QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 030/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 17/01/2023
Thể loại Nhân sự các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

     Số :  030 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 03 tháng  01 năm 2023
  QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN

Khóa IX, Nhiệm kỳ (2022 - 2027) 

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
       Căn cứ điều 29 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII);
       Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ.HĐTS ngày 27 tháng 12 năm 2022 Hội nghị lần thứ II khóa IX Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
       Căn cứ Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
       Xét tờ trình số 40/TTr-BVHTƯ ngày 24/12/2022 của Trưởng ban Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. Chuẩn y nhân sự Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm: 02 vị Ban Chứng minh, 100 thành viên (49 vị Thường trực, 51 vị Ủy viên), do Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).
       Điều 2. Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Văn hóa Trung ương và Pháp luật Nhà nước.
       Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
       Điều 4.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.   
 
Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban Tôn giáo chính phủ, Vụ Phật giáo;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

     Số :  030 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 03 tháng  01 năm 2023
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2022 – 2027) GHPGVN
(Theo Quyết định số: 030 /QĐ.HĐTS ngày 03 tháng 01 năm 2023)
A. BAN CHỨNG MINH
                 
1. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
                  2. Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

B. THƯỜNG TRỰC BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG:
STT PHÁP DANH CHỨC DANH NĂM
SINH
CHUYÊN TRÁCH ĐƠN VỊ
1 HT. Thích Thọ Lạc
(Trần Văn Duẩn)
Trưởng ban 1963 - Trưởng Phân ban Kiến trúc, kiến thiết và mỹ thuật Phật giáo;
- Cố vấn Phân ban Hợp tác và phát triển VHPGVN
Nghệ An
2 HT. Thích Hải Ấn
(Nguyễn Cầm)
Phó Trưởng ban Thường trực 1946 Cố vấn Phân ban Di sản văn hoá Phật giáo TT. Huế
3 HT. Thích Bửu Chánh
(Lê Hà)
Phó Trưởng ban Thường trực 1964 Trưởng Phân ban Bảo trợ phát triển văn hoá Phật giáo Đồng Nai
4 TT. Thích Minh Hiền
(Nguyễn Ngọc Sơn)
Phó Trưởng ban Thường trực 1960 Trưởng Phân ban Sáng tác văn học nghệ thuật và ngôn ngữ Phật giáo Hà Nội
5 HT. Danh Đổng
(Danh Đổng)
Phó Trưởng ban 1951 Trưởng Phân ban Di sản văn hoá Phật giáo Kiên Giang
6 TT. Thích Minh Quang
(Nguyễn Minh Chiên)
Phó Trưởng ban 1971 Trưởng Phân ban Sự kiện văn hóa Phật giáo Ninh Bình
7 TT. Thích Minh Tiến
(Phan Hữu Liêm)
Phó Trưởng ban 1967 Trưởng Phân ban Nghệ thuật Phật giáo Kiên Giang
8 TT. Thích Giác Hoàng
(Nguyễn Văn Phụng)
Phó Trưởng ban 1972 Phó trưởng Phân ban Sáng tác văn học nghệ thuật và ngôn ngữ Phật giáo Tp. HCM
9 TT. Thích Trí Chơn
(Trần Quang Luận)
Phó Trưởng ban 1963 Trưởng Phân ban Công nghệ và Thông tin văn hóa Phật giáo Tp. HCM
10 TT. Thích Giác Nghi
(Phan Tín Huy)
Phó Trưởng ban 1970 Phó Trưởng Phân ban Nghệ thuật Phật giáo Bạc Liêu
11 TT. Thích Kiên Tuệ
(Nguyễn Sự)
Phó Trưởng ban 1956 Phó Trưởng Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo TT. Huế
12 HT. Thích Huệ Vinh
(Thái Văn Tịnh)
Phó Trưởng ban 1960  Phó Trưởng Phân ban Di sản Văn hóa Phật giáo Tp. Đà Nẵng
13 TT. Thích Lệ Trí
(Du Đức Dũng)
Phó Trưởng ban 1974  Phó Trưởng Phân ban Sự kiện Văn hóa Phật giáo Long An
14 CS. Nhã An
( Đỗ Vũ Phương Anh)
Phó Trưởng ban 1980 Trưởng Phân ban Hợp tác và Phát triển VHPGVN Hà Nội
15 CS. Lưu Trọng Ninh Phó Trưởng ban 1956 - Phó trưởng Phân ban Nghệ thuật Phật giáo;
- Phụ trách Sân khấu điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn
Hà Nội
16 CS. Trần Đăng Tường Phó Trưởng ban 1957 - Phó trưởng Phân ban Kiến trúc, kiến thiết và mỹ thuật Phật giáo;
- Phụ trách Pháp phục Phật giáo
Tp. HCM
17 CS. Nguyễn Minh Quang Phó Trưởng ban 1980 - Phó Trưởng Phân ban Kiến trúc, kiến thiết và mỹ thuật Phật giáo;
- Phụ trách Kiến trúc, kiến thiết mỹ thuật Phật giáo
Hà Nội
18 ĐĐ. Thích Minh Thuần
(Vũ Ngọc Tú)
Chánh Thư ký 1981  Khối Thư ký, Văn phòng hành chính Hà Nội
19 TT. Thích Quảng Minh
(Trần Đức Thành)
Phó Thư ký kiêm Chánh VP2 1974  Phụ trách Thường trực Văn phòng 2 Tp. HCM
20 ĐĐ. Thích Tuệ Minh
(Nguyễn Khắc Toàn)
Phó Thư ký kiêm Chánh VP1 1984  Phụ trách Thường trực Văn phòng 1 Hà Nội
21 ĐĐ. Thích Đồng Thắng
(Ngô Anh Sơn)
Ủy viên Thư ký,
Phó TT VP2
1986  Phụ tá Thường trực Văn phòng 2 Lâm Đồng
22 SC. Thích Giác Ân
(Hoàng Thị Lan Anh)
Ủy viên Thư ký,
Phó TT VP1
1981  Phụ tá Thường trực Văn phòng 1 Hà Nội
23 ĐĐ. Thích Phước Huệ
(Nguyễn Hữu Bình)
Ủy viên Thư ký,
Phó Văn phòng
1980  Tham mưu VHPG khu vực Miền Nam Đồng Tháp
24 ĐĐ. Thích Minh Hải
(Nguyễn Văn Quang)
Ủy viên Thư ký,
Phó Văn phòng
1983  Tham mưu VHPG khu vực Miền Bắc Nghệ An
25 ĐĐ. Thích Pháp Quang
(Nguyễn Văn Hóa)
UV. Thường trực,
Phó Văn phòng
1976  Tham mưu VHPG khu vực Miền Trung TT. Huế
26 ĐĐ. Thích Tịnh Hạnh
(Nguyễn Trung Âu)
UV. Thường trực,
Phó Văn phòng
1986  Tham mưu VHPG Hệ phái Nam Tông Đồng Nai
27 TT. Thích Minh Liên
( Nguyễn Bình)
UV. Thường trực 1972 Tham mưu VHPG Hệ phái Khất sĩ Tp. HCM
28 CS. Thiên Đức
(Chu Thị Thành)
UV. Thường trực 1960 Phó Thường trực Trưởng Phân ban Bảo trợ phát triển Văn hoá Phật giáo Nghệ An
29 CS. Thiên Phúc
(Trần Thị Anh Đào)
UV. Thường trực 1960  Thủ Quỹ Nghệ An
30 Dương Quang Anh UV. Thường trực !965 Phó Trưởng Phân ban Di sản và Bảo trợ Tp. Hải Phòng
31 TT. Thích Quảng Tiếp
(Tăng Xuân Dẫn)
UV. Thường trực 1974 Phụ trách VHPG khu vực Tây Bắc bộ đối ngoại Hòa Bình
32 TT. Thích Vạn Trí
(Phan Vũ Nhẫn)
UV. Thường trực 1968  Phó trưởng Phân ban Sáng tác Văn học nghệ thuật và ngôn ngữ Phật giáo Lâm Đồng
33 CS. Đỗ Minh Đức UV. Thường trực 1983  Cố vấn Phân ban Hợp tác và Phát triển VHPGVN Hà Nội
34 TT. Thích Minh Chính
(Nguyễn Đính Tứ)
UV. Thường trực 1976  Phụ tá Văn phòng Thường trực (Chùa Yên Phú) Hà Nội
35 ĐĐ. Thích Trung Định
(Đỗ Đình Tuấn)
UV. Thường trực 1972  Cán bộ Văn phòng TT. Huế
36 CS. Nguyễn Đình Huy UV. Thường trực,
Phó Văn phòng
1988  Kế toán Hà Nội
37 TT. Thích Quảng Minh
(Phạm Văn Mai)
UV. Thường trực 1971  Phụ trách VHPG khu vực Đông Bắc bộ Tp. Hải Phòng
38 TT. Thích Tâm Trụ
(Hà Thôi)
UV. Thường trực 1973  Phụ trách VHPG khu vực Đông Nam bộ BR - VT
39 ĐĐ. Thích Minh Phúc
(Trần Văn Luyện)
UV. Thường trực 1980  Phụ trách VHPG khu vực Đồng bằng Bắc bộ Ninh Bình
40 TT. Thích Thanh Tri
(Ngô Đăng Tiến)
UV. Thường trực 1976  Thư ký VHPG khu vực Trung bộ Khánh Hòa
41 TT. Thích Giác Hiền
(Lữ Bình)
UV. Thường trực 1951  Phó phụ trách VHPG khu vực Tây nguyên Gia Lai
42 ĐĐ. Thích Hạnh Bích
(Ngô Văn Tùng)
UV. Thường trực 1981  Phó Phân ban Công nghệ, Thông tin VHPG Nam Định
43 ĐĐ. Thích Minh Thuận
(Trần Thái Hòa)
UV. Thường trực 1976  Phó Phân ban Công nghệ, Thông tin VHPG Tp. HCM
44 TT. Thích Chánh Thành
(Đậu Văn Lương)
UV. Thường trực 1959  Phó phụ trách VHPG khu vực Bắc Trung bộ Hà Tĩnh
45 ĐĐ. Thích Quảng Hoàng
(Nguyễn Quang Huy)
UV. Thưởng trực 1979  Cán bộ Văn phòng Lai Châu
46 TT. Thích Minh Tường
(Đỗ Văn Sắc)
UV. Thường trực 1976  Cán bộ Văn phòng Hà Nội
47 NS. Thích nữ Diệu Giác
(Lương Thị Xuân Hương)
UV. Thường trực 1970  Phó Phân ban Bảo trợ Cà Mau
48 SC. Thích nữ Liên Thảo
(Nguyễn Thị Hậu)
UV. Thường trực 1980  Cán bộ Văn phòng Long An
49 SC. Thích nữ Minh Từ
(Phan Thị Thoa)
UV. Thường trực 1973  Phụ tá Văn phòng Thường trực (Chùa Pháp Hoa) Tp. HCM


C. ỦY VIÊN BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG: 51 vị
50 TT. Thích Nhuận Thông
(Nguyễn Thanh Hiếu)
Uỷ viên 1981   Bình Thuận
51 TT. Thích Viên Chơn
(Lê Hữu Thành)
Ủy viên 1976   Bình Định
52 TT. Thích Thanh Hùng
(Trần Văn Hùng)
Ủy viên 1973   Nam Định
53 TT. Thích Minh Hạnh
(Đỗ Trọng Bảo)
Ủy viên 1981   Hà Nam
54 TT. Thích Hạnh Nhân
(Trương Công Tâm)
Ủy viên 1977   Quảng Ngãi
55 TT. Thích Minh Nhơn
(Võ Đình Dũng)
Ủy viên 1969   Quảng Trị
56 TT. Thích Đạt Ma Đức Long
(Võ Văn Ngọc Luận)
Ủy viên 1973   Đồng Nai
57 TT. Thích Thiện Nguyện
(Đào Quang Toại)
Ủy viên 1975   Tiền Giang
58 TT. Thích Thanh Tuấn
(Phan Công Tuấn)
Ủy viên 1972   Hải Dương
59 TT. Thích Tánh Thuần
(Nguyễn Văn Vân)
Ủy viên 1964   Vĩnh Phúc
60 TT. Thích Thanh Sơn
(Mai Quế Lộ)
Ủy viên 1970   Hưng Yên
61 TT. Thích Thanh Bảo
(Nguyễn Ngọc Anh Tuấn)
Ủy viên 1972   Tp. Đà Nẵng
62 TT. Thích Hạnh Tú
(Châu Ngọc Thạnh)
Ủy viên 1967   Ninh Thuận
63 TT. Thích Trí Sử
(Đào Văn Sử)
Ủy viên 1972   Thái Bình
64 ĐĐ. Thích Minh Giáo
(Hoàng Văn Thi)
Ủy viên 1980  

 File đính kèm

VĂN BẢN GIÁO HỘI

● Đơn vị: Cổng thông tin văn phòng T.Ư Giáo hội
● Tổng biên tập: TT.TS Thích Minh Nhẫn
● Trụ sở: Văn phòng 2 T.Ư – GHPGVN – số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

● Chùa Minh Đạo: 12/3 BIS Kỳ Đồng, P9, Q.3, Tp.HCM
● Chùa Phật Quang: 83 Quang Trung, P.Vĩnh Quang, RG, KG

TRANG TIN ĐIỆN TỬ PHẬT SỰ ONLINE

● Chịu trách nhiệm nội dung: TT.TS.Thích Minh Nhẫn
● Địa chỉ: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
● Điện thoại: 0982760624
● Email: thichminhnhankg@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây