DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 325 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TIỀN GIANG
NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 325 /QĐ-HĐTS ngày 08/7/2022)

A. BAN CHỨNG MINH: 07 Thành viên
 1. Hòa thượng Thích Đạt Quảng
 2. Hòa thượng Thích Quảng Tường
 3. Hòa thượng Thích Trí Hườn
 4. Hòa thượng Thích Huệ Tâm
 5. Hòa thượng Thích Hạnh Trân
 6. Hòa thượng Thích Huệ Minh
 7. Hòa thượng Thích Giác Tây.
B. BAN TRỊ SỰ: 61 Ủy viên
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 25 Ủy viên
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Quảng Lộc
(Đặng Văn Hảo)
1974 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Hoằng Đức
(Lê Văn Kỉnh)
1954 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
HT. Thích Giác Nhân
(Nguyễn Văn Thành)
1953 Phó Trưởng ban Trị sự
(đặc trách Hệ phái Khất sĩ)
 1.  
TT. Thích Bửu Hiền
(Nguyễn Ngọc Chánh)
1966 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
TT. Thích Nhuận Đức
(Phan Văn Nước)
1977 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Thiện Lưu
(Nguyễn Văn Lượm)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Trung Chánh
(Nguyễn Tấn Đáng)
1972 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
TT. Thích Giác Nguyên
(Đặng Tấn Lộc)
1974 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Phát
(Mai Phát Thủ)
1987 Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
NT. Thích nữ Tịnh Nghiêm
(Trần Phi Loan)
1952 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Năng
(Nguyễn Thị Nghi)
1961 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
HT. Thích Bửu Hòa
(Lê Văn Sáng)
1960 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Hiếu
(Hồ Văn Tuấn)
1970 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Nguyện
(Đào Quang Toại)
1975 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Minh
(Nguyễn Văn Bửu)
1979 Phó Thư ký I, Chánh Văn phòng
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Bửu
(Nguyễn Thanh Hồng)
1974 Phó Thư ký II, Phó Văn phòng
 1.  
TT. Thích Quảng Nhuận
(Mai Ngọc Dũng)
1969 Thủ quỹ
 1.  
HT. Thích Thiện Nhẫn
(Huỳnh Văn Hiểu)
1954 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Thắng
(Võ Văn Sang)
1971 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Quang
(Trần Quang Bổn)
1962 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Độ
(Phạm Phú Đắc)
1978 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Hải Châu
(Nguyễn Thành Nghĩa)
1975 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Chuyển
(Lê Thanh Nhàn)
1980 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Như Nguyên
(Lê Thị Bảy)
1958 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Tâm
(Nguyễn Thị Chuộng)
1972 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 36 Ủy viên
 1.  
HT. Thích Quảng Thiện
(Lê Văn Cỏn)
1956 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Nhật Thanh
(Trần Minh Tuấn)
1977 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Minh Đạo
(Huỳnh Văn Bửu Danh)
1976 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Như Trang
(Lê Minh Hoàng)
1968 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Huệ Chơn
(Từ Minh Sơn)
1974 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Trung Phước
(Huỳnh Ngọc Ẩn)
1966 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trúc Thông Kim
(Trần Thanh Nhàn)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thiền
(Nguyễn Minh Thảo)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Ngộ
(Nguyễn Minh Tân)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Ngộ
(Phạm Hoài Ân)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hiệp
(Nguyễn Văn Hai)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Thành
(Võ Văn Sơn)
1963 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Bổn
(Huỳnh Tuấn Kiệt)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Huệ
(Nguyễn Xuân Thạnh)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Quang
(Trần Hoàng Huy)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Ngọc Trí
(Hồ Minh Chí)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trúc Thạnh Đạo
(Huỳnh Đức Phú)
1980 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
(Nguyễn Thanh Vị)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Liên
(Đào Lương Hồng)
1960 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Tâm
(Lưu Tuấn Khanh)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Tâm
(Phan Hữu Nhân)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Như Tùng
(Hồ Lê Hiệp)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Trường
(Lê Ngọc Chương)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Giải
(Trình Minh Thọ)
1986 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Tuyết Liên
(Lê Thị Ngọc Hiệp)
1957 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Huệ Liên
(Võ Thị Liễu)
1957 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Thông
(Phan Thị Thu Hồng)
1962 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Trang
(Lê Thị Kim Dung)
1963 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tịnh Thủy
(Lương Ái Quyên)
1968 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Huệ
(Nguyễn Thị Tám)
1966 Ủy viên
 
 1.  
SC. Thích nữ Huy Liên
(La Thị Hữu)
1962 Ủy viên
 
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Hòa
(Thạch Thị Minh Hiền)
1980 Ủy viên
 
 1.  
SC. Thích nữ Phúc Thuận
(Nguyễn Thị Nhịn)
1981 Ủy viên
 
 1.  
SC. Thích nữ Thiên Thảo
(Thái Thị Trinh)
1987 Ủy viên
 
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Thiện
(Phan Thị Hiền)
1990 Ủy viên
 
 1.  
SC. Thích nữ Hoa Như
(Nguyễn Phạm Ánh Tuyết)
1992 Ủy viên
 
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 325 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang
Nhiệm kỳ X (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 923/SNV-TG ngày 25/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ tờ trình số 113/CV-BTS ngày 30/6/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ X (2022 – 2027), gồm 07 thành viên Ban Chứng minh; 61 Ủy viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 25 Ủy viên, Ủy viên: 36 Ủy viên), do Thượng tọa Thích Quảng Lộc làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Tiền Giang“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH(đã ký)Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây