QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 029/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 17/01/2023
Thể loại Nhân sự các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

    Số :  029 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 03 tháng  01 năm 2023
 QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

Khóa IX, Nhiệm kỳ (2022 - 2027) 

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
       Căn cứ điều 29  chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII);
       Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ.HĐTS ngày 27 tháng 12 năm 2022 Hội nghị lần thứ II khóa IX Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
       Căn cứ Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
    Xét tờ trình số 01/TTr-BNLTƯ ngày 28/12/2022 của Trưởng ban Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. Chuẩn y nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm: 03 vị Ban Chứng minh, 03 vị Ban Cố vấn, 100 thành viên Ban Nghi lễ Trung ương (38 vị Thường trực, 62 vị Ủy viên), do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).
       Điều 2. Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Nghi lễ Trung ương và pháp luật Nhà nước.
       Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
       Điều 4.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.   
 
Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban Tôn giáo chính phủ, Vụ Phật giáo;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2022 – 2027)
(Theo Quyết định số: 029 /QĐ.HĐTS ngày 03 tháng 01 năm 2023)

I. BAN CHỨNG MINH: 03 vị
        1. Hòa thượng Thích Huệ Minh
        2. Hòa thượng Thích Thanh Nhã
        3. Hòa thượng Thích Trí Giác.
II. BAN CỐ VẤN:
     
           
1. Hòa thượng Thích Giác Liêm
                
2. Hòa thượng Thích Thanh Giác
                
3. Hòa thượng Thích Thanh Tùng.
III. BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG: 100 thành viên
 
A. THƯỜNG TRỰC: 38 vị

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

 1.  

Trưởng ban

HT. Thích Lệ Trang
(Lê Văn Giỏi)

1958

Tp. HCM

 1.  

Phó Trưởng ban Thường trực
(phụ trách phía Bắc)

TT. Thích Minh Quang
(Nguyễn Văn Chiên)

1971

Ninh Bình

 1.  

Phó Trưởng ban Thường trực
(phụ trách phía Nam)

TT. Thích Quảng Chơn
(Trần Kim Tuấn)

1967

Tp. HCM

 1.  

Phó Trưởng ban Thường trực
(phụ trách miền Trung)

HT. Thích Giác Đạo
(Lê Thắng)

1957

TT. Huế

 1.  

Phó Trưởng ban

TT. Thích Minh Tuấn
(Phan Văn Tuấn)

1965

Hà Nội

 1.  

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Tài chánh (đặc trách Phật giáo người Hoa)

TT. Thích Truyền Cường
(Trần Đức Cường)

1968

Tp. HCM

 1.  

Phó Trưởng ban (đặc trách Hệ phái Khất sĩ)

HT. Thích Giác Pháp
(Lê Lài)

1954

Tp. HCM

 1.  

Phó Trưởng ban (đặc trách Hệ phái Nam tông Khmer)

HT. Chau Sơn Hy
 

1962

An Giang

 1.  

Phó Trưởng ban

TT. Thích Thanh Đường
(Mai Văn Đường)

1972

Cao Bằng

 1.  

Phó Trưởng ban

TT. Thích Hạnh Trí
(Võ Thuyền)

1956

Tp. HCM

 1.  

Phó Trưởng ban

TT. Thích Thanh Vân
(Vương Văn Thử)

1968

Hải Dương

 1.  

Phó Trưởng ban (đặc trách khu vực Tây nguyên)

TT. Thích Tâm Mãn
(Trần Phúc Tri)

1970

Gia Lai

 1.  

Phó Trưởng ban

HT. Thích Đồng Quả
(Trương Văn Thanh)

1952

Bình Định

 1.  

Phó Trưởng ban (đặc trách Hệ phái Nam tông Kinh)

TT. Thích Thiện Hạnh
(Lý Văn Tỵ)

1969

Tp. HCM

 1.  

Phó Trưởng ban

TT. Thích Đức Lợi
(Nguyễn Thanh Hải)

1972

Ninh Bình

 1.  

Phó Trưởng ban

TT. Thích Đức Nguyên
(Phạm Minh Cường)

1973

Hòa Bình

 1.  

Phó Trưởng ban

TT. Thích Phước Triều
(Nguyễn Văn Hải)

1965

Tp. HCM

 1.  

Phó Trưởng ban
kiêm Chánh Thư ký

TT. Thích Thanh Lợi
(Phạm Hồng Sơn)

1972

Tp. HCM

 1.  

Phó Thư ký (phụ trách các tỉnh miền Trung)

TT. Thích Lương Nguyên
(Trương Xuân Nam)

1972

TT. Huế

 1.  

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (phía Bắc)

ĐĐ. Thích Thanh Cương
(Hà Văn Hoàn)

1980

Ninh Bình

 1.  

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (phía Nam)

ĐĐ. Thích Hạnh Văn
(Bùi Viết Cửu)

1978

Tp. HCM

 1.  

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thanh Phúc
(Đào Văn Tuệ)

1978

Tuyên Quang,
Hà Giang

 1.  

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Thiện Châu
(Huỳnh Văn Hải)

1981

Tp. HCM

 1.  

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Thiện Thông
(Huỳnh Văn Lẽ)

1956

Tp. Cần Thơ

 1.  

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Minh Chí
(Lê Thành Sơn)

1975

Bình Dương

 1.  

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thiện Chí
(Phạm Tấn Sĩ)

1970

Đồng Tháp

 1.  

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Giác Trí
(Vũ Trí Đức Tú)

1975

Điện Biên

 1.  

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thiện Hưởng
(Mai Văn Hưởng)

1966

Hà Nam

 1.  

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thanh Huỳnh
(Chu Hồng Quảng)

1964

Nam Định

 1.  

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thanh Nghĩa
(Nguyễn Đình Nghĩa)

1971

Thái Bình

 1.  

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thanh Mẫn
(Nguyễn Văn Hùng)

1972

Bến Tre

 1.  

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Tâm Hiền
(Đỗ Xuân Thành)

1974

Thanh Hóa

 1.  

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thông Đức
(Huỳnh Văn Dũng)

1962

Tp. HCM

 1.  

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Tục Nhân
(Nguyễn Mạnh Dũng)

1966

Tp. Hải Phòng

 1.  

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Vân Phong
(Nguyễn Danh Long)

1976

Bắc Kạn

 1.  

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Nhuận Trí
(Hà Thanh Tú)

1975

Bình Định

 1.  

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thiện Huệ
(Hoàng Ngọc Ẩn)

1970

Khánh Hòa

 1.  

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Thanh Trình
(Vũ Nghiêm Kình)

1978

Nam Định

B. ỦY VIÊN: 62 vị

 1.  

Ủy viên

HT. Thích Đức Thành
(Nguyễn Công Nhẫn)

1959

Khánh Hòa

 1.  

Ủy viên

HT. Thích Bửu Hòa
(Lê Văn Sáng)

1960

Tiền Giang

 1.  

Ủy viên

HT. Thích Thiện Niệm
(Võ Văn Dọng)

1961

Ninh Thuận

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Huệ Đăng
(Lê Khương)

1953

Lâm Đồng

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Thiện Viên
(Trần Văn Bé Chín)

1969

An Giang

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Nhuận Phước
(Tô Văn Ân)

1968

BR-VT

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Linh Viên
(Cao Văn Miên)

1968

Bình Phước

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Nguyên Chơn
(Dương Văn Thừa)

1966

Bình Thuận

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Phước Minh
(Phạm Minh Cầm)

1965

Cà Mau

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Quảng Trí
(Lê Văn Thiện)

1970

Đồng Nai

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Tịnh Châu
(Phạm Văn Cẩm)

1976

Quảng Nam

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Nguyên Bình
(Phan Văn Út)

1977

Quảng Ngãi

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Nghiêm Thiện
(Trầm Viên Mãn)

1974

Tp. Đà Nẵng

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Minh Nhựt
(Nguyễn Văn Bảnh)

1967

Trà Vinh

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Phước Dưỡng
(Lê Thành Tiến)

1974

Vĩnh Long

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Hải Thông
(Hoàng Văn Trí)

1961

Đắk Lắk

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Tâm Thuần
(Lại Văn Kim)

1970

Nam Định

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Thanh Ánh
(Nguyễn Văn Nam)

1975

Bắc Giang

 1.  

Ủy viên

TT. Thích Phước Cường
(Lê Thanh Hùng)

1977

&

 File đính kèm

VĂN BẢN GIÁO HỘI

● Đơn vị: Cổng thông tin văn phòng T.Ư Giáo hội
● Tổng biên tập: TT.TS Thích Minh Nhẫn
● Trụ sở: Văn phòng 2 T.Ư – GHPGVN – số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

● Chùa Minh Đạo: 12/3 BIS Kỳ Đồng, P9, Q.3, Tp.HCM
● Chùa Phật Quang: 83 Quang Trung, P.Vĩnh Quang, RG, KG

TRANG TIN ĐIỆN TỬ PHẬT SỰ ONLINE

● Chịu trách nhiệm nội dung: TT.TS.Thích Minh Nhẫn
● Địa chỉ: 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
● Điện thoại: 0982760624
● Email: thichminhnhankg@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây