QUYẾT ĐỊNH v/V Chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 025/QĐ - HĐTS
Ngày ban hành 17/01/2023
Thể loại Nhân sự các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số : 025 /QĐ-HĐTS                                                                                Hà Nội, ngày 03 tháng  01 năm 2023

 
QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) 

  CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
       Căn cứ điều 29 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII);
       Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ.HĐTS ngày 27 tháng 12 năm 2022 Hội nghị lần thứ II khóa IX Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
       Căn cứ Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
       Xét tờ trình số 01/TTr-BTSTƯ ngày 26/12/2022 của Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. Chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm: 01 vị Cố vấn, 99 thành viên Ban Tăng sự Trung ương (45 vị Thường trực, 54 vị Ủy viên), do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).
       Điều 2. Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương và Pháp luật Nhà nước.
       Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
       Điều 4.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.   

 
Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban Tôn giáo chính phủ, Vụ Phật giáo;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
- Lưu VP1 - VP2.
                             TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                    CHỦ TỊCH

                 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2022 – 2027)
(Theo Quyết định số: 025 /QĐ.HĐTS ngày 03 tháng 01 năm 2023)

 
A. CỐ VẤN:                    Hòa thượng Thích Minh Thông
B. BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG: 99 thành viên
I. THƯỜNG TRỰC: 45 vị

 
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH Đơn Vị
 1.  
Trưởng ban HT. Thích Thiện Nhơn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó TB. Thường trực
(Phụ Trách Kiểm Tăng)
HT. Thích Thiện Pháp Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó TB. Thường trực
(Phụ Trách Kiểm Tăng)
HT. Thích Thanh Nhiễu Nghệ An, Lai Châu
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Bảo Nghiêm Hà Nội, Hà Tĩnh
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Thiện Tâm Nam Tông Kinh
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thạch Sok Xane Nam Tông Khmer
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Đào Như Nam Tông Khmer
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Quảng Xã Kon Tum
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Quảng Tùng Hải Phòng
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Quảng Hà Nam Định
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Thanh Quyết Hà Nam, Quảng Ninh,
Sơn La, Bắc Cạn
 1.  
Phó Trưởng ban
kiêm Chánh Thư ký
HT. Thích Thiện Thống An Giang
 1.  
Phó Trưởng ban (Phụ trách Tổ chức quy hoạch nhân sự) TT. Thích Đức Thiện Điện Biên, Bình Phước
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Gia Quang Cao Bằng,
Tuyên Quang
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Khế Chơn Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban (Phụ trách khen thưởng, chế tài) HT. Thích Huệ Thông Bình Dương
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Thanh Điện Lào Cai
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Huệ Trí Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thanh Phong Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Tánh Nhiếp Quảng Bình, Lào
 1.  
Phó Trưởng ban
(Phụ trách Tổ chức Giới đàn)
HT. Thích Lệ Trang Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Thư ký TT. Thích Thanh Tuấn Hà Nội
 1.  
Phó Thư ký TT. Thích Phước Nguyên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Thư ký,
Chánh Văn phòng
TT. Thích Thanh Huân Hà Nội
 1.  
Phó Thư ký, Chánh VP
(Phụ trách chuyển đổi số)
TT. Thích Minh Nhẫn Kiên Giang
 1.  
Phó Thư ký, Phó VP
(Phụ trách chuyển đổi số)
ĐĐ. Thích Minh Ân Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực
Phó phòng VTLT
TT. Thích Tâm Chơn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực
Phó phòng VTLT
ĐĐ. Thích Tâm Tiến Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thọ Lạc Nghệ An
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Danh Lung HP Nam tông Khmer
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Bửu Chánh HP Nam tông Kinh
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Danh Đổng Kiên Giang
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thiện Tấn Quảng Trị
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Minh Bửu Kiên Giang (Khất sĩ)
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Nhựt Tấn Bến Tre
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Nguyên Phước Bình Định
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Lý Đức Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Giác Liêm Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Truyền Cường Phật giáo Người Hoa
 1.  
Ủy viên Thường trực (Phụ trách Liên thông văn phòng Ban Giám luật HĐCM) TT. Thích Giác Dũng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Quang Ninh Bình
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thiện Quý Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Nguyên Thành Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Nguyên Chính Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực
Trưởng PB. Ni giới TƯ
NT. Thích nữ Nhật Khương Bình Phước
         
II. ỦY VIÊN: 54 vị
 1.  
Ủy viên HT. Chau Sơn Hy An Giang
 1.  
Ủy viên HT. Danh Thiệp An Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Nghi Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên TT. Tăng Sa Vong Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Văn Bắc Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Phụng Bắc Ninh
 1.  
Ủy viên HT. Thích Minh Nhật Bình Thuận
 1.  
Ủy viên HT. Thạch Hà Cà Mau
 1.  
Ủy viên HT. Thích Thiện Huệ Cần Thơ
 1.  
Ủy viên HT. Thích Thiện Toàn Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên HT. Thích Châu Quang Đắk Lắk
 1.  
Ủy viên TT. Thích Quảng Hiền Đắk Nông
 1.  
Ủy viên HT. Thích Chơn Minh Đồng Tháp
 1.  
Ủy viên TT. Thích Huệ Khai Đồng Nai
 1.  
Ủy viên HT. Thích Từ Vân Gia Lai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tâm Mãn Gia Lai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Chiếu Tuệ Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Vân Hải Dương
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Thành Hậu Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Danh Tuấn Hậu Giang
 1.  
Ủy viên HT. Thích Thanh Hiện Hưng Yên
 1.  
Ủy viên TT. Thích Đức Nguyên Hòa Bình
 1.  
Ủy viên HT. Thích Trừng Thi Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên HT. Thích Thanh Tân Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên HT. Thích Minh Thiện Long An
 1.  
Ủy viên TT. Thích Nguyên Toàn Hà Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Quảng Truyền Lạng Sơn
 1.  
Ủy viên HT. Thích Hạnh Thể Ninh Thuận
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Nghiêm Phú Thọ
 1.  
Ủy viên HT. Thích Đồng Tiến Phú Yên
 1.  
Ủy viên HT. Thích Thiện Thạnh Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên HT. Thích Phước Minh Quảng Nam
 1.  
Ủy viên HT. Thích Thông Hội Quảng Ngãi
 1.  
Ủy viên TT. Thích Quang Thạnh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên HT. Thích Huệ Công Phật giáo Người Hoa
 1.  
Ủy viên HT. Thích Minh Thành Hệ phái Khất sĩ
 1.  
Ủy viên HT. Thích  Niệm Thới Tây Ninh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Quảng Lộc Tiền Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Nguyên Thành

 File đính kèm

VĂN BẢN GIÁO HỘI

● Đơn vị: Cổng thông tin văn phòng T.Ư Giáo hội
● Tổng biên tập: TT.TS Thích Minh Nhẫn
● Trụ sở: Văn phòng 2 T.Ư – GHPGVN – số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

● Chùa Minh Đạo: 12/3 BIS Kỳ Đồng, P9, Q.3, Tp.HCM
● Chùa Phật Quang: 83 Quang Trung, P.Vĩnh Quang, RG, KG

TRANG TIN ĐIỆN TỬ PHẬT SỰ ONLINE

● Chịu trách nhiệm nội dung: TT.TS.Thích Minh Nhẫn
● Địa chỉ: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
● Điện thoại: 0982760624
● Email: thichminhnhankg@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây