DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. CẦN THƠ NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 165 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. CẦN THƠ
NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 165 /QĐ-HĐTS ngày 11/4/2022)

A. BAN CHỨNG MINH:
 1. Hòa thượng Thích Giác Nhường
 2. Hòa thượng Thích Thiện Tài
 3. Hòa thượng Thích Minh Lý
 4. Hòa thượng Thích Giác Hoa.
B. BAN TRỊ SỰ:
I. BAN THƯỜNG TRỰC:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. LADDHAPANNO
(Đào Như)
1955 Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Bình Tâm
(Nguyễn Thanh Phong)
1964 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
HT. Thích Thiện Huệ
(Trần Văn Sáu)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. PAJJOTO
(Mai Xe)
1960 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Thiện Thông
(Huỳnh Văn Lẽ)
1956 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
HT. Thích Minh Thành
(Võ Thanh Tâm)
1963 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Hoàng Kim
(Lý Hùng)
1967 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Minh Thông
(Nguyễn Quốc Việt)
1964 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
TT. Thích Minh Phú
(Nguyễn Văn Quí)
1973 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
NS. Thích nữ Như Hương
(Trương Thị Út)
1961 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NS. Thích nữ Chơn Như
(Lê Thị Cẩm Hoa)
1962 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hữu
(Phan Viên Lộc)
1981 Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hậu
(Lý Si Riêng)
1992 Phó Thư ký – Chánh Văn phòng,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
SC. Thích nữ Tài Liên
(Đường Thị Mỹ)
1969 Phó Thư ký – Phó Văn phòng
 1.  
TT. Thích Chiếu Nhơn
(Phạm Văn Lợi)
1971 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
Cư sĩ Đinh Công Quân 1990 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 
 1.  
NS. Thích nữ Lan Liên
(Lữ Thị Mỹ Lan)
1964 Ủy viên Thủ quỹ
 1.  
TT. KONTADHAMO
(Dương An)
1965 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tâm
(Trần Trung Tính)
1964 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hiếu
(Trần Văn Tiềm Hiểu)
1976 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Hiếu Liên
(Trang Bảo Ngọc)
1974 Ủy viên Thường trực

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. PANNAMUNI
(Trần Sone)
1965 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tánh Linh
(Nguyễn Ngọc Hà)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Cầu
(Trương Thanh Dũng)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Nghĩa
(Trần Ngọc Thạnh)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Phước
(Trần Văn Hùng)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Thuận
(Nguyễn Kết Đoàn)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Tịnh
(Đoàn Khiển Em)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tịnh
(Võ Hoàng Nhân)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Nhãn
(Phạm Thanh Sơn)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Minh
(La Thành Hảo)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Thạc
(Trần Minh Trí)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Thông
(Trương Viên Thành)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Giới
(Nguyễn Văn Vinh)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Trí
(Nguyễn Minh Trí)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạt Ma Hải Huyền
(Hồ Chí Hiếu)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. PANNAVIMALO
(Thạch Dũng Lâm)
1987 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Huệ Liên
(Nguyễn Kim Chẩn)
1955 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Như Tâm
(Lê Diệu Tâm)
1957 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Hải
(Nguyễn Thị Thu Hương)
1962 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Phượng
(Đỗ Thị Tuyết Hằng)
1962 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Hiền
(Nguyễn Thị Kim Chi)
1966 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Từ Tâm
(Đặng Thị Kim Hải)
1957 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Minh
(Phan Thị So)
1980 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Minh Ngọc
(Nguyễn Thị Ngà)
1985 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Chúc Thu
(Lê Thị Nhẫn)
1978 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Ngọc Đức
(Bùi Thị Thùy Trâm)
1993 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nghiêm Thật
(Bùi Thị Mộng Hằng)
1980 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nhựt Hạnh
(Dương Thị Tiếm)
1981 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tâm Như
(Nguyễn Kim Loan)
1978 Ủy viên
 1.  
Đạo hữu Bành Sơ Lến 1961 Ủy viên
 
III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT:
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nhật
(Huỳnh Khánh Nhựt)
1993 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Dụng
(Nguyễn Đức Trọng)
1999 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Trung
(Trần Văn Út Em)
1986 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Hạnh
(Nguyễn Văn Út Tuấn)
1993 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Phước Đăng
(Dương Kim Phượng)
1979 Ủy viên Dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :             /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Cần Thơ
Nhiệm kỳ X (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 93/BTG-NV1 ngày 25/3/2022 của Ban Tôn giáo Tp. Cần Thơ;
Căn cứ tờ trình số 40/TTr-BTS ngày 28/3/2022 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ nhiệm kỳ X (2022 – 2027), gồm 04 thành viên Ban Chứng minh; 56 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 30 vị, Ủy viên Dự khuyết: 05 vị), do Hòa thượng Laddhapanno (Đào Như) làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tp. Cần Thơ“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 165 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ sung nhân sự Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Cần Thơ
Nhiệm kỳ X (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ tờ trình số 76/TTr-BTS ngày 27/5/2022 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, V/v giới thiệu bổ sung nhân sự tham gia Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chấp thuận bổ sung Thượng tọa PANNAMUNI, thế danh Trần Sone, sinh năm 1965. Hiện là Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ nhiệm kỳ X (2022 – 2027), đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ.
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ và Thượng tọa Trần Sone chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tp. Cần Thơ“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây