QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số kí hiệu Số: 445/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Bắc
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________________________

Số: 445/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
nhiệm kỳ 2022 - 2027
______________________________

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
             Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
             Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
            Căn cứ Công văn số 1576/SNV-TG ngày 23/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc chấp thuận tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027;
           Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-BTS ngày 12/10/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 41 thành viên Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Thanh Quyết làm Trưởng ban (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TGCP, Vụ PG;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Kèm theo Quyết định số 445/QĐ-HĐTS ngày 13/10/2022)
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
I. BAN THƯỜNG TRỰC (18 VỊ)
 1.  
Hòa thượng Thích Thanh Quyết
(Lương Công Quyết)
1962 Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Đại đức Thích Giác Như
(Trần Nghiêm)
1972 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Đại đức Thích Đạo Mẫn
(Đỗ Đức Cương)
1975 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Đại đức Thích Vân Phong
(Nguyễn Danh Long)
1976 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Đại đức Thích Khai Độ
(Nguyễn Văn Lâm)
1990 Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Đại đức Thích Thanh Kiên
(Nguyễn Văn Kiên)
1992 Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Đại đức Thích Khai Phong
(Lương Công Tuyền)
1990 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Đại đức Thích Khai Quảng
(Lưu Văn Quynh)
1989 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Sư cô Thích Hạnh Hà
(Ngô Thu Thủy)
1992 Phó Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Sư cô Thích Chơn Khương
(Hồ Thị Trang
1979 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Sư cô Thích Hạnh Thiện
(Vũ Thị Anh)
1996 Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Sư cô Thích Hạnh Chung
(Trần Thị Trâm Anh)
1992 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Thị Thu Nga 1974 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Đoàn Thị Thịnh 1954 Ủy viên Thường trực, Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Thị Hoa 1965 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Trần Thị Soi 1950 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Văn Cư 1957 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Lê Hồng Công 1980 Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
II. ỦY VIÊN (23 VỊ)
 1. 1
Đại đức Thích Niệm Bình
(Phạm Quốc Bảo)
1995 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1. 2
Đại đức Thích Khai Tuấn
(Đoàn Văn Đảm)
1994 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1. 3
Đại đức Thích Khai Ân
(Nguyễn Thái Hải)
1993 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1. 4
Đại đức Thích Giác Hòa
(Nguyễn Thế Vinh)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1. 5
Đại đức Thích Giác Hợp
(Nguyễn Văn Hiệp)
1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1. 6
Đại đức Thích Minh Phúc
(Nguyễn Văn Doanh)
1994 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1. 7
Đại đức Thích Minh Không
(Vũ Mạnh Quân)
1975 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1. 8
Sư cô Thích Diệu Huệ
(Huỳnh Thị Thi)
1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1. 9
Sư cô Thích Minh Tịnh
(Vũ Thị Thủy)
1989 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Sư cô Thích Như Hiếu
(Ngô Thị Hồng Vi)
1994 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Sư cô Như Chánh
(Trần Thị Lai)
1995 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Sư cô Thích Như Thiện
(Phạm Thị Xanh)
1955 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Sư cô Thích Chơn Tường
(Trần Thị Ngọc Xinh)
1979 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Đào Thị Trầm 1958 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Đoàn Thị Quyên 1958 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Luân Quốc Tuấn 1963 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Ngô Thị Phương 1980 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Hoàng Thị Thanh Thủy 1983 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Hoàng Thị Đuông 1962 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Lê Văn Tuấn 1978 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Hoàng Xuân Sơn 1993 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Đức Thắng 1973 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Cư sĩ Hà Thị Đạm 1962 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Kạn
   Tổng số  : 41 thành viên    Trong đó:    - Ban Thường trực: 18 vị
                                                                  - Ủy viên               : 23 vị
                                                         
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây