QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 038 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Số:  038 /QĐ HĐTS   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Hà Nội, ngày 03 tháng  01 năm 2023

 
 QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương
thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) 

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29  chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII);
Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ.HĐTS ngày 27 tháng 12 năm 2022 Hội nghị lần thứ II khóa IX Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Căn cứ Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
Xét tờ trình số 04/TT-PBNG ngày 28/12/2022 của Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm: 32 thành viên Ban Chứng minh, 12 thành viên Ban Cố vấn, 57 Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, 77 Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương, do Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự làm Trưởng Phân ban (theo danh sách đính kèm).
Điều 2. Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương, Quy chế Phân ban Ni giới Trung ương và Pháp luật Nhà nước.
Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 4.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.   
 
Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban Tôn giáo chính phủ, Vụ Phật giáo;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG
THUỘC BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2022 – 2027)
(Theo Quyết định số:          /QĐ.HĐTS ngày 02 tháng 01 năm 2023)

I. BAN CHỨNG MINH: 32 vị
A. THƯỜNG TRỰC BAN CHỨNG MINH: 05 vị
 
 1. Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện                                  (Tp. Hồ Chí Minh)
 2. Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương                                     (Đồng Nai)
 3. Ni trưởng Thích nữ Chơn Hiền                                      (Thừa Thiên Huế)
 4. Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm                                       (Hà Nội)
 5. Ni trưởng Thích nữ Tân Liên                                         (Tiền Giang).
B. CHỨNG MINH: 27 vị
 
 1. Ni trưởng Thích Đàm Nhung                                        (Thanh Hóa)
 2. Ni trưởng Thích Đàm Hằng                                          (Hà Nội)
 3. Ni trưởng Thích Đàm Kim                                            (Hà Nội)
 4. Ni trưởng Thích Đàm Thủy                                          (Hà Nam)
 5. Ni trưởng Thích Đàm Thảo                                          (Hải Dương)
 6. Ni trưởng Thích Đàm Đạt                                             (Hải Dương)
 7. Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa                                       (Tp. Hồ Chí Minh)
 8. Ni trưởng Thích nữ Lưu Phương                                  (Khánh Hòa)
 9. Ni trưởng Thích nữ Huệ Như                                       (Khánh Hòa)
 10. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc                                     (Bến Tre)
 11. Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa                                   (Tây Ninh)
 12. Ni trưởng Thích nữ Như Định                                      (An Giang)
 13. Ni trưởng Thích nữ Như Xuân                                     (Tp. Hồ Chí Minh)
 14. Ni trưởng Thích nữ Nguyên Thuận                             (Tp. Hồ Chí Minh)
 15. Ni trưởng Thích nữ Huệ Từ                                          (Tp. Hồ Chí Minh)
 16. Ni trưởng Thích Đàm Bản                                            (Hà Nam)
 17. Ni trưởng Thích Đàm Nga                                            (Hưng Yên)
 18. Ni trưởng Thích nữ Nhựt Nhẫn                                    (Tp. Hồ Chí Minh)
 19. Ni trưởng Thích nữ Nhựt Nghĩa                                   (Tp. Hồ Chí Minh)
 20. Ni trưởng Thích nữ Phước Liễu                                   (Cà Mau)
 21. Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm                                      (Ninh Thuận)
 22. Ni trưởng Thích nữ Như Tâm                                       (Bình Thuận)
 23. Ni trưởng Thích nữ Tịnh Mẫn                                      (Tp. Hồ Chí Minh)
 24. Ni trưởng Thích nữ Tố Liên                                         (Tp. Hồ Chí Minh)
 25. Ni trưởng Thích nữ Như Từ                                          (Bà Rịa - Vũng Tàu)
 26. Ni trưởng Thích nữ Như Lý                                          (An Giang)
 27. Ni trưởng Thích nữ Mai Liên                                       (Bà Rịa - Vũng Tàu).
II. BAN CỐ VẤN: 12 vị
 
 1. Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc                                     (Tp. Hồ Chí Minh)
 2. Ni trưởng Thích nữ Như Nghĩa                                     (Tp. Hồ Chí Minh)
 3. Ni trưởng Thích nữ Như Cương                                    (Tp. Hồ Chí Minh)
 4. Ni trưởng Thích nữ Như Đức                                         (Đồng Nai)
 5. Ni trưởng Thích nữ Diệu Ngộ                                        (Tp. Cần Thơ)
 6. Ni trưởng Thích nữ Diệu Vân                                        (Khánh Hòa)
 7. Ni trưởng Thích nữ Trí Đạt                                            (Hậu Giang)
 8. Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa                                       (Vĩnh Long)
 9. Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thái                                       (Ninh Thuận)
 10. Ni trưởng Thích nữ Hạnh Toàn                                   (Quảng Ngãi)
 11. Ni trưởng Thích nữ Châu Liên                                    (Tây Ninh)
 12. Ni trưởng Thích nữ Phước Giác                                  (Tp. Hồ Chí Minh).
III. ỦY VIÊN PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG:
A. THƯỜNG TRỰC: 57 vị
 
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH ĐƠN VỊ
 1.  
Trưởng Phân ban Ni giới TW NT. Thích nữ Nhật Khương Bình Phước
 1.  
Phó Trưởng Phân ban Thường trực (Đặc trách Ni giới các tỉnh phía Bắc) NT. Thích nữ Đàm Lan Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng Phân ban Thường trực (Đặc trách Ni giới các tỉnh phía Nam) NT. Thích nữ Như Như Bà Rịa-Vũng Tàu
 1.  
Phó Trưởng Phân ban Ni giới TW NT. Thích Đàm Thành Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng Phân ban Ni giới TW NT. Thích Đàm Khoa Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng Phân ban Ni giới TW (Đặc trách các tỉnh miền Trung) NT. Thích nữ Như Minh Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Tài chánh
NT. Thích nữ Từ Nhẫn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Giám luật
NT. Thích nữ Như Huệ Tp. Hồ Chí Minh
 
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban đối ngoại
NT. Thích nữ Như Thảo Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban (Đặc trách các tỉnh miền Tây) NT. Thích nữ Tịnh Nghiêm Tiền Giang
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Nghi lễ
NT. Thích nữ Như Dung Đồng Nai
 1.  
Phó Trưởng Phân ban (Đặc trách Ni giới Hệ phái Khất sĩ) NS. Thích nữ Hòa Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban TTXH
NS. Thích nữ Huệ Tuyến Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Giáo dục
NS. Thích nữ Như Nguyệt
(Nguyễn Thị Thu Nguyệt)
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Kiểm soát
NS. Thích nữ Tín Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Pháp chế
NS. Thích nữ Từ Thảo Bình Dương
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban Văn hóa
NS. Thích nữ Lệ Thuận Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban kiêm
Trưởng Tiểu ban Hoằng pháp
NS. Thích nữ Hương Nhũ Bình Dương
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban TTTT
NS. Thích nữ Như Nguyệt
(Nguyễn Thị Thu Hà)
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng Phân ban
kiêm Trưởng Tiểu ban HDPT
NS. Thích nữ Huệ Dâng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Thủ quỹ
NT. Thích nữ Như Lộc Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Chánh Thư ký
NS. Thích nữ Huệ Đức Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Phó Thư ký
NS. Thích Đàm Thành Hưng Yên
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Phó Thư ký
NS. Thích Diệu Tâm Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Phó Thư ký
NS. Thích nữ Minh Thuận Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Phó Thư ký
SC. Thích nữ Tâm Hải Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực
kiêm Phó Thư ký
SC. Thích nữ Diệu Hằng Bình Phước
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Diệu Cảnh Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Hạnh Nguyện Gia Lai
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Diệu Nghĩa Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích Đàm Hiền Nam Định
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích Đàm Thuấn Bắc Giang
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Như Trí Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Mỹ Thuận Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Chơn Minh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Chúc Tường Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Diệu Nhẫn Nghệ An
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Đàm Hòa Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Diệu Bản Lào Cai
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Đàm Huề Hà Nam
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Đàm Luyện Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Minh Tú Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Như Hiền Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Như Giác Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Phụng Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Hạnh Chiếu Đồng Nai
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Chấn Tịnh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Như Ngọc Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Thuần Chơn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Huệ Đạo Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Tâm Trí Nhật Bản
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Giới Tánh Hàn Quốc
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Huệ Hiếu Đồng Nai
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Minh Từ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực SC. Thích nữ Thánh Tâm Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực SC. Thích nữ Như Tâm Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực Tu nữ Liễu Pháp Bà Rịa-Vũng Tàu
B. ỦY VIÊN: 77 vị
 
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Tường Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Quang An Giang
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Mai An Giang
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Pháp Như Bình Dương
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Hạnh Bình Bà Rịa-Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Hạnh Nhân Bà Rịa-Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Hạnh Nghiêm Bà Rịa-Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Tuệ Đăng Long An
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Gương Liên Long An
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Tắc Phú Long An
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Đán Bến Tre
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Uyên Bến Tre
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Minh Vĩnh Long
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Hương Tp. Cần Thơ
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Thức Trà Vinh
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Huệ Liễu Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Trung Đồng Tháp
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Thiện Kiên Giang
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Diệu Chánh Cà Mau
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Phú Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Đức Hải Ninh Thuận
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Hạnh Quang Bình Định
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Minh Nguyên Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Chúng Liên Quảng Nam
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Giải Thiện Quảng Nam
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Xuân Bình Phước
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Diệu Ngọc Hậu Giang
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Diệu Thông Phú Yên
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Chơn Như Phú Yên
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Tâm Liên Tây Ninh
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Chơn Toàn Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Chúc Như Đắk Lắk
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Minh Đăng Đắk Nông
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Hạnh Nguyện Gia Lai
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Diện Liên Kon Tum
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Chánh Định Quảng Ngãi
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Hải Bình Thuận
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Tuệ Liên Đồng Nai
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Trí Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Diệu Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Thông Mẫn Quảng Trị
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Nhã Phú Thọ
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Minh Hà Nam
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Giới Hương Bắc Ninh
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm An Ninh Bình
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Nhân Hưng Yên
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Hợi Yên Bái
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Hiền Điện Biên
 1.  
Ủy viên NS. Thích Tịnh Nguyệt Quảng Ninh
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Khang Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên SC. Thích Diệu Tịnh Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên NT. Thích Diệu Hương Hải Dương
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Kiên Tp. Hải Phòng
 1.  
Ủy viên NS. Thích Tâm Chính Tp. Hải Phòng
 1.  
Ủy viên NS. Thích Thanh Nhàn Thái Nguyên
 1.  
Ủy viên SC. Thích Đàm Lương Thái Bình
 1.  
Ủy viên SC. Thích Đàm Nghiêm Tuyên Quang
 1.  
Ủy viên SC. Thích Diệu Thông Cao Bằng
 1.  
Ủy viên SC. Thích Đàm Phúc Lai Châu
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Bình Hà Nội
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Đoan Hà Nội
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Tuyến Hà Giang
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Hân Nam Định
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Mơ Hưng Yên
 1.  
Ủy viên NS. Thích Tâm Hạnh Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Quảng Tiên Đồng Nai
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Tịnh Thủy Tiền Giang
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Huệ Khánh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Tắc Hồng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Lệ Châu Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Huệ Hạnh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Như Bổn Bà Rịa-Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Như Hòa Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Tâm Ngộ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Phụng Thiện Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Huy Liên Tiền Giang
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Như Hòa Nhà Bè – Tp. HCM
 


18
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây