974 Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Hỗ
(Đỗ Duy Sơn)
1966 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Anh
(Nguyễn Thanh Anh)
1970 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Thượng tọa Thích Thanh Hưng
(Tăng Quang Hưng)
1972 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Đại đức Thích Giới Thanh
(Nguyễn Thiện Lưu)
1977 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Đại đức Thích Tâm Phúc
(Nguyễn Thế Cử)
1971 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Đại đức Thích Giác Đạt
(Trần Như Tuấn)
1982 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Đại đức Thích Thanh Hiển
(Nguyễn Văn Hiển)
1989 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Đại đức Thích Nhuận Hữu
(Nguyễn Văn Tưởng)
1980 Uỷ viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Đại đức Thích Thanh Nam
(Vũ Việt Lâm)
1973 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Đại đức Thích Tâm Quán
(Hoàng Anh Thọ)
1977 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Ni sư Thích Nữ Hương Giới
(Nguyễn Thị Thuyết)
1970 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Tỷ khiêu ni Thích Đàm Phương
(Phạm Thị Quyển)
1971 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
 1.  
Đại đức Thích Thanh Điệp
(Nguyễn Văn Điệp)
1980 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
II. ỦY VIÊN (32 VỊ)
1 Thượng tọa Thích Thanh Hải
(Hoàng Đăng Ước)
1974 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
2 Đại đức Thích Quang Huệ
(Nguyễn Văn Huân)
1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
3 Đại đức Thích Nhuận Nghĩa
(Nguyễn Văn Thơm)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
4 Đại đức Thích Nguyên Giác
(Nguyễn Ngọc Quân)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
5 Đại đức Thích Chơn Minh
(Nguyễn Hà Nhật Phương)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
6 Đại đức Thích Thanh Bình
(Nguyễn Văn Bình)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
7 Đại đức Thích Thiện Hoằng
(Nguyễn Văn Bình)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
8 Đại đức Thích Nhật Minh
(Nguyễn Đình Anh Khôi)
1981 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
9 Đại đức Thích Thái Bảo
(Nguyễn Văn Bảo)
1986 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
10 Đại đức Thích Thanh Kiên
(Nguyễn Văn Thuyên)
1991 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
11 Đại đức Thích Nguyên Bảo
(Nguyễn Văn Bảo)
1976 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
12 Đại đức Thích Thái Sơn
(Lê Đức Hậu)
1982 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
13 Đại đức Thích Giác Tính
(Nguyễn Văn Đức)
1992 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
14 Đại đức Thích Giác Giáo
(Đào Ngọc Toàn)
1992 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
15 Ni sư Thích Đàm Khôi
(Trần Thị Thơm)
1960 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
16 Ni sư Thích Đàm Niệm
(Nguyễn Thị Niệm)
1955 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
17 Ni sư Thích Tâm Hương
(Bùi Thị Phi)
1955 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
18 Ni sư Thích Đàm Bình
(Hoàng Thị Thủy)
1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
19 Ni sư Thích Đàm Thịnh
(Nguyễn Thị Vuốt)
1969 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
20 Ni sư Thích Đàm Thức
(Nguyễn Thị Sơn)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
21 Ni sư Thích Diệu Thức
(Nguyễn Thị Thực)
1963 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
22 Ni sư Thích Đàm Dung
(Vũ Thị Dung)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
23 Ni sư Thích Đàm Tâm
(Vương Thị Bích)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
24 Sư cô Thích Đàm Dung
(Lưu Thị Tuyển)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
25 Sư cô Thích Nữ Nhật Tường
(Phạm Thị Mộng Nguyệt)
1972 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
26 Tỷ khiêu ni Thích Đàm Nhân
(Đặng Được Mai)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
27 Sư cô Thích Đàm Hải
(Đỗ Thị Lợi)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
28 Sư cô Thích Như Thường
(Nguyễn Thị Quỳnh)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
29 Sư cô Thích Đàm Ân
(Trần Thị Thành)
1963 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
30 Sư cô Thích Đàm Thu
(Nguyễn Thị Minh Thu)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
31 Sư cô Thích Diệu Khánh
(Đỗ Thị Thu)
1977 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
32 Sư cô Thích Huệ Lạc
(Nguyễn Thị Thủy)
1963 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
  Tổng số: 51 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 19 vị
                                                              - Ủy viên               : 32 vị
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây