QUYẾT ĐỊNH v/V Chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 025/QĐ - HĐTS
Ngày ban hành 17/01/2023
Thể loại Nhân sự các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số : 025 /QĐ-HĐTS                                                                                Hà Nội, ngày 03 tháng  01 năm 2023
 
QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) 

  CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII);
Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ.HĐTS ngày 27 tháng 12 năm 2022 Hội nghị lần thứ II khóa IX Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Căn cứ Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
Xét tờ trình số 01/TTr-BTSTƯ ngày 26/12/2022 của Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm: 01 vị Cố vấn, 97 thành viên Ban Tăng sự Trung ương (43 vị Thường trực, 54 vị Ủy viên), do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).
Điều 2. Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương và Pháp luật Nhà nước.
Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 4.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.   
 
Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban Tôn giáo chính phủ, Vụ Phật giáo;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
- Lưu VP1 - VP2.
                             TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                    CHỦ TỊCH

                 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2022 – 2027)
(Theo Quyết định số: 025 /QĐ.HĐTS ngày 03 tháng 01 năm 2023)
 
A. CỐ VẤN:                        Hòa thượng Thích Minh Thông
B. BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG: 97 thành viên
I. THƯỜNG TRỰC: 43 vị

STT    CHỨC VỤ    PHÁP DANH    Đơn Vị
1.        Trưởng ban    HT. Thích Thiện Nhơn    Tp. Hồ Chí Minh
2.        Phó TB. Thường trực 
(Phụ Trách Kiểm Tăng)    HT. Thích Thiện Pháp    Tp. Hồ Chí Minh
3.        Phó TB. Thường trực 
(Phụ Trách Kiểm Tăng)    HT. Thích Thanh Nhiễu    Nghệ An, Lai Châu
4.        Phó Trưởng ban    HT. Thích Bảo Nghiêm    Hà Nội, Hà Tĩnh
5.        Phó Trưởng ban    HT. Thích Thiện Tâm    Nam Tông Kinh
6.        Phó Trưởng ban    HT. Thạch Sok Xane    Nam Tông Khmer
7.        Phó Trưởng ban    HT. Đào Như    Nam Tông Khmer
8.        Phó Trưởng ban    HT. Thích Quảng Xã    Kon Tum
9.        Phó Trưởng ban    HT. Thích Quảng Tùng    Hải Phòng
10.        Phó Trưởng ban    HT. Thích Quảng Hà    Nam Định
11.        Phó Trưởng ban     HT. Thích Thanh Quyết    Hà Nam, Quảng Ninh, 
Sơn La, Bắc Cạn
12.        Phó Trưởng ban
kiêm Chánh Thư ký    HT. Thích Thiện Thống    An Giang
13.        Phó Trưởng ban (Phụ trách Tổ chức quy hoạch nhân sự)    TT. Thích Đức Thiện    Điện Biên, Bình Phước
14.        Phó Trưởng ban    HT. Thích Gia Quang    Cao Bằng, 
Tuyên Quang
15.        Phó Trưởng ban    HT. Thích Khế Chơn    Thừa Thiên Huế
16.        Phó Trưởng ban (Phụ trách khen thưởng, chế tài)    HT. Thích Huệ Thông    Bình Dương
17.        Phó Trưởng ban    HT. Thích Thanh Điện    Lào Cai
18.        Phó Trưởng ban    HT. Thích Huệ Trí    Bà Rịa - Vũng Tàu
19.        Phó Trưởng ban     TT. Thích Thanh Phong    Tp. Hồ Chí Minh
20.        Phó Trưởng ban    HT. Thích Tánh Nhiếp    Quảng Bình, Lào
21.        Phó Trưởng ban
(Phụ trách Tổ chức Giới đàn)    HT. Thích Lệ Trang    Tp. Hồ Chí Minh
22.        Phó Thư ký, 
Chánh Văn phòng    TT. Thích Thanh Huân    Hà Nội
23.        Phó Thư ký, Chánh VP
(Phụ trách chuyển đổi số)    TT. Thích Minh Nhẫn    Kiên Giang
24.        Phó Thư ký, Phó VP
(Phụ trách chuyển đổi số)    ĐĐ. Thích Minh Ân    Tp. Hồ Chí Minh
25.        Ủy viên Thường trực
Phó phòng VTLT    TT. Thích Tâm Chơn    Tp. Hồ Chí Minh
26.        Ủy viên Thường trực
Phó phòng VTLT    ĐĐ. Thích Tâm Tiến    Tp. Hồ Chí Minh
27.        Ủy viên Thường trực    HT. Thích Thọ Lạc    Nghệ An
28.        Ủy viên Thường trực    HT. Danh Lung    HP Nam tông Khmer
29.        Ủy viên Thường trực    HT. Thích Bửu Chánh    HP Nam tông Kinh
30.        Ủy viên Thường trực    HT. Danh Đổng    Kiên Giang
31.        Ủy viên Thường trực    HT. Thích Thiện Tấn    Quảng Trị
32.        Ủy viên Thường trực    HT. Thích Minh Bửu    Kiên Giang (Khất sĩ)
33.        Ủy viên Thường trực    HT. Thích Nhựt Tấn    Bến Tre
34.        Ủy viên Thường trực    HT. Thích Nguyên Phước    Bình Định
35.        Ủy viên Thường trực    TT. Lý Đức    Sóc Trăng
36.        Ủy viên Thường trực    HT. Thích Giác Liêm    Tp. Hồ Chí Minh
37.        Ủy viên Thường trực    TT. Thích Truyền Cường    Phật giáo Người Hoa
38.        Ủy viên Thường trực (Phụ trách Liên thông văn phòng Ban Giám luật HĐCM)    TT. Thích Giác Dũng    Tp. Hồ Chí Minh
39.        Ủy viên Thường trực    TT. Thích Minh Quang    Ninh Bình
40.        Ủy viên Thường trực    TT. Thích Thiện Quý    Tp. Hồ Chí Minh
41.        Ủy viên Thường trực    TT. Thích Nguyên Thành    Thừa Thiên Huế
42.        Ủy viên Thường trực    ĐĐ. Thích Nguyên Chính    Hà Nội
43.        Ủy viên Thường trực
Trưởng PB. Ni giới TƯ    NT. Thích nữ Nhật Khương    Bình Phước
II. ỦY VIÊN: 54 vị
44.        Ủy viên    HT. Chau Sơn Hy    An Giang
45.        Ủy viên    HT. Danh Thiệp    An Giang
46.        Ủy viên    TT. Thích Giác Nghi    Bạc Liêu
47.        Ủy viên    TT. Tăng Sa Vong    Bạc Liêu
48.        Ủy viên    TT. Thích Thiện Văn    Bắc Giang
49.        Ủy viên    TT. Thích Thanh Phụng    Bắc Ninh
50.        Ủy viên    HT. Thích Minh Nhật    Bình Thuận
51.        Ủy viên    HT. Thạch Hà    Cà Mau
52.        Ủy viên    HT. Thích Thiện Huệ    Cần Thơ
53.        Ủy viên    HT. Thích Thiện Toàn    Đà Nẵng
54.        Ủy viên    HT. Thích Châu Quang    Đắk Lắk
55.        Ủy viên    TT. Thích Quảng Hiền    Đắk Nông
56.        Ủy viên    HT. Thích Chơn Minh    Đồng Tháp
57.        Ủy viên    TT. Thích Huệ Khai    Đồng Nai
58.        Ủy viên    HT. Thích Từ Vân    Gia Lai
59.        Ủy viên    TT. Thích Tâm Mãn    Gia Lai
60.        Ủy viên    TT. Thích Chiếu Tuệ    Hà Tĩnh 
61.        Ủy viên    TT. Thích Thanh Vân    Hải Dương
62.        Ủy viên    TT. Thích Phước Thành    Hậu Giang
63.        Ủy viên    ĐĐ. Danh Tuấn    Hậu Giang
64.        Ủy viên    HT. Thích Thanh Hiện    Hưng Yên
65.        Ủy viên    TT. Thích Đức Nguyên    Hòa Bình
66.        Ủy viên    HT. Thích Trừng Thi    Khánh Hòa
67.        Ủy viên    HT. Thích Thanh Tân    Lâm Đồng
68.        Ủy viên    HT. Thích Minh Thiện    Long An
69.        Ủy viên    TT. Thích Nguyên Toàn    Hà Giang
70.        Ủy viên    TT. Thích Quảng Truyền    Lạng Sơn
71.        Ủy viên    HT. Thích Hạnh Thể    Ninh Thuận
72.        Ủy viên    TT. Thích Minh Nghiêm    Phú Thọ
73.        Ủy viên    HT. Thích Đồng Tiến    Phú Yên
74.        Ủy viên    HT. Thích Thiện Thạnh    Sóc Trăng
75.        Ủy viên    HT. Thích Phước Minh    Quảng Nam
76.        Ủy viên    HT. Thích Thông Hội    Quảng Ngãi
77.        Ủy viên    TT. Thích Quang Thạnh    Tp. Hồ Chí Minh
78.        Ủy viên    HT. Thích Huệ Công    Phật giáo Người Hoa
79.        Ủy viên    HT. Thích Minh Thành    Hệ phái Khất sĩ
80.        Ủy viên    HT. Thích  Niệm Thới    Tây Ninh
81.        Ủy viên    TT. Thích Quảng Lộc    Tiền Giang
82.        Ủy viên    TT. Thích Nguyên Thành    Thái Nguyên
83.        Ủy viên    TT. Thích Thanh Hòa    Thái Bình
84.        Ủy viên    TT. Thích Tâm Định    Thanh Hóa
85.        Ủy viên    HT. Thích Huệ Pháp    Trà Vinh
86.        Ủy viên    TT. Thích Thanh Đường    Cao Bằng
87.        Ủy viên    HT. Thích Thanh Duệ    Vĩnh Phúc
88.        Ủy viên    TT. Thích Lệ Lạc    Vĩnh Long
89.        Ủy viên    TT. Thích Minh Huy    Yên Bái
90.        Ủy viên    TT. Thích Minh Quang    Lào
91.        Ủy viên    TT. Thích Tắc Bạch    Thiên Thai Giáo Quán
92.        Ủy viên    TT. Thích Nguyên Chiếu    Tp. Hồ Chí Minh
93.        Ủy viên    TT. Thích Phước Nghĩa    Tp. Hồ Chí Minh
94.        Ủy viên    ĐĐ. Thích An Nguyện    Thiên Thai Giáo Quán
95.        Ủy viên    HT. Thích Giác Pháp    Hệ phái Khất sĩ
96.        Ủy viên    NS. Thích Diệu Luyến    Hà Nội
97.        Ủy viên     NS. Thích nữ Hòa Liên    Tp. Hồ Chí Minh
 
    TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây