DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH VĨNH LONG NHIỆM KỲ VIII (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 067 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH VĨNH LONG
NHIỆM KỲ VIII (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số:  067 /QĐ-HĐTS ngày 05/3/2022)

A. BAN CHỨNG MINH: 06 Vị
 1. Hòa thượng Thích Giác Giới
 2. Hòa thượng Thích Như Tước
 3. Hòa thượng Thích Phước Tú
 4. Hòa thượng Thích Giác Ánh
 5. Hòa thượng Thích Thiện Thanh
 6. Hòa thượng Thích Phước Tâm.
B. BAN CỐ VẤN: 03 Vị
 1. Hòa thượng Thích Phước Tồn
 2. Hòa thượng Thích Phước Hùng
 3. Hòa thượng Thích Giác Sơn.
C. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI: 03 Vị
 1. Ni trưởng Thích nữ Trí Tiên
 2. Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa
 3. Ni trưởng Thích nữ Như Hương.
D. BAN TRỊ SỰ: 63 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 21 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Lệ Lạc
(Phạm Văn Chọn)
1960 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Phước Hạnh
(Phạm Văn Khanh)
1966 Phó Trưởng ban Thường trực
 1.  
TT. Candajjoto
(Sơn Ngọc Huynh)
1965 Phó Trưởng ban Trị sự
(đặc trách PGNT Khmer)
 1.  
TT. Thích Thiện Trí
(Ngô Ngọc Hải)
1962 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Giác Hiển
(Lê Văn Lê)
1958 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Minh Đạo
(Võ Tấn Thành)
1959 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tâm
(Hoàng Thạch Dũng)
1971 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
NT. Thích nữ Như Minh
(Huỳnh Thị Mãn)
1954 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Tánh Bình
(Nguyễn Minh Hải)
1982 Phó Trưởng ban Trị sự,
Chánh Thư ký
 1.  
TT. Thích Long Vân
(Nguyễn Xuân Phong)
1973 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
TT. Thích Trí Thiện
(Nguyễn Văn Châu)
1961 Phó Thư ký, Phó Văn phòng,
Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tuấn
(Nguyễn Tuấn Thanh)
1985 Phó Thư ký, Chánh Văn phòng,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
TT. Thích Trí Hải
(Nguyễn Thành Lâm)
1957 Ủy viên Thường trực,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Phước Dưỡng
(Lê Thành Tiến)
1974 Ủy viên Thường trực,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Mật Tịnh
(Phùng Văn Trọng)
1975 Ủy viên Thường trực,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Đạo
(Dương Tấn Duy)
1981 Ủy viên Thường trực,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Văn
(Nguyễn Văn Phi)
1971 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Thông
(Dương Thanh Xuân)
1979 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Huệ Thuần
(Nguyễn Văn Tiếp)
1954 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Duyên
(Dương Văn Sang)
1976 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Minh
(Trần Thủy Tiên)
1974 Ủy viên Thường trực,
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
II. ỦY VIÊN: 42 Vị
 1.  
HT. Thích Giác Giới
(Phạm Thành Giới)
1961 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Trí Thông
(Lê Văn Thông)
1965 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Giác Bình
(Lê Bình Đẳng)
1967 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tánh Thuần
(Nguyễn Thanh Tùng)
1973 Ủy viên
 1.  
TT. Tăng Phước
(Thạch Bước)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Viên
(Phạm Bá Thành)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Rakkhitappanno
(Thạch Thanh Tùng)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Chanhtecrec Khêktô
(Thạch Sô Phép)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Aggacito
(Thạch Xa Rốt)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Long Thiện
(Bùi Minh Hoàng)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Công
(Nguyễn Minh Thành)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Kiến Hiền
(Nguyễn Văn Út)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tâm
(Võ Văn Hải Trường)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Hải
(Phan Văn Pho)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tường
(Lê Văn Lợi)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Minh
(Võ Thành Trung)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nghiêm Trí
(Nguyễn Phước Hải)
1994 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Phúc
(Nguyễn Hoàng Phúc)
1996 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Khánh Toàn
(Nguyễn Thanh Nhân)
1993 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Phát
(Nguyễn Tấn Phát)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Nghiêm
(Huỳnh Chí Tâm)
1994 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Đạt
(Nguyễn Tiến Sĩ)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Khánh Duy
(Lương Trọng Hiếu)
1991 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Trụ
(Nguyễn Tùng Thy)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thông
(Nguyễn Thanh Truyền)
1993 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Pantitacchando
(Thạch Si Sa Vách)
1981 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Kalyanavaro
(Thạch Hoàng Phúc)
1992 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Châu
(Trần Văn Tươi)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Trí
(Nguyễn Văn Bắc)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Phổ
(Lê Hoàng Minh)
1988 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Hải
(Lâm Thị Hà)
1959 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Vạn
(Nguyễn Thị Tố Nga)
1964 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Thanh Phước
(Hà Thu Loan)
1969 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Nhật Thiền
(Nguyễn Thị Mười Hai)
1973 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Hiền
(Nguyễn Thị Lài)
1969 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Hạnh
(Lê Thị Kim Hoàng)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Đức Quang
(Phạm Thị Bạch Nga)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Định
(Huỳnh Thị Thu Vân)
1974 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Liễu
(Lê Thị Kim Phượng)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Duy Liên
(Nguyễn Ngọc Mỹ)
1970 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Thanh Vân
(Nguyễn Thị Minh Tâm)
1977 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Thành
(Lý Thị Thanh Hương)
1966 Ủy viên
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 067 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long
Nhiệm kỳ VIII (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 135/SNV-TG ngày 11/02/2022 của Sở Nội vụ tỉnhVĩnh Long;
Căn cứ tờ trình số 20/TTr-BTS ngày 22/02/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, V/v Công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027), gồm 06 thành viên Ban Chứng minh; 03 thành viên Ban Cố vấn; 03 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 63 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 42 vị) do Thượng tọa Thích Lệ Lạc làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Vĩnh Long“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây