QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 26/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 17/01/2023
Thể loại Nhân sự các Ban, Viện Trung ương
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Số :  026 /QĐ-HĐTS
  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 03 tháng  01 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN

Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) 

 
 
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
         Căn cứ điều 29  chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII);
         Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ.HĐTS ngày 27 tháng 12 năm 2022 Hội nghị lần thứ II khóa IX Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
         Căn cứ Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
         Xét tờ trình số 05/TTr-BGDPGTW ngày 18/12/2022 của Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Chuẩn y nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm: 10 vị Ban Cố vấn, 97 thành viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương (40 vị Thường trực, 57 vị Ủy viên), do Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).
         Điều 2. Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương và Pháp luật Nhà nước.
         Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
         Điều 4.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.   
 
Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban Tôn giáo chính phủ, Vụ Phật giáo;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành.
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ


  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG GHPGVN
KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2022 – 2027)
(Theo Quyết định số: 026 /QĐ.HĐTS ngày 03 tháng 01 năm 2023)

A. CỐ VẤN:                       
 1. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 2. Hòa thượng Thích Thiện Pháp
 3. Hòa thượng Thích Từ Thông
 4. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
 5. Hòa thượng Thích Giác Toàn
 6. Hòa thượng Thích Đức Thanh
 7. Hòa thượng Thích Gia Quang
 8. Hòa thượng Thích Thiện Tâm
 9. Hòa thượng Đào Như
 10. Hòa thượng Thích Minh Thông.
B. ỦY VIÊN BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG: 97 thành viên
I. THƯỜNG TRỰC: 40 vị
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH Đơn Vị
       
 1.  
Trưởng ban HT. Thích Thanh Quyết Hà Nam
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực HT. Thích Thanh Đạt Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực TT. Thích Phước Đạt Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó TB. Thường trực kiêm Trưởng Phân ban PGNT Khmer HT. Danh Lung Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Hải Ấn Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Phước Tú Đồng Nai
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Thiện Đức Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Thanh tra HT. Thích Minh Thành Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Sau Đại học TT. Thích Giác Dũng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, kiêm Trưởng Phân ban Trung cấp Phật học TT. Thích Viên Trí Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Thanh tra TT. Thích Minh Hiền Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Phó Thư ký – Thanh Tra TT. Thích Nguyên Thành Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Phó Thư ký – Chánh Văn phòng TT. Thích Đạo Hiển Quảng Ninh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Đại học và Cao đẳng TT. Thích Nhật Từ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban đặc trách Phân ban Sơ cấp Phật học TT. Thích Nguyên Đạt Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Minh Tín Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Viên Thanh Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Minh Thông Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thiện Tấn Quảng Trị
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Đồng Văn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng TT. Thích Quang Thạnh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Chơn Phát Bình Dương
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Dũng Hải Dương
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Đường Cao Bằng
 1.  
Ủy viên Thường trực, Phó VP ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Đạo Quang Quảng Ninh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Trung San Bến Tre
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Viên Quang An Giang
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Chúc Tín Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Đồng Thành Bình Định
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Lệ Trí Long An
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Phước Toàn Đồng Nai
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. T Đạt Ma Quang Tuệ Đồng Nai
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Hương Yên Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Phương Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Diệu Bản Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Huyền Dung Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Huệ Thiện Kiên Giang
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích  Minh Thịnh Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực GS. Lương Gia Tĩnh Hà Nội
II. ỦY VIÊN: 57 vị
 1.  
Ủy viên HT. Thích Huệ Tâm Tây Ninh
 1.  
Ủy viên HT. Thích Trí Minh Trà Vinh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Trí Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Thuần Đồng Tháp
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Duyên Gia Lai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Chánh Huệ Quảng Nam
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thông Tánh Ninh Thuận
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Hạnh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Thắng Kiên Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thông Triêm Bình Thuận
 1.  
Ủy viên TT. Thích Bình Tâm Tp. Cần Thơ
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Chí Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Trung Bắc Ninh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Quảng Biên Nam Định
 1.  
Ủy viên TT. Thích Chiếu Hương Bắc Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Chiếu Tuệ Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Đạo Hà Nam
 1.  
Ủy viên TT. Thích Trí Như Ninh Bình
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tâm Minh Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên TT. Thích Long Vân Vĩnh Long
 1.  
Ủy viên TT. Thích Đồng Tấn Bình Phước
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Nhường Đắk Nông
 1.  
Ủy viên TT. Thích Chiếu Dụng Hậu Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Bửu Kon Tum
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phương Đạt Quảng Bình
 1.  
Ủy viên TT. Thạch Nê Bình Phước
 1.  
Ủy viên – Phó Văn phòng ĐĐ. Thích Đạo Mẫn Bắc Kạn
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Chính Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Vạn Năng Đắk Lắk
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Minh Phú Yên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Long Hà Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Nhật Lai Châu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Bản Huy Lạng Sơn
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Thịnh Lào Cai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Thành Thái Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Định Hưng Yên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Ngộ Phú Thọ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Huy Yên Bái
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Trí Nghệ An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Phát Tiền Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Hạnh Phước Quảng Ngãi
 1.  
Ủy viên TT. Thích Nhuận Nghĩa Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Điền Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Tiếp Hà Nội
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Đức Sơn La
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Lợi Cà Mau
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Đạt Điện Biên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Danh Hùng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Tạo Hòa Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Nguyện Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Viên Nhã Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Từ Minh Thái Nguyên
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Triệu Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Trung Tín Tp. Hồ Chí minh
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Tuệ Châu Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Liên Thảo Long An
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Lệ Châu Hậu Giang  
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây