QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 031/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 17/01/2023
Thể loại Nhân sự các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

   Số: 031 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 03 tháng  01 năm 2023
 
 QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN

Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) 

 
 
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
       Căn cứ điều 29  chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII);
       Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ.HĐTS ngày 27 tháng 12 năm 2022 Hội nghị lần thứ II khóa IX Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
       Căn cứ Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
       Xét tờ trình số 01/TTr-BKTTCTW ngày 20/12/2022 của Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. Chuẩn y nhân sự Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm: 05 vị Ban Chứng minh, 08 vị Ban Cố vấn, 117 thành viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương (56 vị Thường trực, 61 vị Ủy viên), do Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).
       Điều 2. Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Kinh tế Tài chính Trung ương và Pháp luật Nhà nước.
       Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
       Điều 4.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.   
 
Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban Tôn giáo chính phủ, Vụ Phật giáo;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG GHPGVN
KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2022 – 2027)
(Theo Quyết định số: 031/QĐ-HĐTS ngày 03 tháng 01 năm 2023)

A. BAN CHỨNG MINH: 05 vị
 1. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
 2. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 3. Hòa thượng Thích Thiện Pháp
 4. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
 5. Hòa thượng Thích Giác Toàn.
B. BAN CỐ VẤN: 08 vị
 1. Hòa thượng Thích Quảng Hà
 2. Thượng tọa Thích Đức Thiện
 3. Thượng tọa Thích Đạo Phước
 4. Giáo sư – Viện sỹ Hoàng Quang Thuận
 5. Phật tử Đỗ Thị Minh Nguyện, pháp danh Phước Diệu Thiện
 6. Phật tử Nguyễn Hoàng Yến, pháp danh Nguyệt Đức
 7. Phật tử Nguyễn Văn Trường
 8. Phật tử Nguyễn Hồ Nam.
C. BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH TRUNG ƯƠNG: 117 vị
I. THƯỜNG TRỰC: 56 vị
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH ĐƠN VỊ
 1.  
Trưởng ban TT. Thích Thanh Phong Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực TT. Thích Nguyên Thành Thái Nguyên
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực TT. Thích Đồng Ngộ Bình Định
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực PT. Thân Văn Rớt Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực PT. Tạ Ngọc Túy
 PD: Phúc Tĩnh
Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực PT. Lê Hải Hưng
PD: Tâm Hưng
Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban PT. Lê Phước Vũ
PD: Tường Vân
Lâm Đồng
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Trung Sơn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Phước Triều Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Tắc Bạch Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thiện Thuận Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Minh Đức Phú Thọ
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Tuệ Hải Đồng Nai
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thông Đạo Tp. Đà Nẵng
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Tâm Hoan Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thanh Huy Nam Định
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thiện Thái Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Minh Đạo Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban ĐĐ. Thích Chơn Thọ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban ĐĐ. Thích Minh Phú Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban ĐĐ. Thích Quảng Dũng Bình Định
 1.  
Phó Trưởng ban NS. Thích nữ Huệ Tuyến Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban Vũ Hoài Bắc
PD: Minh Nhân
Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban PT. Lê Thị Giàu
PD: Vạn Phước
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban PT. Nguyễn Thị Mai Liên
PD: Phúc Nguyên
Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban PT. Phạm Anh Dũng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban PT. Nguyễn Cẩm Phương Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban PT. Bùi Thành Lâm Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban – Thủ quỹ NS. Thích nữ Hòa Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Chánh Thư ký ĐĐ. Thích Minh Thật Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Thư ký – Chánh VP1 PT. Nguyễn Hồng Trường
PD: Phúc Thọ
Hà Nội
 1.  
Phó Thư ký – Chánh VP2 ĐĐ. Thích Thiền Tâm Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Văn phòng ĐĐ. Thích Tâm Từ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Văn phòng ĐĐ. Thích Đồng Hòa CHLB Đức
 1.  
Phó Văn phòng PT. Nguyễn Duy Thái Dương
PD: Nguyên Nhật
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Văn phòng PT. Trần Huy Hiệu
PD: Minh Hiền
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Văn phòng PT. Huỳnh Hoài Đức
PD: Vạn Kiến
Bình Định
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Truyền Cường Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Hoằng Ninh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Giác Hiếu Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Uỷ viên Thường trực ĐĐ. Thích Minh Ngộ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Thiện Mỹ Đồng Nai
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Quảng Lâm Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Đồng Sỹ Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Thanh Huy Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Đạo Thịnh Lào Cai
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Huệ Đức Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực PT. Nguyễn Huy Quý
PD: Phúc Thành
Thái Nguyên
 1.  
Ủy viên Thường trực PT. Nguyễn Thị Thanh Hằng Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực PT. Đặng Thu Hà
PD: Ringzin Wangmo
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực PT. Đặng Thị Xuân Hồng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực PT. Nguyễn Thị Tâm Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực CS. Dương Anh Sơn Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên Thường trực CS. Phạm Văn Thăng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực PT. Đặng Công Nghị Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực PT. Tạ Văn Động
PD: Tâm Tịnh
Bà Rịa - Vũng Tàu

II. ỦY VIÊN: 61 vị
 1.  
Ủy viên HT. Thích Thông Hòa Phú Yên
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tục Bách Tp. Hải Phòng
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Thạch Bắc Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Tuân Lai Châu
 1.  
Ủy viên TT. Thích Quang Hạnh Kon Tum
 1.  
Ủy viên TT. Thích Quảng Châu Bình Định
 1.  
Ủy viên TT. Thích Bửu Khánh Bình Phước
 1.  
Ủy viên TT. Thích Nhuận Thành Long An
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Kim Hậu Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Như Tiến Quảng Ngãi
 1.  
Ủy viên TT. Thích Huệ Nghiêm Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên TT. Thích Huệ Phát Quảng Nam
 1.  
Ủy viên TT. Thích Từ Minh Bình Thuận
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Nghiêm Hưng Yên
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Nghiêm Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Nam Bắc Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Hậu Cao Bằng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Đạt Điện Biên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Viên Hà Nam
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Toàn Hà Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Quang Hà Nam
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Nguyên Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tuệ Hải Hòa Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Đại Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Bảo Nghệ An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Viên Phú Thọ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Hạnh Quảng Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Quyền Thái Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Thành Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trí Dũng Kiên Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Chúc Tấn Đắk Nông
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đạt Ma Đạt Tĩnh An Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Phước Trà Vinh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Nhàn Gia Lai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Viên Quang Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Vạn Giới Bình Định
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Hạnh Ý Bình Định
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Thận Hải Dương
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Quy Ninh Bình
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Phấn Liên Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Thành Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Huệ Năng Tiền Giang
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Liên Tuyền Ninh Thuận
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Chơn Tịnh Quảng Trị
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Chơn Như Tp. Cần Thơ
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Nguyệt Bến Tre
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Lan Đồng Tháp
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Diệu Trí Đồng Nai
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Từ Thảo Bình Dương
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Diệu Quang Cà Mau
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Minh Hiền Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Tánh Tri Yên Bái
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Nghiêm Thành Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Diệu Hải Tây Ninh
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Tịnh Minh Đắk Lắk
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Huệ Minh Vĩnh Long
 1.  
Ủy viên PT. Nguyễn Thị Thu Nga Bắc Kạn
 1.  
Ủy viên PT. Triệu Thị Thơm Lạng Sơn
 1.  
Ủy viên PT. Võ Thị Hới
PD: Quảng Phước
Quảng Bình
 1.  
Ủy viên PT. Nguyễn Thị Liên
PD: Diệu Kim
Tuyên Quang
 1.  
Ủy viên PT. Phan Hải Lý
PD: Diệu Minh
Tp. Hồ Chí Minh
 


18
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây