DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TRÀ VINH NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 176 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TRÀ VINH
NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 176 /QĐ-HĐTS ngày 18/4/2022)

A. BAN CHỨNG MINH:
 1. Hòa thượng Thích Nhật Huệ (Huỳnh Văn Tám)
 2. Hòa thượng Thích Thiện Thông (Ông Tấn Phát)
 3. Hòa thượng Sơn Tơn (Sanghasundaro)
 4. Hòa thượng Thạch Sên (Jayabhahulo)
 5. Hòa thượng Diệp Tươi (Kantasilo)
 6. Hòa thượng Thạch On (Padhanjjoto)
 7. Hòa thượng Thích Phước Minh (Huỳnh Quang Khanh)
 8. Hòa thượng Thích Viên Minh (Lê Trần Nguyên)
 9. Hòa thượng Thích Tâm Linh (Võ Văn Thìn)
 10. Hòa thượng Thạch Oai (Jutappasado)
 11. Hòa thượng Kim Thone (Candapanno)
 12. Hòa thượng Thạch Son (Kalyanadharo).

B. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI:
 1. Ni trưởng Thích nữ Bửu Lý
 2. Ni trưởng Thích nữ Sâm Liên
 3. Ni trưởng Thích nữ Như Thiền.
C. BAN TRỊ SỰ:
I. BAN THƯỜNG TRỰC:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thạch Sok Xane
(Candasiri)
1950 Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Trí Minh
(Lâm Hoài Khung)
1964 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
HT. Thích Huệ Pháp
(Dương Văn Bảo)
1960 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 
 1.  
HT. Kim Ngọc Toàn
(Aggadhammo)
1964 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Tâm Khiết
(Nguyễn Văn Thơm)
1975 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
TT. Thạch Rươne
(Tapotharo)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Minh Nhựt
(Nguyễn Văn Bảnh)
1967 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Phước Nguyên
(Huỳnh Văn Phối)
1968 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Thắng
(Trương Văn Hiệp)
1973 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Độ
(Lê Hoàng Hảo)
1979 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Sơn Triều
(Bramapala)
1958 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thạch Rây
(Saccapandhito)
1968 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thạch Thưa
(Thavarad Hammo)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Trí
(Nguyễn Thái Dương)
1990 Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Sơn Kene
(Viriyapalo)
1979 Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hải
(Lê Quang Phúc)
1983 Ủy viên Thường trực,
Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Phước Hạnh
(Nguyễn Công Dũng)
1974 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Huệ Hùng
(Phạm Minh Hùng)
1973 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Trí An
(Bùi Văn Phong)
1971 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Chiếu
(Võ Phúc Trí)
1986 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích Như Đạt
(Nguyễn Thanh Hùng)
1987 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Phước
(Trần Thế Chót)
1982 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
NS. Thích nữ Như Thức
(Võ Thị Bé Năm)
1965 Trưởng Phân ban Ni giới
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Đạt
(Tống Văn Giám)
1979 Ủy viên
 1.  
TT. Thạch Thảo
(Suvannatthera)
1969 Ủy viên
 1.  
TT. Thạch Phương Thanh
(Thạch Chone)
1962 Ủy viên
 1.  
TT. Trương Văn Biển
(Viriyadhammo)
1964 Ủy viên
 1.  
TT. Thạch Xuông
(Saccamuni)
1960 Ủy viên
 1.  
TT. Thạch Sa Vane
(Gandhammo)
1967 Ủy viên
 1.  
TT. Dương Văn Na
(Candappnno)
1964 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Minh Thời
(Nguyễn Văn Thiện)
1971 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tâm Chơn
(Trần Thanh Tuyền)
1967 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Phước Lạc
(Lê Văn Việt)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hải
(Nguyễn Văn Út)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Tấn
(Nguyễn Văn Đước)
1962 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thach Đa Ra
(Cittavaro)
1981 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Dung
(Phạm Thị Mười)
1966 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Trung Tường
(Nguyễn Thị Hoa)
1974 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Tịnh
(Võ Thị Thu Kiều)
1966 Ủy viên
 1.  
TT. Thạch Thanh Huyền
(Kalyana Jayo)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thạch Nhứt
(Dhammavimanatthera)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Hộ Trí
(Lâm Tiên)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thạch So Phol
(Jutidatto)
1977 Ủy viên
 1.  
TT. Thạch Hùng
(Brahmarato)
1973 Ủy viên
 1.  
TT. Kim Mạnh
(Jayaseno)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thạch Sê Tha
(Neadas Calo Dhammô)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Phước
(Cao Đạt)
1996 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thạch Sa Thanh
(Vuddhidhammo)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Giang Thanh
(Thanadinno)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Kim Thắng
(Ratanarakkhito)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Kim Chane Tha
(Manapadhammo)
1994 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Sơn Ngọc Hiền
(Santidatto)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Lộc
(Lê Chí Phước)
1991 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Nguyện
(Dương Văn Huyền)
1990 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Vĩnh Nghĩa
(Ngô Thành Trung)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Nguyện
(Lê Lâm Thành)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Khánh Huệ Chí
(Nguyễn Thanh Tri)
1986 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Đạo
(Cao Hồng Phúc)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Vĩnh Nhuận
(Phạm Hoàng Biển)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hiện
(Trần Duy Quang)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hiếu
(Đặng Văn Phụng)
1977 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Trung Hà
(Trần Thích Bích Tuyền)
1979 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Nghĩa
(Nguyễn Thị Hồng)
1974 Ủy viên


 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 176 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh
Nhiệm kỳ VII (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 459/SNV-TG ngày 29/3/2022 và 491/SNV-TG ngày 01/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ đề nghị số 102/ĐN-BTS ngày 12/4/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ VII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), gồm 12 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 03 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 63 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 23 vị, Ủy viên: 40 vị), do Hòa thượng Thạch Sok Xane (Candasiri) làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Trà Vinh“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây