QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 029/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 17/01/2023
Thể loại Nhân sự các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

    Số :  029 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 03 tháng  01 năm 2023
 QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

Khóa IX, Nhiệm kỳ (2022 - 2027) 

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29  chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII);
Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ.HĐTS ngày 27 tháng 12 năm 2022 Hội nghị lần thứ II khóa IX Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Căn cứ Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
Xét tờ trình số 01/TTr-BNLTƯ ngày 28/12/2022 của Trưởng ban Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuẩn y nhân sự Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm: 03 vị Ban Chứng minh, 03 vị Ban Cố vấn, 100 thành viên Ban Nghi lễ Trung ương (39 vị Thường trực, 61 vị Ủy viên), do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).
Điều 2. Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Nghi lễ Trung ương và pháp luật Nhà nước.
Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 4.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.   
 
Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban Tôn giáo chính phủ, Vụ Phật giáo;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2022 – 2027)
(Theo Quyết định số: 029 /QĐ.HĐTS ngày 03 tháng 01 năm 2023)

I. BAN CHỨNG MINH: 03 vị
 1. Hòa thượng Thích Huệ Minh
 2. Hòa thượng Thích Thanh Nhã
 3. Hòa thượng Thích Trí Giác.
II. BAN CỐ VẤN:
 1. Hòa thượng Thích Giác Liêm
 2. Hòa thượng Thích Thanh Giác
 3. Hòa thượng Thích Thanh Tùng.
III. BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG: 100 thành viên
A. THƯỜNG TRỰC: 39 vị
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH NĂM SINH ĐƠN VỊ
 1.  
Trưởng ban HT. Thích Lệ Trang
(Lê Văn Giỏi)
1958 Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực (phụ trách phía Bắc) TT. Thích Minh Quang
(Nguyễn Văn Chiên)
1971 Ninh Bình
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực (phụ trách phía Nam) TT. Thích Quảng Chơn
(Trần Kim Tuấn)
1967 Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực (phụ trách miền Trung) HT. Thích Giác Đạo
(Lê Thắng)
1957 TT. Huế
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Minh Tuấn
(Phan Văn Tuấn)
1965 Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Tài chánh (đặc trách Phật giáo người Hoa) TT. Thích Truyền Cường
(Trần Đức Cường)
1968 Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban (đặc trách Hệ phái Khất sĩ) HT. Thích Giác Pháp
(Lê Lài)
1954 Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban (đặc trách Hệ phái Nam tông Khmer) HT. Chau Sơn Hy
 
1962 An Giang
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thanh Đường
(Mai Văn Đường)
1972 Cao Bằng
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Hạnh Trí
(Võ Thuyền)
1956 Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thanh Vân
(Vương Văn Thử)
1968 Hải Dương
 1.  
Phó Trưởng ban (đặc trách khu vực Tây nguyên) TT. Thích Tâm Mãn
(Trần Phúc Tri)
1970 Gia Lai
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Đồng Quả
(Trương Văn Thanh)
1952 Bình Định
 1.  
Phó Trưởng ban (đặc trách Hệ phái Nam tông Kinh) TT. Thích Thiện Hạnh
(Lý Văn Tỵ)
1969 Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Đức Lợi
(Nguyễn Thanh Hải)
1972 Ninh Bình
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Đức Nguyên
(Phạm Minh Cường)
1973 Hòa Bình
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Phước Triều
(Nguyễn Văn Hải)
1965 Tp. HCM
 1.  
Phó Trưởng ban
kiêm Chánh Thư ký
TT. Thích Thanh Lợi
(Phạm Hồng Sơn)
1972 Tp. HCM
 1.  
Phó Thư ký (phụ trách các tỉnh miền Trung) TT. Thích Lương Nguyên
(Trương Xuân Nam)
1972 TT. Huế
 1.  
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (phía Bắc) ĐĐ. Thích Thanh Cương
(Hà Văn Hoàn)
1980 Ninh Bình
 1.  
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (phía Nam) ĐĐ. Thích Hạnh Văn
(Bùi Viết Cửu)
1978 Tp. HCM
 1.  
Phó Thư ký
kiêm Phó Văn phòng
ĐĐ. Thích Hạnh Đức
(Phan Đình Đức)
1981 Tp. HCM
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Phúc
(Đào Văn Tuệ)
1978 Tuyên Quang,
Hà Giang
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Thiện Châu
(Huỳnh Văn Hải)
1981 Tp. HCM
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thiện Thông
(Huỳnh Văn Lẽ)
1956 Tp. Cần Thơ
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Chí
(Lê Thành Sơn)
1975 Bình Dương
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thiện Chí
(Phạm Tấn Sĩ)
1970 Đồng Tháp
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Giác Trí
(Vũ Trí Đức Tú)
1975 Điện Biên
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thiện Hưởng
(Mai Văn Hưởng)
1966 Hà Nam
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Huỳnh
(Chu Hồng Quảng)
1964 Nam Định
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Nghĩa
(Nguyễn Đình Nghĩa)
1971 Thái Bình
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Mẫn
(Nguyễn Văn Hùng)
1972 Bến Tre
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Tâm Hiền
(Đỗ Xuân Thành)
1974 Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thông Đức
(Huỳnh Văn Dũng)
1962 Tp. HCM
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Tục Nhân
(Nguyễn Mạnh Dũng)
1966 Tp. Hải Phòng
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Vân Phong
(Nguyễn Danh Long)
1976 Bắc Kạn
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Nhuận Trí
(Hà Thanh Tú)
1975 Bình Định
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thiện Huệ
(Hoàng Ngọc Ẩn)
1970 Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Thanh Trình
(Vũ Nghiêm Kình)
1978 Nam Định
B. ỦY VIÊN: 61 vị
 1.  
Ủy viên HT. Thích Đức Thành
(Nguyễn Công Nhẫn)
1959 Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên HT. Thích Bửu Hòa
(Lê Văn Sáng)
1960 Tiền Giang
 1.  
Ủy viên HT. Thích Thiện Niệm
(Võ Văn Dọng)
1961 Ninh Thuận
 1.  
Ủy viên TT. Thích Huệ Đăng
(Lê Khương)
1953 Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Viên
(Trần Văn Bé Chín)
1969 An Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Nhuận Phước
(Tô Văn Ân)
1968 BR-VT
 1.  
Ủy viên TT. Thích Linh Viên
(Cao Văn Miên)
1968 Bình Phước
 1.  
Ủy viên TT. Thích Nguyên Chơn
(Dương Văn Thừa)
1966 Bình Thuận
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Minh
(Phạm Minh Cầm)
1965 Cà Mau
 1.  
Ủy viên TT. Thích Quảng Trí
(Lê Văn Thiện)
1970 Đồng Nai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tịnh Châu
(Phạm Văn Cẩm)
1976 Quảng Nam
 1.  
Ủy viên TT. Thích Nguyên Bình
(Phan Văn Út)
1977 Quảng Ngãi
 1.  
Ủy viên TT. Thích Nghiêm Thiện
(Trầm Viên Mãn)
1974 Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Nhựt
(Nguyễn Văn Bảnh)
1967 Trà Vinh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Dưỡng
(Lê Thành Tiến)
1974 Vĩnh Long
 1.  
Ủy viên TT. Thích Hải Thông
(Hoàng Văn Trí)
1961 Đắk Lắk
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tâm Thuần
(Lại Văn Kim)
1970 Nam Định
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Ánh
(Nguyễn Văn Nam)
1975 Bắc Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Cường
(Lê Thanh Hùng)
1977 Long An
 1.  
Ủy viên TT. Thích Trí Thông
(Đoàn Minh Phương)
1975 Tp. HCM
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Phước
(Trần Văn Hưởng)
1976 Đồng Tháp
 1.  
Ủy viên TT. Thích Đức Tiến
(Nguyễn Lê Dũng)
1973 Hà Nội
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tâm Phúc
(Nguyễn Thế Cử)
1971 Bắc Ninh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Đức Minh
(Nguyễn Như Khang)
1974 Tp. HCM
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Hạnh Bích
(Ngô Văn Tùng)
1981 Thái Nguyên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Thuận
(Nguyễn Văn Nơi)
1979 Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Lợi
(Hà Hữu Phước)
1982 Đắk Nông
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Lệ Cần
(Bùi Văn Nuôi)
1970 Gia Lai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Nhựt
(Phan Hạnh Phương)
1981 Hậu Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Tài
(Lê Tấn Khuê)
1989 Kiên Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Tú
(Nguyễn Thanh Tuấn)
1982 Kon Tum
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Phục
(Lê Trường Chinh)
1977 Phú Yên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Lương
(Lê Viết Sơn)
1976 Quảng Trị
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Quy
(Thích Minh Quy)
1981 Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nghiêm Lâm
(Đào Hữu Anh)
1970 Tây Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Dương
(Trần Văn Dương)
1986 Cao Bằng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Phương
(Hồ Văn Sức)
1978 Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Hòa
(Vương Văn Ngọc)
1980 Hải Dương
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trí Thiện
(Đoàn Văn Sơn)
1987 Hòa Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Tâm
(Đặng Đình Tâm)
1970 Hưng Yên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Thành
(Phạm Văn Thành)
1976 Lai Châu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Niệm
(Phạm Đình Nam)
1991 Lạng Sơn
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Chân Niệm
(Hoàng Văn Cầu)
1990 Lào Cai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiền Tuệ
(Nguyễn Thanh Tiến)
1983 Nghệ An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Trường
(Lã Pháp Lệnh)
1983 Phú Thọ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Phước
(Nguyễn Văn Đức)
1987 Quảng Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Hiển
(Vương Quốc Liệu)
1974 Quảng Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Nhiên
(Vũ Văn Kết)
1978 Thái Nguyên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Vĩnh Trường
(Nguyễn Phú Khiêm)
1970 Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Thông
(Lê Mạnh Trí)
1991 Yên Bái
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Hiếu
(Phạm Việt Bắc)
1978 Nam Định
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Tông
(Trần Xuân Phú)
1990 Ninh Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Dũng
(Nguyễn Hữu Nghĩa)
1979 Bình Định
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Bửu Đăng
(Nguyễn Văn Viễn)
1973 Tp. HCM
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Duyên
(Huỳnh Đại Phúc)
1979 Bình Thuận
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đồng Ngộ
(Phạm Văn Sáu)
1980 Tp. HCM
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Tắc Sen
(Lưu Thị Hoa)
1954 Tp. HCM
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ An Tiên
(Lê Thị Lan)
1973 Tp. HCM
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Diệu Nhân
(Nguyễn Thị Xuân Loan)
1961 Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Phúc Dũng
(Nguyễn Tất Kim Hùng)
1973 Hà Nội
 1.  
Ủy viên Phật tử Hoàng Trung Kiên 1985 Chùa Bái Đính
 
                                                 TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                         CHỦ TỊCH

                                            Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây