QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 033/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 17/01/2023
Thể loại Nhân sự các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 Số :  033 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 03 tháng  01 năm 2023
 
  QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN

Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) 

 
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
     Căn cứ điều 29  chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII);
     Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ.HĐTS ngày 27 tháng 12 năm 2022 Hội nghị lần thứ II khóa IX Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
     Căn cứ Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
     Xét tờ trình số 33/TTr-BPGQTTW ngày 28/12/2022 của Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1. Chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm: 04 vị Ban Chứng minh và Cố vấn, 106 thành viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương (48 vị Thường trực, 58 vị Ủy viên), do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).
     Điều 2. Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và Pháp luật Nhà nước.
     Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
     Điều 4.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.   
 
Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban Tôn giáo chính phủ, Vụ Phật giáo;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2022 – 2027)
(Theo Quyết định số: 033 /QĐ.HĐTS ngày 03 tháng 01 năm 2023)

I. BAN CHỨNG MINH và CỐ VẤN:              
           
1. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
            2. Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN
            3. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN
          
  4. Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

I. THƯỜNG TRỰC BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG: 48 vị
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH Đơn Vị
 1.  
Trưởng ban TT. Thích Đức Thiện Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực HT. Thích Thiện Tâm Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực TT. Thích Nhật Từ Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Đào Như Tp. Cần Thơ
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Danh Lung Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thanh Huân Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Giác Dũng Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Quang Thạnh Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Giác Hiệp Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Minh Thành Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Minh Trí Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Đồng Ngộ Bình Định
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Nguyên Thành HVPG Huế
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Đức Tuấn Hoa Kỳ
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thanh Anh Bắc Ninh
 1.  
Phó Trưởng ban ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh Quảng Bình
 1.  
Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký ĐĐ. Thích Nguyên Chính Hà Nội
 1.  
Phó Thư ký, Thủ quỹ Tp. HCM NT. Thích nữ Huệ Liên Tp. HCM
 1.  
Phó Thư ký, Chánh VP Hà Nội NS. Thích Diệu Luyến Hà Nội
 1.  
Phó Thư ký, Trợ lý Trưởng ban ĐĐ. Thích Giác Đạt Bắc Ninh
 1.  
Phó VP kiêm Thủ quỹ Hà Nội NS. Thích Diệu Bản Hà Nội
 1.  
Chánh VP Tp. HCM ĐĐ. Thích Giác Thọ Tp. HCM
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Tâm Đức Tp. HCM
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Quang Ninh Bình
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Nghiêm Phú Thọ
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Vân Hải Dương
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Quang Lào
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Nguyên Đạt Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Hạnh BR - VT
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Trí Chơn Tp. HCM
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Giác Hoàng Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Đồng Thành Bình Định
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Chúc Tín Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Giải Hiền Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích An Đạt Đắk Nông
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Quảng Lâm Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Minh Phú Tp. HCM
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Tường Điện Biên
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Minh Tồn Thái Nguyên
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Như Nguyệt Tp. HCM
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Tín Liên Tp. HCM
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Hương Nhũ Bình Dương
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Như Nguyệt Tp. HCM
 1.  
Ủy viên Thường trực Tu nữ Liễu Pháp BR - VT
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Hằng Liên Đồng Nai
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Diệu Hiếu Tp. HCM
 1.  
Ủy viên Thường trực Cư sĩ Nguyễn Văn Trường Ninh Bình
 1.  
Ủy viên Thường trực Cư sĩ Lê Thị Giàu Tp. HCM
II. ỦY VIÊN: 58 vị
 1.  
Ủy viên HT. Thích Tịnh Quang CH Pháp
 1.  
Ủy viên HT. Thích Viên Như Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên HT. Thích Tâm Vượng Nam Định
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tuệ Quyền Đồng Nai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Bửu Hiền Tiền Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Quảng Truyền Lạng Sơn
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Nghi Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên TT. Thích Nguyên Mãn Quảng Trị
 1.  
Ủy viên TT. Thích Pháp Ấn Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên TT. Dhamma Palo - Trần Văn Tha Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Lực Bình Dương
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tâm Ngọc Ninh Thuận
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Nhẫn Quảng Nam
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Bản Thái Bình
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tâm Thuần Lào Cai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Trí Tây Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Thanh Bình Phước
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Duyên Bình Thuận
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Lệ Sáng Gia Lai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Thành Nghệ An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Đông Ninh Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Quang Hà Nam
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Phú Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Bảo Đức Hà Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trí Thịnh Hòa Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Tâm Kon Tum
 1.  
Ủy viên - Phó VP TT. Thích Thiện Quang Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tuệ Định Kiên Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Bảo Thái Nguyên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Khải Định Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Tâm Tp. HCM
 1.  
Uỷ viên ĐĐ. Thích Chí Giác Thông Tp. HCM
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Lý Hà Nội
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Lệ Duyên Long An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Tiến Lai Châu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Thứ Phú Yên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Cao Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Trọng Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Pháp Hạnh Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Pháp Hiếu Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Giáo Điện Biên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Xuân Bình Phước
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Vạn Phúc Bình Định
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Các Tp. HCM
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Chiếu Trà Vinh
 1.  
Ủy viên TT. Panna Muni - Trần Sone Tp. Cần Thơ

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây